skip to Main Content

Grant “PPGR” – informacja dla osób, które zgłosiły się do projektu

Ważna informacja wyłącznie dla osób, które zgłosiły się do projektu Granty PGR.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z§ 5 ust. 9  Regulaminu konkursu „Granty PGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”, prawdziwość oświadczeń i danych zawartych  we  Wniosku o przyznanie Grantu może zostać zweryfikowana w trakcie weryfikacji warunków formalnych i oceny, jak również przed i po zawarciu Umowy o powierzenie Grantu.

Zgodnie z otrzymaną informacją z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, złożone oświadczenia podlegające weryfikacji zgodnie z § 4 ust. 14 Regulaminu konkursu, uznaje się za prawidłowo potwierdzone przez wnioskujących w przypadku udokumentowania ich następującymi dokumentami: zaświadczeniami lub innymi dokumentami wystawionymi przez instytucje organów publicznych. Informacje takie jak zeznania osób fizycznych, nie stanowią podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PGR.

W związku z powyższym informujemy, że istnieje możliwość dobrowolnego uzupełnienia złożonego oświadczenia o następujące dokumenty:

– kserokopia dokumentu potwierdzającego zamieszkiwanie na terenie Gminy Buk, np. rachunek za śmieci, faktura za media itp.

– kserokopia dokumentów potwierdzających pokrewieństwo w linii prostej np. kserokopia aktu urodzenia, małżeństwa

– potwierdzenie faktu zatrudnienia w PGR np. kserokopia umowy o pracę, kserokopie zaświadczenia z KOWR, kserokopia zaświadczenia z ZUS lub inny dokument

– wypełniona karat informacyjna.

UWAGA! Wszystkie kserokopie powinny być opatrzone czytelnym podpisem oraz bieżącą datą następującą klauzulą: „Potwierdzam za zgodność z oryginałem”.

Wyłącznie uzupełnione oświadczenia gwarantują udział w procesie aplikowania o grant.

Na uzupełnienia oświadczeń od Państwa będziemy czekać do dnia 10 grudnia 2021 r. do godziny 14:00.
Uzupełnienia można przesyłać drogą pocztową/kurierską (liczy się data wpływu do tut. urzędu) lub składać osobiście w tut. Urzędzie, ul Ratuszowa 1, 64-320 Buk.

Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonu: 61 888 44 36.

DO POBRANIA:

 

Back To Top
Skip to content