skip to Main Content

XXV Sesja Rady Miasta i Gminy Buk 29 grudnia 2020 r.

Informuję mieszkańców, że dnia 29 grudnia 2020 r. o godz.17:00 odbędzie się XXV sesja Rady Miasta i Gminy Buk.

W związku ze stanem epidemii sesja odbędzie się w trybie zdalnego obradowania. Transmisja online z obrad będzie prowadzona w serwisie YouTube na kanale Rady MiG Buk.
Osoby niebędące radnymi, chcące zadać pytania na sesji, proszone są
o wcześniejsze ich składanie w formie pisemnej lub na adres mailowy do dnia 28 grudnia 2020 r.                                                 

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Buk
Piotr Goroński

 P o r z ą d e k   s e s j i :

I. Sprawy organizacyjne.

1)      Otwarcie XXV sesji Rady Miasta i Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.

2)      Przyjęcie protokołu z  poprzedniej sesji z dnia 27 listopada 2020 r.

3)      Przedstawienie porządku obrad.

II. Informacje. Sprawozdania.

1)   Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Buk między sesjami.

2)   Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem na 2021 rok przez  Burmistrza Miasta i Gminy Buk.

3)   Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie uchwały   budżetowej.

4)   Odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na lata 2021-2031.

5)   Wyrażenie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie Wieloletniej  Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk .

6)   Odczytanie opinii stałych Komisji Rady .

7)   Przedstawienie stanowiska Burmistrza Miasta i Gminy Buk do wniosków zawartych
w opiniach Komisji .

8)    Odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji przez radnych
 i  nie uwzględnionych w projekcie budżetu.

9)   Przedstawienie  ewentualnych autopoprawek Burmistrza Miasta i Gminy Buk do projektu Uchwały.

10)    Dyskusja nad projektem budżetu.

11)    Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza Miasta i Gminy Buk.

12)    Głosowanie wniosków stałych Komisji Rady nie uwzględnionych przez Burmistrza Miasta i Gminy Buk w autopoprawce oraz złożonych pozostałych zgłoszonych wniosków.

 III. Rozpatrzenie projektów uchwał.

1)   Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na lata 2021-2031.

2)   Budżet Miasta i Gminy Buk na 2021 rok.

3)   Zmiana Uchwały Nr XIV/116/2019 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Buk na 2020 rok.

4)   Zmiana Uchwały Nr XIV/115/2019 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na lata 2020-2026.

5)   Nadanie statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Buku.

6)   Wyznaczenie Aglomeracji Niepruszewo.

7)   Zmiana Statutu Miasta i Gminy Buk.

IV.  Interpelacje i zapytania.

V.   Oświadczenia radnych.

VI.  Wystąpienia osób nie będących radnymi.

VII.  Komunikaty.

VIII.  Zakończenie.

Back To Top
Skip to content