skip to Main Content

Oferty pracy w miejskim żłobku Bukowianka

Dyrektor Miejskiego Żłobka ,,Bukowianka” w Buku zatrudni osoby na stanowiska:

 1. OPIEKUNKA DZIECIĘCA W ŻŁOBKU.

Warunki zatrudnienia:

 • forma zatrudnienia – umowa o pracę
 • wymiar zatrudnienia – 1 etat

Wymagania związane ze stanowiskiem:

 • obywatelstwo polskie lub ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) ;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

Zakres podstawowych czynności:

1) Opieka nad dziećmi w żłobku;

2) Realizacja programu edukacyjnego oraz uczestnictwo w jego modyfikacjach, opracowywanie miesięcznych i tygodniowych planów pracy;

3) Przygotowanie, organizacja i prowadzenie zajęć edukacyjnych i stymulujących rozwój dzieci;

4) Zachęcanie dzieci do aktywności;

5) Wdrażanie dzieci do samodzielności zgodnie z etapem rozwoju;

6) Wykonywanie codziennych czynności związanych z opieką i pielęgnacją dzieci z zakresu: karmienia, mycia, układania do snu, przewijania, itp.;

7) Współpraca z rodzicami dzieci uczęszczających do żłobka;

8) Prowadzenie procesu adaptacji dzieci nowo przyjmowanych do żłobka;

9) Przygotowywanie dzieci do przejścia w tryb edukacji przedszkolnej;

10) Prowadzenie wymaganej dokumentacji.

Wymagane kwalifikacje:

Zgodnie z art. 16, 18 i 18 a ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r., poz. 326).

Wymagana wiedza i umiejętności:

1) Łatwość nawiązywania kontaktów z dziećmi;

2) Umiejętność rozpoznawania potrzeb dzieci i doboru metod ich zaspokajania;

3) Umiejętność planowania i organizowania pracy własnej;

4) Umiejętność prowadzenia zajęć z dziećmi do 3 roku życia, znajomość zabaw oraz ich zastosowania we wspieraniu rozwoju dziecka;

5) Kreatywność w działaniu;

6) Umiejętność wykonywania czynności pielęgnacyjnych oraz wiedza w zakresie pielęgnacji niemowląt i dzieci do 3 roku życia;

7) Wiedza w obszarze rozwoju małego dziecka.

Wymagania dodatkowe:

1) Doświadczenie w pracy z dziećmi do 3 roku życia;

2) Zdolności artystyczne, np. plastyczne, muzyczne, inne.

Wymagane dokumenty:

 • CV, list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kopie świadectw pracy,
 • podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego,
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku opiekunki dziecięcej,
 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub o umyślne przestępstwo skarbowe.

Prosimy w przesyłanym CV zawrzeć następującą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity:Dz. U. 2016 r. poz. 922).


 1. OSOBA SPRZĄTAJĄCA/WOŹNA ODDZIAŁOWA

Warunki zatrudnienia:

 • forma zatrudnienia – umowa o pracę
 • wymiar zatrudnienia – 0,5 etatu.

Wymagania związane ze stanowiskiem:

 • obywatelstwo polskie lub ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie min. zawodowe.

dodatkowe:

 • komunikatywność,
 • odpowiedzialność i rzetelność,
 • sumienność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • doświadczenie w pracy z dziećmi.

Wymagane dokumenty:

 • CV, list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kopie świadectw pracy,
 • podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego,
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku sprzątaczka/woźna oddziałowa,
 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub o umyślne przestępstwo skarbowe.

 1. PRACOWNIK GOSPODARCZY/WOŹNY

Warunki zatrudnienia:

 • forma zatrudnienia – umowa o pracę,
 • wymiar zatrudnienia – 0,5 etatu.

Wymagania związane ze stanowiskiem:

 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika gospodarczego,
 • posiadanie wykształcenia minimum zawodowego,
 • wysoka kultura osobista.

dodatkowe:

 • komunikatywność,
 • odpowiedzialność i rzetelność,
 • sumienność,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • mile widziane uprawnienia elektryczne 1KW 3.

Zakres zadań:

 1. Odpowiadanie za czystość ogrodu a także chodników przy żłobku,
 2. Odśnieżanie terenu wokół żłobka oraz chodników wokół ogrodzenia zimą,
 3. Koszenie traw (w zależności od potrzeb), utrzymywanie czystości w ogrodzie, zamiatanie liści w ogrodzie i na chodniku, podlewanie i pielęgnowanie trawy i innych roślin,
 4. Dbanie o systematyczny wywóz nieczystości stałych,
 5. Wykonywanie prac awaryjnych na terenie żłobka powstałych z różnych przyczyn w zakresie: napraw elektrycznych, napraw urządzeń sanitarnych, napraw hydraulicznych, zapchanych zlewów, umywalek, toalet itp.,
 6. Naprawianie i pomaganie przy zakładaniu elementów dekoracyjnych na budynku w związku z uroczystościami państwowymi i innymi
 7. Dbanie o czystość w kotłowni,
 8. Naprawianie i konserwowanie drzwi i innych urządzeń drewnianych, naprawa stolików i krzeseł oraz uszkodzeń w salach ,
 9. Wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb (np. drobne naprawy tynków, malowanie pomieszczeń itp.),
 10. Udział w szkoleniach bhp i p/poż oraz podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 11. Przestrzeganie przepisów bhp i p/poż,
 12. Przestrzeganie Regulaminu Pracy,
 13. Wykonywanie poleceń Dyrektora żłobka oraz bezpośredniego przełożonego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV, list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kopie świadectw pracy,
 • podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko pracownika gospodarczego.

 1. KUCHARZ / KUCHARKA

Warunki zatrudnienia:

 • forma zatrudnienia – umowa o pracę ,
 • wymiar zatrudnienia – 0,5 etatu.

Wymagania związane ze stanowiskiem:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 • posiadanie wykształcenia  minimum zawodowego,
 • wysoka kultura osobista.

Dodatkowe:

 • komunikatywność,
 • odpowiedzialność i rzetelność,
 • sumienność,
 • umiejętność pracy w zespole,

Zakres zadań: 

 • sprzątanie wyznaczonego terenu,
 • przygotowanie miejsca pracy przed rozpoczęciem wydawania potraw przez kuchnię,
 • przygotowywanie produktów na późniejsze potrawy,
 • utrzymywanie czystości w obrębie kuchni i zaplecza sanitarnego,
 • czyszczenie sprzętu kuchennego, powierzchni stołów, podłóg i maszyn, oraz zmywanie naczyń,
 • doraźna pomoc woźnym i opiekunkom.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV, list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kopie świadectw pracy,
 • podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko kucharki

Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Miejski Żłobek „Bukowianka” w Buku, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.


Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane do dnia 13 maja 2022 r. do godz.13:00.

Oferty należy składać w biurze Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Buku lub na adres e-mail:

Postępowanie konkursowe obejmie analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowę z wybranymi kandydatami.

Załącznik do pobrania:
Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Back To Top
Skip to content