skip to Main Content

Relacja z XXXVII RMiG Buk

Obrady w cieniu pandemii

Choć rosnąca liczba zakażanych na COVID-19, szczepienia i zaostrzenie wymogów sanitarnych nie były bezpośrednim przedmiotem obrad, to do tych zagadnień często nawiązywano podczas XXXVII sesji Rady Miasta i Gminy Buk, która odbyła się 25 stycznia br., w trybie online. Głównymi tematami posiedzenia było rozpatrzenie projektów uchwał, przyjęcie apelu Rady Miasta i Gminy Buk w sprawie wysokich cen nawozów sztucznych, bieżące sprawy związane między innymi z gospodarką odpadami, sprawozdania z pracy stałych komisji w 2021 r.

 

Na początku sesji, już tradycyjnie, burmistrz przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między sesjami. Na wstępie podziękował radnym za merytoryczną dyskusję podczas ostatniego wspólnego posiedzenia komisji: Komisji Budżetu i Oświaty oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych, która dotyczyło przeniesienia punktu szczepień ze Szkoły Branżowej I stopnia do Strażnicy w Buku, zrozumienia potrzeb Ośrodka Pomocy Społecznej związanych z koniecznością zapewnienia nowej siedziby placówce, gdzie mieszkańcy gminy mieliby lepsze warunki do rozmów i załatwienia swoich spraw. Przypomniał, że do końca stycznia br. radni mogą składać propozycje dotyczące przeznaczenia miliona złotych, który mieszkańcy gminy otrzymali w ramach konkursu „Rosnąca Odporność”. Propozycje zostaną następnie przedstawione na posiedzeniach komisji i sesji.

Inwestycji ciąg dalszy

Dalej burmistrz relacjonował przebieg kontynuowanych inwestycji w gminie. Zakończeniu prac związanych z remontem pomieszczeń sanitarnych w budynku hali sportowej OSiR w Buku. Trwającej przebudowie schodów wejściowych do budynku MGOK i kolejnym etapie prac związanym z dobudową windy zewnętrznej, na który będą podejmowane starania o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Mimo wielu zeszłorocznych inwestycji i zadań drogowych, po tym jak pojawiły się trudności w dostępie do materiałów, niewykonane zostało utwardzenie ul. Wiśniowej w Niepruszewie, która podobnie jak już zrealizowana ul. Ogrodowa w Dobieżynie, miała powstać z płyt betonowych. Dlatego na to zadanie została zabezpieczona w budżecie tegorocznym łączna kwota 407.000 zł, na którą składa się dofinansowanie w wysokości 170.000 zł z PGNiG. Burmistrz wspomniał również o trwających pracach budowlanych i remontowych związanych z budową publicznego żłobka miejskiego „Bukowianka”; trzeba tu będzie przeznaczyć dodatkowo kwotę w wysokości 250.000 zł na zmianę lokalizacji źródła ogrzewania i sposobu ogrzewania oraz wyposażenia kuchni i zakup mebli. Rozpoczęcia budowy doczeka się także niebawem ul. Franciszka Górczaka w Buku, która ma zapewnione finansowanie.

I jedna z najważniejszych inwestycji w tym roku – budowa ronda na ul. Grodziskiej w Buku. Na zadanie to, finansowane w 1/3 przez gminę i podobnie przez powiat i województwo, trzeba zapewnić dodatkowe środki w budżecie gminy w wysokości 1,1 mln zł. Na realizację tej inwestycji przeznaczymy w sumie 2.950.000 zł. Budowa ronda na ul. Grodziskiej jest ciągle przesuwna z racji trudności z wyborem najkorzystniejszej oferty, która w tym drugim postępowaniu przetargowym także przekroczyła budżet zaplanowany wcześniej na kwotę 5,5 mln zł.

Burmistrz poinformował radnych o rozstrzygnięciu konkursu ofert na zadania organizacji pożytku publicznego i wolontariatu w gminie. Informacje o realizowanych, w tym roku, zadaniach publicznych gminy w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowych, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; ochrony i promocji zdrowia;  kultury, sztuki, oświaty i edukacji, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz dziedzictwa kulturowego i historycznego; turystyki i krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży można znaleźć na BIP urzędu: https://bip.buk.gmina.pl/a,17572,pozytek-publiczny-i-wolontariat-2022.html

Mówiąc o tych programach i planowanych inicjatywach burmistrz wyraził nadzieję, że pandemia nie przeszkodzi w planowanych wydarzeniach przez organizacje, których działalność przyczynia się w znacznym stopniu do integracji społeczności lokalnej.

W trosce o mieszkańców

Wracając do tematu punktu szczepień burmistrz relacjonował, że działania związane ze zmianą jego lokalizacji są na etapie ustaleń z NFZ i inspekcją sanitarną. Aby nowa lokalizacja mogła zacząć działać trzeba zapewnić odpowiednie warunki do przeprowadzenia szczepień, np. dostępność lekarza, który jest niezbędny w przypadku pacjentów w wieku 5-15 lat.

Mówiąc o potrzebie zapewnienia nowej lokalizacji dla OPS zwrócił uwagę, że od 1 stycznia br. placówka realizuje kolejne zadanie, które jest związane z przyjmowaniem wniosków o przyznanie dodatku osłonowego. Wśród mieszkańców gminy jest bardzo duże zainteresowanie tym świadczeniem, a przy ich wypełnianiu często korzystają z pomocy pracowników OPS. Obecnie jest już złożonych ponad 200 wniosków, które na bieżąco są weryfikowane.

W temacie gospodarki odpadami burmistrz zapewnił, że zebrano 90% deklaracji i przez cały czas spływają kolejne wnioski, choć mieszkańcy mieli to zrobić do końca ubiegłego roku. Niemało kontrowersji wzbudza konieczność dopłat i składek członkowskich do GOAP – związku, który jest w stanie likwidacji. Do końca stycznia br. gmina musi uiścić dopłatę w wysokości 260.000 zł (pierwsza rata) oraz składkę członkowską, w sumie 338.000 zł. Kwoty te wynikają z podjętych wcześniej zobowiązań związanych z udziałem gminy w związku GOAP, co jest teraz znacznym obciążeniem dla budżetu.

Kolejne działania, o których mówił burmistrz są związane ze złożeniem wniosku o dofinasowanie w wysokości 250.000 zł z programu rządowego „Senior+” na utworzenie Klubu Seniora w Niepruszewie, gdzie osoby starsze będą miały okazję w wyremontowanych pomieszczeniach WDK i w lepszych warunkach aktywnie spędzić wolny czas. Kolejne zmiany w budżecie gminy na ten rok dotyczą też zabezpieczenia środków na wykonanie skanowania 3D do przeprowadzenia prac przygotowawczych związanych z rewitalizacją rynku bukowskiego i zaplanowanych konsultacjach społecznych.

 Jak na razie nie udało się uzyskać dofinansowania ze środków zewnętrznych do zakupu wozu bojowego dla OSP Buk, ale będą podejmowane kolejne działania w tym celu.

Ponadto burmistrz zapewnił mieszkańców, że pomimo obecnej sytuacji epidemiologicznej mogą tak jak dotychczas załatwiać swoje sprawy w urzędzie, który przez cały czas jest czynny. Niestety, ale z powodu licznych zachorowań na COVID-19 wśród pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, do odwołania zamknięta była placówka i można się było kontaktować jedynie telefonicznie: http://www.opsbuk.pl/39-kontakt.html

Burmistrz poprosił radnych, aby rozpowszechnili informację o zmianie terminu długo oczekiwanego Koncertu Noworocznego, który był zaplanowany na 29 stycznia br., a teraz ma się odbyć 23 kwietnia br. Ta niełatwa decyzja spowodowana była pogarszającą się sytuacją epidemiologiczną i znacznym wzrostem zachorowań na COVID-19. Przypomniał też o zbliżających się wyborach uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Buk w okręgu nr 1, które mają się odbyć 6 lutego br.

Pytania i wyjaśnienia

Po przedstawionym sprawozdaniu przez burmistrza radni zadawali pytania i dzielili się swoimi wątpliwościami, które dotyczyły m.in. wysokości dopłaty i składek członkowskich do GOAP, weryfikacji deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. W przypadku GOAP burmistrz tłumaczył, że gmina jest zobowiązana do uiszczenia opłat, które wiążą się z wystawianiem faktur przez firmy, które odbierają odpady i przekazują je dalej do miejsc ich składowania, czy zagospodarowania. Jednak ma nadzieję, że już nie będzie konieczności zapłacenia przez gminę drugiej raty z sumy zobowiązań wyliczonych przez GOAP, co wynikało z kolejnych zgromadzeń GOAP. Co do „fałszywych” deklaracji dotyczących wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami burmistrz stoi na stanowisku, że nie może być przyzwolenia na to, że uczciwi mieszkańcy płacą za tych, którzy podają fałszywe informacje we wnioskach.

W dalszej części sesji przyjęto sprawozdania z pracy stałych komisji Rady Miasta i Gminy Buk w 2021 roku: Komisji Budżetu i Oświaty, Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych; Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Apel Rady MiG Buk

w sprawie wysokich cen nawozów sztucznych

Radni jednogłośnie przyjęli Apel Rady Miasta i Gminy Buk w sprawie wysokich cen nawozów sztucznych. Czytamy w nim m.in., że „Rada Miasta i Gminy Buk jako przedstawiciel lokalnej społeczności wyraża duże zaniepokojenie i obawę w związku z zaistniałą sytuacją na rynku nawozów sztucznych (głównie azotowych). Trudno się dziwić oburzeniu rolników, którym cena za nawozy wzrosła w stosunku rocznym o kilkaset złotych. Zdaniem Rady tego typu sytuacja pogłębia i tak trudny byt lokalnych producentów rolnych. Dorzucenie na ich barki tak olbrzymich podwyżek cen nawozów może doprowadzić do zaburzenia płynności finansowej lub wręcz upadku wielu gospodarstw. Niestety problem, który aktualnie dotyka tylko rolników, w niedługim czasie może przelać się na całe społeczeństwo. Może to mieć, w krótkim czasie, odbicie w cenach wszystkich artykułów żywnościowych. Odnosząc się do ostatnich propozycji Rządu i Parlamentu odnoście obniżki stawek VAT na środku produkcji rolnej (w tym nawozy) dostrzegamy, że tego typu działanie w niczym nie zmieni sytuacji rolników, którzy są czynnymi podatnikami VAT. Dlatego reprezentując i wsłuchując się w głos mieszkańców naszej gminy, apelujemy o podjęcie szybkich i zdecydowanych działań mających na celu obniżkę cen nawozów sztucznych”.

Stanowisko to zostanie przedłożone ministrom: finansów, rolnictwa i rozwoju wsi oraz posłom i senatorom powiatu poznańskiego.

Bieżące projekty uchwał

            Następnie, zgodnie z porządkiem obrad, przyjęto projekty uchwały dotyczące przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Niepruszewie przy drodze powiatowej nr 2500P; przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Buk na 2022 rok; uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Buk na 2022 rok; udzieleniu Województwu Wielkopolskiemu pomocy w formie dotacji celowej (budowa ronda na ul. Grodziskiej).

Przy większości projektów uchwał głosowania odbywały się bez dyskusji, gdyż tradycyjnie każdy z nich przed wprowadzeniem do porządku obrad jest omawiany na posiedzeniu komisji, której jest miejscem na jego dokładną analizę, wyrażenia swoich pytań i wątpliwości, poddaniu pod głosowanie.

            Jednak dyskusję na sesji wzbudził projekt uchwały dotyczący rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza Miasta i Gminy Buk. W niniejszej sprawie Komisja Skarg, Wniosków i Petycji już wcześniej zbadała skargę zapoznając się również ze stanowiskiem burmistrza, który w obszernym wyjaśnieniu odniósł się nie zgadzając się ze stawianymi zarzutami. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, obradująca w składzie 3 obecnych radnych (pełny skład to 4 osoby) uznała, że opisane przez skarżącego zdarzenia nie znajdują potwierdzenia i następnie zarekomendowała Radzie MiG Buk podjęcie uchwały o bezzasadności skargi. Podczas sesji kilku radnych domagało się odczytania treści całej skargi, co nigdy nie ma miejsca podczas posiedzenia, jak uzasadniał swoją odmowę w tej sprawie Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Piotr Goroński. Zaś Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Marcelina Drzymała też nie zgodziła się na to tłumacząc, że skarga wpłynęła do urzędu 26 listopada ub.r. i było wystarczająco dużo czasu, aby się z nią członkowie komisji mogli zapoznać, a posiedzenie komisji odbyło się 18 stycznia br. i było jawne. Informacja na temat terminu i przedmiotu posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji tradycyjnie została opublikowana na stronie urzędu i każdy mieszkaniec mógł wziąć w niej udział. Do opinii Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, że skarga na działalność burmistrza jest bezzasadna, przychyliło się większość radnych podczas głosowania na sesji.

Zmiany w budżecie gminy

            Z racji kolejnych prac i inwestycji prowadzonych na terenie gminy przyjęto projekty uchwał w zakresie zmiany uchwały dotyczącej budżetu Miasta i Gminy Buk na 2022 rok oraz zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na lata 2022-2036. Podjęto decyzję, że dochody gminy zwiększa się o kwotę 561.513 zł, zaś wydatki budżetu zwiększa się o 2.549.311 zł.

Pytania radnych w tym zakresie dotyczyły m.in. środków w wysokości 150.000 zł z celem przeznaczenia na wykonane ekspertyzy technicznej oraz dokumentacji projektowej na zadanie termomodernizacji Biblioteki Publicznej i Kina w Buku. Jak tłumaczył burmistrz, aby starać się o dofinasowanie dla placówki użyteczności publicznej w ramach środków unijnych należy w pierwszej kolejności wykonać w/w ekspertyzy i dokumentacje. Jeśli pojawia się możliwość, aby starać się o środki zewnętrzne, to nie można z tego nie skorzystać; tym bardziej, że kolejnym działaniem, które czeka na realizację będzie rozbudowa biblioteki, a wspomniana termomodernizacja, będzie jej uzupełnieniem, tak aby cały obiekt został kompleksowo wyremontowany.

Interpelacje i zapytania

            W tym punkcie sesji radni złożyli interpelacje i zapytania w zakresie m.in. utrzymania bezpieczeństwa i porządku na drogach, oświetlenia, przystanków autobusowych, kwalifikowania dzieci do szczepień przeciwko COVID-19, punktu przesiadkowego, gdzie na peronach nie słychać informacji zapowiadających przyjazdy i odjazdy pociągów. Przewodniczący Rady MiG Buk Piotr Goroński podzielił się swoimi doświadczeniami, że sprawy wymagające szybkich działań od razu przekazuje do urzędu, tak jak to zrobił dzień wcześniej.

Burmistrz zaapelował do radnych, aby z tego typu zgłoszeniami wymagającymi bieżącej interwencji nie czekać do posiedzenia sesji, ale na bieżąco kierować do urzędu. Swój apel skierował też do mieszkańców, którzy przekazując jakieś problemy urzędnikom nierzadko robią to anonimowo i pracownik urzędu wtedy nie wie, do kogo ma skierować odpowiedź czy wyjaśnienie.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Oświaty Tomasz Plewa poprosił radnych o przypomnienie zainteresowanym mieszkańcom, że wnioski o przyznanie dodatku osłonowego wobec drożejącej energii cieplnej i elektrycznej złożone do końca stycznia br. będą wypłacone w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia br. Te osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie i wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października br. I dodał, że głównym kryterium przyznawania dodatku osłonowego jest kryterium dochodowe. Zaś Przewodniczący Rady MiG Buk Piotr Goroński poprosił, aby poinformować seniorów, że Dom Dziennego Pobytu „Pogodna Jesień” w Buku jest nieczynny do 6 lutego br.

Podczas XXXVII sesji Rady Miasta i Gminy Buk przyjęto projekty uchwał:

– przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Niepruszewie przy drodze powiatowej nr 2500P;

– przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Buk na 2022 rok;

– uchwalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Buk na 2022 rok;

– udzielenie Województwu Wielkopolskiemu pomocy w formie dotacji celowej;

– rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Buk;

– zmiana Uchwały Nr XXXVI/320/2021 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Buk na 2022 rok;

– zmiana uchwały Nr XXXVI/319/2020 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na lata 2022-2036.

Back To Top
Skip to content