skip to Main Content

Ostatnia Komisja Rady Miasta i Gminy Buk

Konieczność przygotowania planu ogólnego Miasta i Gminy Buk wynikająca z tzw. reformy systemu planowania przestrzennego, podsumowanie działań komisji stałych Rady Miasta i Gminy Buk w obecnej kadencji 2018-2024, zaopiniowanie projektów uchwał – to główne tematy, którymi zajmowali się radni podczas wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Oświaty oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych w dn. 19 marca br. Było to według planu ostatnie posiedzenie Komisji w tej kadencji.

Zmiana porządku obrad

Prowadzący posiedzenie Przewodniczący Komisji Budżetu i Oświaty Tomasz Plewa poinformował o zmianie porządku obrad. Zaplanowany temat „Problematyka z rozpoznaniem i wykorzystaniem zasobów wód geotermalnych do celów energetycznych” zostanie omówiony w innym terminie. Autor planowanej prezentacji na ten temat – prof. Jacek Zimny poinformował, że zły stan zdrowia uniemożliwia mu przybycie na posiedzenie komisji. – Po powrocie pana profesora do zdrowia pozwalającego na przedstawienie powyższego zagadnienia zostanie ustalony inny termin spotkania radnych jeszcze w tej kadencji. W przypadku niemożliwości przyjazdu prof. Jacka Zimnego do Buku, poproszę by tematykę geotermii przedstawił któryś z jego współpracowników – mówił burmistrz Miasta i Gminy Buk Paweł Adam.

Reforma systemu planowania przestrzennego

W miejsce tematu geotermii szerzej omówiony został projekt uchwały w zakresie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Buk. Jak tłumaczył urbanista Michał Chlebowski, autor opracowania „Wyniki analizy zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym Miasta i Gminy Buk w latach 2018-2023”: – Przyjęcie tej uchwały jest związane z tzw. reformą systemu planowania przestrzennego, która wynika ze zmiany przepisów prawnych z dn. 07.07.2023 r. dotyczących zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz innych ustaw. W/w zmiany narzucają na gminy konieczność uchwalenia aktu prawa miejscowego – planu ogólnego (na przygotowanie planu gminy mają czas do końca 2025 roku), który na nowo zdefiniuje politykę przestrzenną gminy, a następnie niezbędne będzie przystąpienie do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla poszczególnych sołectw lub obrębów geodezyjnych. Z uwagi na złożoność procedury planistycznej wiąże się to z działaniem długofalowym i ze zwiększonymi nakładami finansowymi obciążającymi budżet gminy. Jednak ostatecznie nowy dokument, który w odróżnieniu od studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stanowić będzie akt prawa miejscowego, pozwoli burmistrzowi MiG Buk na działania w zakresie realizacji zadań dotyczących planowania przestrzennego, realizacji zadań ponadlokalnych oraz wpłynie pozytywnie na możliwość pozyskania nowych inwestorów. Do czasu uchwalenia planu ogólnego należy dokończyć prace nad opracowywanymi obecnie zmianami studium oraz miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, a także dążyć do zwiększenia powierzchni terenu gminy objętej miejscowymi planami.

Jak wynika z przygotowanego opracowania, na terenie Miasta i Gminy Buk na koniec okresu analizowanego, tj. 31.12.2023 r. obowiązywały 43 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, w tym część z kolejnymi zmianami, które granicami opracowania obejmują powierzchnię około 6,37 km², co stanowi ok. 7% ogólnej powierzchni obszaru gminy. Jak czytamy w opracowaniu: „W latach 2018-2023, tj. podczas prac ostatniej kadencji Rady Miasta i Gminy Buk uchwalono 15 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, natomiast kolejne 16 projektów planów znajduje się już na końcowych etapach przygotowania. Najczęściej powtarzającym się przeznaczeniem w planach zagospodarowania przestrzennego są tereny o funkcji przemysłowo-usługowej. Duży wpływ na ten dobry wynik ma przemyślana polityka przestrzenna gminy, która stara się w pierwszej kolejności przyciągnąć potencjalnych inwestorów i idące za nimi środki finansowe wspomagające budżet gminy, a w dalszej kolejności nowych mieszkańców, którzy również wpływają na wzrost dochodów w budżecie gminy”.

W trakcie dyskusji radny Tomasz Plewa dopytywał urbanistę Michała Chlebowskiego czy w planach miejscowych i planie ogólnym kwestie związane z geotermią musiałyby zostać uwzględnione, a jeśli tak – to w jakim zakresie, podobnie jak farmy fotowoltaiczne – na ile trzeba by je uwzględnić w planie ogólnym.

Podsumowanie działań komisji

Kolejnym punktem komisji było podsumowanie działań komisji stałych Rady MiG Buk w obecnej kadencji 2018-2024. Radni otrzymali sprawozdania z prac komisji: Budżetu i Oświaty oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw, które zawierały szczegółowe informacje dotyczące między innymi składu radnych działających w komisjach, przebieg pracy – terminów posiedzeń, tematyki spotkań, frekwencji, inicjatyw komisji. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną związaną z COVID-19 posiedzenia odbywały się też w systemie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.  Przypomniano też, że w pracach Komisji Budżetu i Oświaty do października 2021 roku uczestniczyła też śp. Elżbieta Batura, która była też Przewodniczącą Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych.

Przewodniczący   Komisji Budżetu i Oświaty Tomasz Plewa pokrótce przedstawił tematykę, która była podejmowana w ramach posiedzeń komisji. Były to takie tematy jak między innymi gospodarka wodno-ściekowa – plany inwestycyjne i rozwojowe sieci wodnej oraz kanalizacyjnej, funkcjonowanie autobusowej komunikacji gminnej, możliwości komunikacyjne z wykorzystaniem punktu przesiadkowego, stan przygotowań dróg i obiektów gminnych do okresu zimowego, plany i oczekiwania mieszkańców odnośnie bukowskiego rynku – wyniki konsultacji społecznych i rekomendacje w zakresie przyszłej rewitalizacji przestrzeni śródmiejskiej, przygotowanie obiektów rekreacyjnych do sezonu letniego i projektowanie ścieżek rowerowych w gminie, działalność: jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, Biblioteki i Kina, izby muzealnej, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury – plany inwestycyjne, ocena funkcjonowania obiektów oświaty, świetlicy środowiskowej, wychowanie żłobkowe i przedszkolne dzieci, Mieszkaniowy Zasób Gminny, działania zmierzające do nabycia gruntów na rzecz gminy z zasobu państwowego, stan bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz współpraca z policją, sytuacja epidemiologiczna w gminie, ocena efektywności zdrowotnych badań profilaktycznych finansowanych przez gminę, ocena systemu zbiórki odpadów komunalnych, stan oświetlenia w gminie i doświetlenie miejsc niebezpiecznych, ocena działalności sołectw przy zastosowaniu funduszy sołeckich, zasady tworzenia i funkcjonowanie oraz możliwości zastosowania budżetu obywatelskiego, działania promocyjne i analiza możliwości prezentowania atrakcji turystycznych gminy, opiniowanie wykonania budżetu.

Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych Paweł Cieślak omówił tematykę komisji, która od 2022 roku działała już w ramach wspólnych posiedzeń z Komisją Budżetu i Oświaty. Tematyka komisji dotyczyła między innymi afrykańskiego pomoru świń – działania ze strony służb weterynaryjnych, rolników i zarządzania kryzysowego, edukacji ekologicznej, gospodarki wodno-ściekowej – stan infrastruktury i plany inwestycyjne, osiągnięcia i porażki w systemie zbiórki odpadów komunalnych w gminie, melioracji oraz stanu upraw po zimie, stanu zadrzewienia w gminie, działań antysmogowych w gminie oraz inwentaryzacji kopciuchów i ochrony powietrza, retencja i ochrona wód na terenie gminy, środki pomocowe w dyspozycji LGD Źródło.

Oprócz przedstawianej tematyki, na każdym posiedzeniu obu komisji radni zgłaszali uwagi, propozycje, zmiany lub korekty do projektów uchwał. W ramach spraw bieżących składali liczne interpelacje i zapytania, na które uzyskiwali odpowiedzi od przedstawicieli urzędu oraz kierowników jednostek i gospodarzy wizytowanych obiektów podczas komisji wyjazdowych.

Przewodniczący obu komisji podziękowali koleżankom i kolegom radnym za udział w pracach komisji, a panu burmistrzowi, pracownikom urzędu MiG Buk, kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych, gospodarzom wizytowanych obiektów oraz zaproszonym gościom – za przygotowanie materiałów na komisje, zaangażowanie i podjętą współpracę oraz za udział w posiedzeniach komisji i poświęcony czas.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Oświaty Tomasz Plewa zwrócił się do radnych z zapytaniem, co ich zdaniem udało się przeprowadzić, a czego zabrakło. Zapytał, czy mają jakieś wskazania i sugestie dla nowego składu komisji w kolejnej kadencji. Większość radnych nie miała uwag. Pojawiło się tylko jedno zastrzeżenie, które dotyczyło przedłużających się dyskusji podczas prezentowania określonych tematów w ramach obrad komisji, ale zdaniem Tomasza Plewy – lepiej wydyskutować i wyczerpać temat na komisji niż toczyć później dysputy podczas sesji.

Omówienie projektów uchwał

Następnie radni przystąpili do opiniowania przedstawionych projektów uchwał. Burmistrz Paweł Adam przedstawił projekt uchwały dotyczący zmiany uchwały Rady MiG Buk z dn. 27.11.2020 r. w sprawie wyznaczenia granic aglomeracji Buk. W wyniku przeprowadzonego przeglądu obszarów i granic aglomeracji stwierdzono, że ze względu na rozwój skanalizowania terenu gminy oraz zmianę liczby mieszkańców aglomeracji zachodzi potrzeba zaktualizowania granic i obszaru aglomeracji, a także rzeczywistej liczby mieszkańców – RLM na terenie aglomeracji, która wynosi teraz 10.079. Aglomerację Buk tworzą trzy miejscowości: Buk, Wielka Wieś i Dobieżyn, z których każda posiada system kanalizacyjny odprowadzający ścieki do oczyszczalni ścieków znajdującej się w Wielkiej Wsi. Jak mówił burmistrz Paweł Adam: – Jest to kluczowa uchwała w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, jej przygotowywanie było bardzo pracochłonne i wymagało zaopiniowania przez Przedsiębiorstwo Wody Polskie. W tym nowym podejściu udało się przekroczyć liczbę mieszkańców 10 tys. RLM, co otwiera przed nami możliwość ubiegania się o dofinansowania, na przykład z programu FEnIKS Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko. Czekamy na ogłoszenie naborów i aktualizujemy niezbędną dokumentację aplikacyjną. Radni pozytywnie zaopiniowali w/w projekt uchwały.

Projekt uchwały dotyczący partycypowania w kosztach w zakresie likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Buk przedstawiła Sekretarz MiG Buk Aleksandra Wawrzyniak. Działania te podejmowane są z inicjatywy Powiatu Poznańskiego przy woli współdziałania pozostałych gmin powiatu, w tym też gminy Buk. Na realizację tego zadania w budżecie gminy zostały zabezpieczone środki w wysokości 30 tys. zł.

Projekt uchwały spotkał się z akceptacją radnych.

Ponadto podczas komisji pozytywnie zaopiniowane zostały projekty uchwał:

– wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Wielkiej Wsi;

– wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy;

– zmiany uchwały Nr LVI/504/2023 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 04 października 2023 roku w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy w gminie Buk;

– określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Buk w roku 2024;

– zmiany uchwały Rady Miasta i Gminy Buk w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Buk na 2024 rok.

Sprawy bieżące

Radni zgłaszali bieżące sprawy, które dotyczyły między innymi wyświetlaczy prędkości i stanu dróg gminnych.

Back To Top
Skip to content