skip to Main Content

Projekt “Aktywizacja zawodowa: kwalifikacje i doświadczenie”

Projekt “Aktywizacja zawodowa: kwalifikacje i doświadczenie” jest realizowany przez  Fundację Centrum Rozwiązań Biznesowych w ramach  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu.

Celem głównym projektu jest do 31 sierpnia 2021 r. zwiększenie możliwości zatrudnienia 72 osób (37 Kobiet) bezrobotnych, biernych zawodowo, poszukujących pracy, pracujących w wieku powyżej 29 roku życia.

Projekt skierowany jest szczególnie do:

– Kobiet
– Osób powyżej 50 roku życia
– Osób długotrwale bezrobotnych
– Osób z niepełnosprawnościami
– Osób zamieszkujących miasta średnie
– Osób o niskich kwalifikacjach

Okres realizacji projektu: od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2021 r.
Teren realizacji projektu: Całe województwo Wielkopolskie
Planowane rezultaty (efekty) do osiągnięcia w projekcie po jego zakończeniu:
– Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu – 16 osób
– Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu – 21 osób
– Liczba osób z niepełnosprawnościami pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 1 osoba

Projekt skierowany jest do 72 osób (37 Kobiet) bezrobotnych, biernych zawodowo, poszukujących pracy, pracujących w wieku powyżej 29 roku życia spełniających wszystkie warunki:
– miejsce zamieszkania: województwo Wielkopolskie
– posiadanie statusu osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo lub poszukującej pracy lub „pracującej ubogiej” w wieku powyżej 29 roku życia

W ramach projektu realizowane będą następujące usługi:
1. Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika IPD (72 osoby, 3 godziny/osoba) – usługa ma na celu identyfikacje potrzeb oraz diagnozę możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, opracowanie IPD dla 72 osób.
2. Blok miękkich kompetencji zawodowych. Każdy z uczestników weźmie udział w niżej wymienionym wsparciu podzielonym na moduły (16 godzin/1 grupa, średnio 12 osób/grupa, 72 osoby/5 grup):
Zawodowe kompetencje interpersonalne – przykładowe zagadnienia poruszane podczas wsparcia: przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, praca nad świadomym i samodzielnym podejmowaniem decyzji przez UP;
Rynek pracy i warsztaty edukacyjne – przykładowe zagadnienia poruszane podczas wsparcia: metody poszukiwania pracy, wyboru odpowiedniego zawodu oraz pomoc w planowaniu rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.
Warsztat autoprezentacji – przykładowe zagadnienia poruszane podczas wsparcia: autoprezentacja, rozmowa kwalifikacyjna itp. 

3. Szkolenia kwalifikacyjne/kompetencyjne (średnio 120 godzin/grupę, średnio 12 osób/grupa, 60 osób/5 grup) – celem szkolenia jest przygotowanie UP do wejścia na rynek pracy poprzez wyposażenie ich w aktualną wiedzę i adekwatne kwalifikacje/umiejętności niezbędne w rynku pracy. UP zostanie skierowany przez doradcę zawodowego na dany rodzaj szkolenia, zgodny z jego ścieżką reintegracji oraz zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy. 

4. Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy (4godziny/osoba, 60 osób) – Celem jest najtrafniejszy dobór odpowiedniej oferty pracy dla Uczestnika Projektu oraz właściwego Uczestnika Projektu na stanowisko zgodnie z oczekiwaniami pracodawcy. 

5. Staże zawodowe (3 miesiące/osoba, 38 osób) – każdy z 38 uczestników projektu odbędzie trzymiesięczne staże zawodowe. Staże zawodowe dobierane będą względem predyspozycji każdego z uczestników oraz zgodnie z ukończonym szkoleniem zawodowym, w celu zdobycia doświadczenia zawodowego.

 Dla wszystkich osób biorących udział w projekcie przewidziane jest:
– stypendium szkoleniowe (6,78 /h brutto)1
– stypendium stażowe (1 017,00 zł brutto/ miesiąc)1
– zwrot kosztów dojazdu na część zajęć
– wyżywienie podczas zajęć
– bezpłatne formy wsparcia (indywidualne doradztwo zawodowe, szkolenia zawodowe, pośrednictwo pracy)
– profesjonalną i doświadczoną kadrę specjalistów prowadzących zajęcia
– materiały piśmiennicze (długopis, notatnik),
– zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
– zaświadczenie o ukończeniu staży
– pokrycie kosztów egzaminów
– pokrycie kosztów badań lekarskich

*Źródło: Centrum Rozwiązań Biznesowych

Back To Top
Skip to content