skip to Main Content

Nowy żłobek publiczny w Buku


Blisko 1.500.000 zł na kolejne inwestycje ze środków zewnętrznych w naszej gminie.

Aktywni zawodowo rodzice, także tych najmłodszych dzieci, to dziś standard. Tym bardziej nagląca stała się potrzeba stworzenia w Buku publicznego żłobka, w którym maluchy znalazłyby fachową opiekę. Dzięki planom budżetowym oraz pozytywnie rozpatrzonym wnioskom o dofinansowanie, inwestycja ta właśnie nabiera realnych kształtów.

Zakupiony w sierpniu ubiegłego roku przez gminę jeden z budynków po byłej szwalni „Bukowianka” nie będzie musiał czekać długo na swoje nowe przeznaczenie. Ten ważny dla wielu bukowian kompleks zyska nowe życie, a pierwszy ze zrewitalizowanych budynków będzie służyć najmłodszym mieszkańcom miasta. To właśnie przy ul. Dobieżyńskiej 1, w wyremontowanym obiekcie  jeszcze w grudniu tego roku opiekę znajdą pierwsze maluchy. Dzięki inwestycji w żłobku zostanie utworzonych 20 miejsc dla dzieci w wieku do 3 lat.

Oprócz środków własnych inwestycja zostanie sfinansowana z pozyskanych przez gminę funduszy zewnętrznych:
– w ramach wsparcia z Rządowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” (moduł 1a) gmina otrzyma dotację z budżetu państwa w wysokości 660.000,00 zł. Wkład własny wyniesie 174.980,00 zł,

– w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, urzędnikom udało się pozyskać kwotę 832.575,00 zł. Środki własne gminy to 146.925,00 zł. Fundusze pozyskane z WPRO pokryją także wydatki związane z zatrudnieniem 4 pracowników.
Łączny koszt inwestycji szacowany jest na 1.814.480,00 zł.

Dofinansowanie z programu „Maluch+” przeznaczone zostanie na dostosowanie istniejącego budynku „Bukowianki” właśnie na potrzeby żłobka spełniającego nowoczesne standardy. Wyłączony od kilku lat z funkcjonowania obiekt, wymaga szeregu prac budowlanych i modernizacyjnych, a także dostosowania go do obowiązujących norm sanitarnych związanych z pandemią koronawirusa. W trakcie prac remontowych przestawione zostaną ściany wewnętrzne, zamontowane zostaną nowe podłogi i stolarka budowlana, wymieniona zostanie instalacja elektryczna, powstaną nowe sanitariaty i zaplecze kuchenne, a wszystko po to, aby podopieczni czuli się w żłobku komfortowo. Docelowo bezpośrednio przy placówce powstanie bezpieczny i wygodny parking dla rodziców i opiekunów.

Projekt pt. „Żłobek Miejski BUKOWIANKA” będzie realizowany przez dwa lata: od 01.06.2021 do 30.06.2023. Już z początkiem czerwca rozpoczną się pierwsze prace remontowo-budowlane, zmierzające do otwarcie żłobka w grudniu tego roku.

Publiczny żłobek „Bukowianka” będzie spełniał najwyższe standardy odnośnie wymagań lokalowych i sanitarnych. Przez pierwsze 19 miesięcy placówka finansowana będzie z WRPO, dzięki czemu i zgodnie z przeznaczeniem programu, rodzice doświadczający trudności z funkcjonowaniem zawodowym z powodu braku opieki nad dzieckiem do lat 3, będą mogli wrócić na rynek pracy. Po ustaniu finansowania, żłobek utrzymywać będzie gmina ze środków własnych.

Docelowo w żłobku będzie mogło przebywać 40-50 dzieci i na te dodatkowe miejsca gmina szukać będzie możliwości finansowania w ramach kolejnych programów MALUCH+ lub innych programów – jeśli zostaną ogłoszone konkursy. Co nas cieszy, teren żłobka pozwala także na ewentualną rozbudowę placówki w przyszłości. O zwiększeniu liczby miejsc będzie jednak można mówić po rozliczeniu przyznanej dotacji, której jednym z warunków jest aktywizacja zawodowa rodziców lub opiekunów. W związku z obecnym rozwojem i sposobem życia, jaki zaczyna dominować nie tylko w naszej gminie, tego typu usługi społeczne, jak możliwość opieki nad małym dzieckiem w publicznej placówce, są coraz bardziej pożądane przez mieszkańców. Ta inwestycja wychodzi naprzeciw tym potrzebom.

 

 

 

Back To Top
Skip to content