skip to Main Content

Wsparcie pracowników i pracodawców

Do 15 grudnia br. przedsiębiorcy mogę się ubiegać, w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski na lata 2021-2027, o wsparcie przedsięwzięć związanych z eliminowaniem czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy i poprawą ergonomii pracy.

Konkurs adresowany jest do przedsiębiorców, u których planowana inwestycja obejmie co najmniej 150 osób. Uzasadnieniem do ubiegania się o wsparcie są przeprowadzone w zakładzie pomiary i badania w środowisku pracy wskazujące na występujące czynnika ryzyka. Również nowe przepisy dotyczące stanowisk pracy wyposażonych w monitory, które weszły w życie 18 listopada br., i które nakładają na pracodawców obowiązek dostosowania w ciągu pół roku stanowisk pracy do nowych wymogów.

Wsparcie może dotyczyć:

  • wdrożenia programów naprawczych minimalizujących czynniki wpływające negatywnie na zdrowie pracowników;
  • wprowadzenia zmian organizacyjnych mających na celu eliminację zidentyfikowanych czynników ryzyka;
  • poprawy ergonomii pracy np. modernizowanie/dostosowanie, w tym doposażenie/wyposażenie stanowisk pracy;
  • działań informacyjno-edukacyjne skierowanych do osób objętych wsparciem np. na terenie zakładu pracy w zakresie profilaktyki chorób cywilizacyjnych lub profilaktyki chorób związanych z miejscem pracy;
  • działań na rzecz ochrony narządu ruchu pracowników w miejscu pracy np. zatrudnienie fizjoterapeuty, edukacja zbiorowa;
  • poradnictwa psychologicznego.

Poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie wniosku wynosi 70%. Maksymalna wartość dofinansowania wniosku z krajowego wsparcia finansowego z budżetu państwa wynosi 20%. Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości minimum 10% wydatków kwalifikowalnych. Realizacją projektu można objąć okres do 30.06.2027 r.

Konkurs organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego. Minimalna wartość projektu: 200 tys. EUR.

Strona konkursu: https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/465

Z ramienia Urzędu Miasta i Gminy Buk osobą do kontaktu jest Joanna Bobowska tel. 574 258 774, która udzieli wszelkich niezbędnych informacji odnośnie powyższego naboru.

Back To Top
Skip to content