skip to Main Content

E-budownictwo – wnioski w wersji online

Główny Inspektorat Nadzoru Budowlanego umożliwia obywatelom i inwestorom wypełnienie i złożenie wniosków związanych z procesem budowlanym w sposób elektroniczny do właściwych urzędów. Cyfryzacja daje możliwość odejścia od dokumentów w formie papierowej.

https://e-budownictwo.gunb.gov.pl/

W pierwszej fazie, czyli od lutego 2021, można złożyć m.in.:
– wniosek o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
– zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,
– wniosek o pozwolenie na rozbiórkę,
– wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę czy też zgłoszenie rozbiórki.
W sumie – 13 formularzy. Dodatkowe formularze objęte nowelizacją Prawa budowlanego, w tym w szczególności wniosek o pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlanym w formie elektronicznej będzie można złożyć do organu w sposób elektroniczny od lipca 2021 r.

Od 4 lutego 2021 r. można:
– złożyć wniosek o pozwolenie na rozbiórkę,
– zgłosić roboty budowlane (niewymagające dołączenia projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego),
– zgłosić rozbiórkę,
– złożyć wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę,
– złożyć wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych, o której mowa w art. 51 ust. 4 Prawa budowlanego,
– złożyć wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia, wobec którego organ nie wniósł sprzeciwu,
– zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,
– złożyć wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości,
– zgłosić zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
– złożyć wniosek o wydanie decyzji o wyłączeniu stosowania niektórych obowiązków kierownika budowy, o których mowa w art. 45a ust. 1 Prawa budowlanego,
– złożyć wniosek o legalizację,
– złożyć wniosek o sporządzenie planu miejscowego lub o zmianę planu miejscowego,
– złożyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Od 1 lipca 2021 r. będzie można:
– złożyć wniosek o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,
– złożyć wniosek o pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym,
– złożyć wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego,
– złożyć wniosek o zmianę pozwolenia na budowę,
– złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego,
– złożyć wniosek o wszczęcie uproszczonego postępowania legalizacyjnego,
– zawiadomić o zakończeniu budowy,
– złożyć wniosek o pozwolenie na użytkowanie.

Od 5 lipca 2021 r. będzie można dokonać zgłoszenia z projektem zagospodarowania działki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym.

Back To Top
Skip to content