skip to Main Content

Badania gruntów przylegających do Jeziora Niepruszewskiego

Na gruntach północnych przylegających do Jeziora Niepruszewskiego prowadzone są badania celem wydania opinii o warunkach gruntowo wodnych, aby zdiagnozować, czy są to gleby nasączone wodą.

Badania terenowe, na nieruchomościach położonych w obrębie wsi Kalwy i Niepruszewo, będą prowadzone do 20 marca br. i obejmują:

  • przygotowanie ekspertyzy geotechnicznej w celu oceny stopnia plastyczności gruntów oraz zawodnienia terenu;
  • pomiar zwierciadła wód podziemnych w odwiercie;
  • ekspertyzę geotechniczną w celu oceny stopnia plastyczności gruntów.
  • wykonanie 25 odwiertów w rejonie Jeziora Niepruszewskiego.

Otrzymane wyniki badań łącznie z opracowaną opinią pozwolą na podjęcie dalszych działań w zakresie ochrony Jeziora Niepruszewskiego, w tym także określenie przyszłych czynności związanych z jego rekultywacją. Koszt badań, na które zostały zabezpieczone środki finansowe w budżecie gminy wynoszą 25.983 zł.

Równocześnie te same badania przeprowadzone zostaną na terenie gminy Dopiewo, również na gruntach przyległych do Jeziora Niepruszewskiego.

Back To Top
Skip to content