skip to Main Content

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na deszczówkę

Od dnia 1 marca do 31 sierpnia będą przyjmowane w UMiG w Buku, wnioski o udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Buk na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie Miasta i Gminy Buk, polegających na budowie systemu do retencjonowania wód opadowych w miejscu ich powstania, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta i Gminy Buk nr XLVI/407/2022 z dnia 25 października 2022 roku.

Dofinansowaniu podlegają takie systemy jak np.: wolnostojący lub podziemny zbiornik na wody opadowe, studnie chłonne/ drenaż rozsączający, zbiornik retencjonująco-rozsączający.

Do ubiegania się o dotację uprawniona jest osoba posiadająca tytuł prawny do władania nieruchomością zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym lub wielorodzinnym położoną na terenie Miasta i Gminy Buk, na której ma być realizowane przedsięwzięcie.
Dotacje przyznawane będą w kolejności składania kompletnych i prawidłowych wniosków – decyduje data i godzina wpływu wniosku do Urzędu Miasta i Gminy. W przypadku wyczerpania środków zarezerwowanych na ten cel w budżecie, przyjmowanie wniosków zostaje wstrzymane.

Dotacja przyznawana będzie w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych poniesionych na zakup i montaż systemu do retencjonowania wód opadowych, jednakże nie większej niż 5 000,00 zł na całe przedsięwzięcie.

Wszelkich informacji dotyczących ww. dotacji można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z pracownikiem UMiG w Buku, panią Natalią Mądroszyk,
tel. 618884454.

Załączniki:
Treść uchwały
Wniosek o udzielenie dotacji
Wniosek o wypłatę dotacji
Klauzula RODO

Back To Top
Skip to content