skip to Main Content

Rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2021/2022

Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli w Mieście i Gminie Buk w roku szkolnym 2021/2022.

  1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 lat, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat (art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).
  2. Dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, któremu odroczono rozpoczęcie spełnienia obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat (art. 31 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe).
  3. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu w terminie 22 do 26 lutego 2021 r. Brak deklaracji w/w terminie traktuje się jako rezygnację z miejsca w przedszkolu.
  4. Do przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze Miasta i Gminy Buk.

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria mające jednakową wartość, wymienione poniżej w kryteriach naboru (art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe)

1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli brane są pod uwagę kryteria oraz liczba punktów za kryteria, określone w Uchwale Rady Miasta i Gminy  Buk z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Miasto i Gmina Buk jest organem prowadzącym

Załącznik:  Uchwała

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny
2021/2022 do przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych przy szkołach
podstawowych, dla których organem
prowadzącym jest Miasto i Gmina Buk,
22 do 26 lutego 2021 r.Składanie deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego.
8 do 17 marca 2021 r.

 

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
18 marca do 25 marca 2021 r.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ustawy.
26 marca 2021 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
29 marca do 2 kwietnia 2021 r.

 

Uzupełnienie dokumentów przez rodziców dzieci nie zakwalifikowanych.
9 kwietnia 2021 r.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
Postępowanie uzupełniające
12 do 16  kwietnia 2021 r.Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
19 do dnia 21 kwietnia 2021 r.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ustawy.
22 kwietnia 2021 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
23 kwietnia do dnia 27 kwietnia 2021 r.Uzupełnienie dokumentów przez rodziców dzieci nie zakwalifikowanych
30 kwietnia 2021 r.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

Załącznik: Zarzadzenie1.2021-terminy-rekrutacji-do-Przedszkoli

Druki do pobrania:
Rekrutacja do przedszkola – Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego 2021-2022
Rekrutacja do przedszkola – Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata
Rekrutacja do przedszkola – Oświadczenie o wielodzietności rodziny
Rekrutacja do przedszkola – Wniosek o przyjęcie do Przedszkola 2021-2022

Druki dostępne są również w Biuletynie Informacji Publicznej MiG Buk  

Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Buku 
ul. kpt. W. Wegnera 10
64-320 Buk
www.przedszkole-halabala.ple-mail: 
tel. 618 140 871
Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Niepruszewie
ul. Starowiejska 26
64-320 Buk
www.zsp-niepruszewo.ple-mail:
tel. 618 140 030
Przedszkole Publiczne prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a’Paulo w Buku
pl. St. Reszki 26
64-320 Buk
www.przedszkolebuk.ple-mail: 
tel. 618 140 240
Przedszkole Publiczne prowadzone przez osobę prywatną w Niepruszewie
ul Żytnia , Niepruszewo 

tel. 663-587-206

Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. dr Lecha Siudy w Szewcach
ul. Bukowska 151
64-320 Buk
www.spszewce.edupage.orge-mail:
tel. 618 140 872
Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. o. Ignacego Cieślaka w Dobieżynie
ul. Powstańców Wielkopolskich 3
64-320 Buk
www.spdobiezyn.ple-mail:
tel. 618 140 941
Back To Top
Skip to content