skip to Main Content

Zawiadomienie o odbiorze azbestu

OBWIESZCZENIE

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Buk

Zgodnie z Uchwałą Nr 4756/2024 Zarządu Powiatu w Poznaniu z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu określającego zasady likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Poznańskiego na rok 2024 zaistniała nieodpłatna pomoc w likwidacji wyrobów zawierających azbest, obejmująca:

1) demontaż wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie powiatu poznańskiego, pakowanie, transport i unieszkodliwienie tych wyrobów na składowisku odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz,
2) zapakowanie wcześniej zdemontowanych wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Powiatu Poznańskiego, transport i unieszkodliwienie tych wyrobów na składowisku odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do wzięcia udziału w likwidacji wyrobów zawierających azbest uprawnione są podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 236) posiadające lub mające w zarządzie nieruchomość na terenie powiatu poznańskiego (na terenie Miasta i Gminy Buk) na której znajdują się wyroby zawierające azbest i złożą wniosek do Urzędu Miasta i Gminy w Buku (ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk).

W ramach realizacji przedsięwzięcia nie będą finansowane koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych i elewacji, a także koszty związane z zabezpieczaniem konstrukcji dachu po demontażu wyrobów zawierających azbest.

Koszty związane z likwidacją wyrobów zawierających azbest, pochodzą z budżetu Powiatu Poznańskiego, budżetów gmin uczestniczących w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest, a także z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zainteresowane osoby winny złożyć pisemny wniosek wg ustalonego wzoru na rok 2024 (do pobrania w holu tut. Urzędu lub na stronie internetowej bip.buk.gmina.pl w zakładce Druki do pobrania – Ochrona Środowiska) do Urzędu Miasta i Gminy w Buku ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk (Biuro Podawcze pok. Nr 1).

Do wniosku należy załączyć:

1) dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której znajdują się wyroby zawierające azbest,

2) zgodę właściciela nieruchomości na wykonanie prac związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest – w przypadku posiadania innego tytułu prawnego niż własność lub użytkowanie wieczyste,
3) w przypadku nieruchomości będących przedmiotem współwłasności – zgodę poszczególnych współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest,
4) w przypadku wnioskodawców prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami rolnymi, dokumenty o których mowa w § 13 ww. Regulaminu cyt. „W przypadku, gdy pomoc będzie udzielana w odniesieniu do podmiotów, o których mowa w § 12, wnioskodawca jest zobowiązany do przedłożenia dokumentów i informacji określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie”.

a) § 12 Regulaminu cyt. „W przypadku, gdy budynek, z którego będzie demontowany azbest jest wykorzystywany do działalności związanej z produkcją, przetwarzaniem i obrotem produktami rolnymi, pomoc z tego programu będzie udzielana zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym, a realizacja wniosku będzie zależeć od stopnia wykorzystania krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie. W sektorze produkcji rolnej można uzyskać pomoc de minimis w rolnictwie, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w okresie trzech kolejnych lat podatkowych nie przekroczy kwoty 20.000 EUR”;

5) pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika.

Powyższe wnioski można składać od dnia dzisiejszego do wyczerpania limitu, przy czym ostateczny termin składania wniosków ustala się na dzień 31 lipca 2024 r. Złożone wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Buku, które następnie będą przekazywane do Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane do czasu ich uzupełnienia.

Jednocześnie informuję, że składanie wniosków powinno dotyczyć prac, których wykonanie przewidują Państwo w roku bieżącym.

Uwaga – Wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski w roku 2023 i u których, z przyczyn nie leżących po ich stronie, nie doszło do realizacji zadania, nie są zobowiązani do ponownego składania wniosku w roku 2024. Realizacja tych wniosków odbywać się będzie w pierwszej kolejności, jeśli Wnioskodawca zgłosi swoją dalszą chęć uczestnictwa w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest. O swoim zainteresowaniu wykonaniem zadania, Wnioskodawca winien powiadomić pisemnie Starostwo Powiatowe w Poznaniu (ul. Maksymiliana Jackowskiego 18, 60-509 Poznań). W przypadku wniosków dotyczących budynków, o których mowa w § 12 Regulaminu, możliwość ich realizacji będzie zależeć od stopnia wykorzystania krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie.

Osobą kompetentną do udzielania informacji w przedmiocie sprawy jest Pan Konrad Woźniak – insp. ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy w Buku (tel. 618884455 lub e-mail ).

Załączniki:

Obwieszczenie

Uchwała 4756.2024 Zarządu Powiatu w Poznaniu

plakat-azbest_2024

Back To Top
Skip to content