skip to Main Content

Czas na inwestycje kanalizacyjne

W gminie Buk jedynie połowa mieszkańców jest podłączona do sieci kanalizacyjnej i w porównaniu z innymi gminami w powiecie poznańskim jest jeszcze wiele do zrobienia. Negatywny stan infrastruktury gospodarki wodno-ściekowej i niepodejmowanie odpowiednich działań w tym zakresie spowoduje, że gmina nie będzie w stanie zapewnić odbioru ścieków, mogą pojawić się problemy z dostępem do wody i jej jakością, szczególnie w okresie letnim – powiedział Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej Tomasz Stawicki na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Oświaty oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych, które odbyło się 22 kwietnia br.

Omawiając sytuację i prognozy w zakresie rozwoju gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Prezes ZGK Tomasz Stawicki stwierdził, że te zadania wymagają wielomilionowych nakładów finansowych, powinny być realizowane równolegle i już dłużej nie można czekać z ich realizacją.

– Stan gospodarki wodno-ściekowej w gminie jest dramatyczny. Bez odpowiednich inwestycji w tym zakresie nie ma co mówić o rozwoju gminy, a budowa i modernizacja kanalizacji jest teraz działaniem priorytetowym. Te istotne zadanie z zakresu infrastruktury komunalnej na terenie gminy pozwolą na poprawę standardu życia mieszkańców. Również inwestorzy, z którymi gmina prowadzi rozmowy, zanim zdecydują się podjąć jakiekolwiek działania biznesowe w naszej gminie, dopytują o stan gospodarki wodno-kanalizacyjnej – mówi burmistrz Paweł Adam.

Na sesji Rady MiG Buk w dn. 25 kwietnia br. uchwalony został wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w latach 2022-2026 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Buku, w którym wyszczególnione inwestycje w zakresie stanu kanalizacyjno-wodociągowego wymagają realizacji w najbliższym czasie:
– rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Niepruszewie,
– rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Wielkiej Wsi,
– modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dobieżynie, Szewcach, Dakowach Suchych;
– budowa nowych ujęć wody w Stacji Uzdatniania Wody w Buku, Kalwach;
– budowa sieci wodociągowej:

  • w Buku: między ul. Otuską a Dobieżyńską, ul. Lubrańskiego;
  • w Kalwach: ul. Wierzbowa;
  • w Niepruszewie: ul. Ogrodowa, ul. Pszeniczna, ul. Jęczmienna;
  • w Wielkiej Wsi: ul. Tęczowa, ul Jasna; ul. Polna;

– wymiana sieci wodociągowej:

  • w Szewcach: ul. Strumykowa,
  • w Niepruszewie: ul. Szkolna.

IWESTYCJE ZAKOŃCZONE I W TRAKCIE

Kanalizacja w Wielkiej Wsi

Zakończono I etap dużej inwestycji w zakresie poprawy gospodarki wodno-kanalizacyjnej w gminie – jest to kanalizacja w Wielkiej Wsi. Zadaniem „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w Wielkiej Wsi oraz przebudowa i wyposażenie Stacji Uzdatniania Wody w Dakowach Suchych” zostały objęte ulice: Rolna, Ogrodowa, Nowa, Boczna i część ulicy Smugi. Wartość umowy z wykonawcą wyniósł 3.408.910 zł. Ten etap inwestycji realizowany był w ramach pozyskanych środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) w wysokości 1.830.071 zł oraz ze środków własnych gminy.
Obecnie kontynuowane są dalsze prace związane z kanalizacją w Wielkiej Wsi. W ramach inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Boczna, Smugi i 2 drogi wewnętrzne prostopadłe do ul. Ogrodowej” została zawarta umowa z wykonawcą zadania na kwotę 1.387.995 zł, a inwestycja jest realizowana ze środków własnych gminy. Planowany termin zakończenia prac: 18 sierpnia br.
Kolejny zakres prac związanych z II etapem budowy kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Wielkiej Wsi będzie kontynuacja budowy sieci w ul. Smugi oraz w Buku: ul. Słonecznej oraz ul. Zakładowej wraz z odtworzeniem nawierzchni. Na to zadanie gmina pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu „Polski Ład” (Program Inwestycji Strategicznych) o łącznej kwocie 8.150.000 zł, przewidywana wartość inwestycji: 8.650.000 zł. Prace są na etapie postępowań przetargowych.

*

Niestety, ale w kolejnym naborze „Polskiego Ładu”, który został rozstrzygnięty pod koniec maja br. gminie nie udało się pozyskać dofinansowanie na:
– rozbudowę z przebudową oczyszczalni ścieków w Niepruszewie – kwota wnioskowanych środków: 11.500.000 zł, przewidywana wartość inwestycji: 23,5 mln zł;
– budowę sieci kanalizacji sanitarnych w Niepruszewie, Cieślach, Kalwach – kwota wnioskowanych środków: 2.500.000 mln zł, przewidywana wartość inwestycji: 45.500.000 zł.

Wymiana sieci wodociągowej

Na posiedzeniu w/w wspólnej komisji Rady MiG Buk Prezes Zarządu ZGK Tomasz Stawicki, w związku z planowanymi inwestycjami związanymi z budową ulicy, wnioskował o przekazanie w trybie pilnym 934.800 zł w celu dokonania wymiany sieci wodociągowych:
– w Dakowach Suchych, ul. Rzemieślnicza o długości 500 mb, koszt zadania: 348.090 zł;
– w Niepruszewie, ul. Szkolna o długości 310 mb, koszt zadania: 300.120 zł;
– pomiędzy Szewcami a Dobieżynem, w ul. Mylnej o długości 450 mb, koszt zadania: 286.590 zł.
W kwietniu br. zakończono wymianę sieci wodociągowej w Dobieżynie ul. Nowej o długości 165 mb, koszt zadania: 85.067 zł (ze środków ZGK).

W PLANACH

– w Wielkiej Wsi, ul. Lubrańskiego zostanie zlecony projekt kanalizacji sanitarnej wraz z projektem sieci wodociągowej o długości 1,5 km, planowany koszt zadania: ok. 123.000 zł (ze środków ZGK);
– w Wielkiej Wsi, ul. ks. Stanisława Nizińskiego, o. Ignacego Cieślaka został zlecony projekt kanalizacji sanitarnej o długości ok. 450 mb, koszt zadania: 24.354 zł brutto (ze środków ZGK);
– w Niepruszewie, ul. Bukowa, Dębowa – został zlecony projekt kanalizacji sanitarnej o długości ok. 700 mb, koszt wykonania zadania: 16.605 zł (ze środków ZGK).

Wnioski o dofinansowanie z PROW

12 kwietnia br. w celu pozyskania środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014-2020 na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” została przygotowana dokumentacja i złożony został wniosek na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami zakończonymi studniami przyłączeniowymi zlokalizowanymi przed granicami posesji w Dobieżynie: ul. Powstańców Wlkp., Ogrodowa, Topolowa, Podgórna, Wodna, Szkolna, Nowa, Jarzębinowa (etap I) wraz z modernizacją sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody w Dobieżynie, budową i przebudową sieci wodociągowej w Kalwach oraz budową zbiornika retencyjnego w Buku”. Całość zadania szacujemy na 7.602.554 zł, wnioskowana kwota dofinansowania: I etap: 1.510.048 zł, II etap: 2.214.831 zł.

Wnioski o pożyczki do WFOŚiGW

29 kwietnia br. do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostały złożone wnioski o udzielenie pożyczki w zakresie:
– budowy kanalizacji sanitarnej między ul. Dobieżyńską a ul. Otuską w Buku wraz z przykanalikami. Kanalizacja sanitarna o długości około 1500 mb. Wartość inwestycji: ok. 725 700 zł, wnioskowana kwota pożyczki: 590.000 zł;
– budowy wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w Wielkiej Wsi: ul. ks. Inf. T. Ratajczaka, etap II. Kanalizacja sanitarna o długości 435 mb. Wartość inwestycji: ok. 492.000 zł, wnioskowana wartość pożyczki: 400.000 zł;
– budowy kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dobieżynie, II etap – ul. Jarzębinowa. Kanalizacja sanitarna o długości 868 mb. Wartość inwestycji: ok. 2.337.000 zł, wnioskowana kwota pożyczki: 1.900.000 zł;
– budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Niepruszewie – ul. Poznańska, ul. Dębowa, ul. Bukowa wraz z przykanalikami. Kanalizacja sanitarna o długości 700 mb. Wartość inwestycji: ok. 639.600 zł, wnioskowana kwota pożyczki: 520.000 zł.

Kanalizacja w Kalwach

Na XLIII sesji absolutoryjnej Rady MiG Buk, która odbyła się w dn. 28 czerwca br. jedna z poprawek w budżecie Miasta i Gminy Buk na 2022 r. dotyczyła kanalizacji. Na przygotowanie niezbędnej dokumentacji budowy sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą w Kalwach zostały zwiększone środki do kwoty 160.000 zł.

Back To Top
Skip to content