skip to Main Content

Wyłożony do publicznego wglądu projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Buk (obejmującej część działki o nr ewid.: 4/54 [po podziale nr 4/56] obręb Wielka Wieś) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Wyłożony do publicznego wglądu projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Buk (obejmującej część działki o nr ewid.: 4/54 [po podziale nr 4/56] obręb Wielka Wieś) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

https://bip.buk.gmina.pl/a,17689,wylozony-do-publicznego-wgladu-projekt-zmiany-studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przes.html

Back To Top
Skip to content