skip to Main Content

Niezbędne decyzje do realizacji zadań

Przedstawienie programów zdrowotnych realizowanych w gminie oraz sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2022 zdominowały wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Oświaty oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych Rady Miasta i Gminy Buk, które odbyło się 20 kwietnia br. Ponadto omówiono projekty uchwał, które zostaną przyjęte na najbliższej sesji Rady MiG Buk, zaplanowanej na 27 kwietnia br. Burmistrz MiG Buk Paweł Adam zaproponował też zmiany w uchwale budżetowej na 2023 rok, które są związane między innymi z polityką mieszkaniową gminy i wynikają z bieżących potrzeb mieszkańców.

Programy zdrowotne

Programy zdrowotne w gminie, omówione w szczegółowym opracowaniu, zostały przedstawione w zakresie stopnia ich realizacji, wykorzystania środków budżetowych na ten cel, efektów medycznych, wniosków pokonkursowych, oczekiwań ze strony mieszkańców. Ponadto wyszczególniono wykorzystanie środków pocovidwych oraz podano ich rozliczenie.
Zgodnie z przyjętymi uchwałami Rady MiG Buk, w gminie mają być realizowane następujące programy polityki zdrowotnej:
– profilaktyki i wczesnego wykrywania wad postawy wśród dzieci w wieku szkolnym,
– profilaktyki raka szyjki macicy,
– profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas III szkoły podstawowej,
– profilaktyki wczesnego wykrywania osteoporozy,
– szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom.

W maju br. zostaną ogłoszone konkursy na wykonanie w/w programów, które będą realizowane do roku 2026. W trakcie wykonania jest ogólnopolski program profilaktyki czerniaka przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz klas 7 i 8 szkół podstawowych, w którym uczestniczyło pięć szkół, tj. wszystkie szkoły podstawowe w gminie oraz Branżowa Szkoła I stopnia w Buku. Odbiorcami było w sumie 470 uczniów.
Gmina zgłosiła też swój udział w konkursie Ministra Zdrowia na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy. W okresie trzyletnim przewidywana jest realizacja tego zadania w kwocie 300.000 zł, z czego 250.000 zł stanowiłoby dofinansowanie, a 50.000 zł –środki własne. Aktualnie gmina oczekuje na wyniki konkursu.

Rehabilitacja pocovidowa

W 2021 roku Miasto i Gmina Buk, w związku z realizacją Narodowego programu szczepień przeciwko COVID-19, uzyskała najwyższy w powiecie poznańskim wzrost poziomu szczepień przeciwko COID-19. W konkursie „Rosnąca odporność” mieszkańcy zdobyli nagrodę w wysokości miliona złotych, którą zgodnie z regulaminem można było wykorzystać na wszelkie przedsięwzięcia związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusów, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczym epidemii COVID-19.
W latach 2022 – 2023 środki pochodzące z nagrody zostały przeznaczone na:
– dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Buku na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego – 500.000 zł,
– realizację konkursu ofert na świadczenie usług z zakresu rehabilitacji po przebyciu COVID-19 dla mieszkańców MiG Buk – 150.000 zł,
– potrzeby Domu Dziennego Pobytu „Pogodna Jesień” oraz Klubu Seniora w Dobieżynie – 30.000 zł,
– kontynuację projektu „Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Wielkopolski” przeznaczonego dla seniorów, którego przedmiotem jest zapewnienie kompleksowych i zindywidualizowanych usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku emerytalnym – 60.000 zł,
– opracowanie dokumentacji projektowej nowej siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Buku – 160.000 zł;
– zakup sprzętu sportowego dla jednostek oświatowych (sprzęt do rehabilitacji i sensomotoryki, do gier zespołowych) – 50.000 zł;
– zakup sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz rehabilitacyjnych dla osób z niepełnosprawnością – 50.000 zł.
W latach 2022-2023 ze środków z nagrody dla mieszkańców MiG Buk jest realizowany Program bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu rehabilitacji po przebyciu COVID-19, w trybie ambulatoryjnym. Oferta świadczeń obejmuje konsultacje z lekarzem rodzinnym oraz skierowanie na zabiegi lecznicze, konsultacje fizjoterapeuty, zabiegi lecznicze (kinezyterapia, fizykoterapia, hydroterapia), ocenę wysiłkową, spirometrię. W ogłoszonym, w sierpniu 2022 roku, otwartym konkursie ofert na realizację tych świadczeń medycznych wpłynęła jedna oferta, która została złożona przez NZOZ „FIZJO+” Maciej Rychlik – spełniała warunku konkursu, w związku z czym została podpisana umowa na realizację tych świadczeń. W 2022 roku na ten cel z budżetu przeznaczono kwotę w wysokości 56.350 zł, a z usług medycznych skorzystało 60 pacjentów.
– Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców, program nadal jest realizowany – do 30 czerwca 2023 roku. Na ten cel, w pierwszym kwartale tego roku przeznaczono z budżetu gminy kwotę w wysokości 35.940 zł. Nadal można się zgłaszać do urzędu, aby skorzystać z rehabilitacji pocovidowej, która jest profesjonalna, bezpłatna i jest świadczona na miejscu. Możemy się tym autorskim – gminnym programem pochwalić, bo sąsiadujące gminy powiatu poznańskiego nie zapewniają takich możliwości w zakresie powrotu do zdrowia po COVID-19 – podkreślił prowadzący posiedzenie Przewodniczący Komisji Budżetu i Oświaty Tomasz Plewa.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2022

Dostarczone materiały z wykonania budżetu Miasta i Gminy Buk za rok 2022 zawierały między innymi szczegółowe sprawozdania z wykonania: dochodów budżetowych, wydatków budżetowych, planu przychodów i rozchodów budżetu, zadań majątkowych oraz budżetu jednostek organizacyjnych MiG Buk.

Kwestie budżetowe podsumował Przewodniczący Komisji Budżetu i Oświaty Tomasz Plewa: – Wykonanie budżetu z dochodami ponad 76 mln zł, tj. na poziomie 90,5 procent planu (oczekiwane jest wykonanie budżetu na poziomie 90 procent) jest wynikiem bardzo dobrym, szczególnie w sytuacji jeszcze pocovidowej, wojny w Ukrainie i pomocy uchodźcom, czego doświadczyliśmy w roku ubiegłym. Zaś wydatki w kwocie 91,1 mln zł, tj. na poziomie 91,7 procent, pomimo pewnych opóźnień w realizacji inwestycji, wzrostu cen materiałów budowlanych czy usług, przesuwania terminów wykonywania zadań, są też wynikiem bardzo dobrym i bliskim założonego planu. Dochody bieżące zostały wykonany na wyjątkowo dobrym poziomie 96,5 procent, a wydatki bieżące podobnie – 93 procent. Przy okazji warto wspomnieć, że subwencja oświatowa zapewnia jedynie połowę wydatków na oświatę, a gmina musi zapewnić resztę. Po omówieniu głównych wskaźników wykonania budżetu, poprosił jednak o wyjaśnienie, dlaczego wydatki w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego oraz oświaty są tak skromne, a zaplanowane środki finansowe były w tym zakresie o wiele wyższe.

I kontynuował: – Wydatki majątkowe wykonane zostały na dobrym poziomie – 87 procent i uwzględniają 72 zadania inwestycyjne na kwotę prawie 20 mln zł, a jest to pozycja znacząca. Tym bardziej, że inwestycje realizuje się coraz trudniej w czasie inflacji, poważnych perturbacji na rynku budowlanym. Niełatwe jest też znalezienie źródła dofinansowania tych zadań, a w tym celu gmina zaciągnęła obligacje w wysokości 14,2 mln zł. Dużym sukcesem ubiegłego roku jest komunikacja gminna, która spełnia oczekiwania mieszkańców, ale też kosztowała gminę 11 mln zł w roku ubiegłym. Podsumowując: budżet gminy za 2022 rok został wykonany poprawnie, na odpowiednio dobrym poziomie. Gratuluję burmistrzowi i pracownikom urzędu. Za spory wkład pracy należą się podziękowania.

Ponadto Tomasz Plewa pogratulował pracownikom urzędu przygotowania opracowania w postaci podsumowania wykonania budżetu w zmienionej formule, przy wykorzystaniu nowego programu księgowego, dzięki któremu sprawozdanie jest bardziej czytelne, przekrojowe i obejmuje procentowe porównanie z rokiem poprzednim.

W dyskusji nad sprawozdaniem radni dopytywali o kwestie bardziej szczegółowe związane między innymi z kosztami postępowań administracyjnych, wydatkami osobowymi w dziale kultura i dziedzictwo narodowe oraz sport.

Burmistrz podziękował, w pierwszej kolejności, radnym za cierpliwość i zrozumienie dla regularnie, bo na każdej sesji, wprowadzanych poprawek budżetowych. – Dzięki temu 85-90 procent wszystkich inwestycji posiada swój wkład własny pozyskany z dofinansowań zewnętrznych. Też przez cały czas przygotowujemy dokumentację w celu aplikowania o kolejne środki. Tempo inwestycji jest spowodowane tym, że chcemy dać szansę tym zadaniom, które dotychczas nie były realizowane w zakresie spełniającym oczekiwania mieszkańców, takim jak budowa sieci kanalizacyjnej i budowa dróg. Jeszcze raz dziękuję radnym, ale też moim współpracownikom.

W nawiązaniu do wykonania ubiegłorocznego budżetu, Przewodniczący Komisji Budżetu i Oświaty Tomasz Plewa przypomniał, że kolejne wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Oświaty oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych odbędzie się w maju w siedzibie MGOK – Mam nadzieję, że wszystkie inwestycje związane z tą placówką kulturalną do tego czasu zostaną zakończone. Na posiedzeniu nie będziemy już mówić czego nie ma, ale co zostało zrobione.

Omówienie projektów uchwał

Burmistrz przedstawił projekty uchwał w zakresie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Buk” dla: Tomasza Łubińskiego, Zbigniewa Filipiaka, Ireny Kamyszek, Mariana Górczaka, Jerzego Mrówki, Tadeusza Raburskiego. Radni zapoznali się ze szczegółowymi uzasadnieniami tych kandydatur do tego tytułu przyznawanego z inicjatywy burmistrza, którymi zostaną uhonorowani podczas obchodów Konstytucji 3 Maja. Radni zgodnie zaakceptowali w/w propozycje. Przy okazji burmistrz zaprosił zebranych na uroczystości Trzeciomajowe.

Kolejny projekt uchwały dotyczył przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Buk, w zakresie części prywatnej działki w Wielkiej Wsi. Jak tłumaczył burmistrz, przystąpienie do zmiany jest związane z wnioskami inwestorów przeznaczenia tej nieruchomości między innymi na tereny aktywizacji gospodarczej. Ze względu na jej położenie przy drodze wojewódzkiej nr 306 nie ma barier urbanistycznych, które ograniczałyby na tej działce możliwość lokalizacji przemysłu i usług. Przewodniczący Komisji Budżetu i Oświaty Tomasz Plewa poprosił burmistrza o przygotowanie, przed najbliższą sesją, dodatkowej mapy z przebiegiem północnej obwodnicy Buku, z którego by wynikało, że zmiana studium nie będzie z nią kolidowała. Wiceprzewodniczący Rady MiG Buk Andrzej Jankowiak dopytywał też na jakim etapie są prace związane z budową farmy fotowoltaicznej zaplanowanej w okolicach przebiegu pasa północnej obwodnicy.

Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy Kamienna w Kalwach. Zaakceptowali też projekt uchwały dotyczący określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Buk, który jest corocznie przyjmowany; przy tym projekcie pojawiła się wątpliwość nad koniecznością zatrudnienia ratowników na cały sezon na kąpielisku w Niepruszewie. Pozytywnie zaopiniowano też projekt uchwały dotyczący partycypowania w kosztach w zakresie likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie MiG Buk – w roku 2023 do kwoty 30 tys. zł.

Kolejny projekt uchwały dotyczący zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Buk na 2023 rok przedstawił burmistrz. Zaproponowane poprawki wynikają zarówno z inwestycji realizowanych jak i tych dopiero planowanych, takich jak na przykład kanalizacja sanitarna ul. Zakładowa, renowacja zagospodarowania stawów, dodatkowy nabór do szkół ponadpodstawowych, rozbudowa remiz w Dobieżynie i Szewcach, zagospodarowanie stadionu miejskiego w Buku, rozbudowa wiaty biesiadnej we wsi Cieśle, budowa placu zabaw w Wielkiej Wsi przy ul. Kwiatowej. Ważną zaplanowaną inwestycją jest budowa ul. Wodnej i Topolowej w Dobieżynie, na realizację których gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 114.500 zł z Urzędu Marszałkowskiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. – Gmina weźmie udział też w drugiej turze ubiegania się o dofinansowanie z tego funduszu, które przypuszczalnie będzie wynosić ok. 100.000 zł. Jednak niezbędne będzie zabezpieczenie pieniędzy w budżecie gminy i konieczność zaciągnięcia obligacji. I tu pytanie do Państwa radnych, czy ta inwestycję ma zostać wpisana do budżetu na ten rok – takie pytanie do radnych skierował burmistrz. Jak przypomniał Przewodniczący Komisji Tomasz Plewa: – Aby nie powtórzyła się sytuacja z budową ul. Grobelnego, kiedy na posiedzeniu komisji w dn. 21.02.br. radni byli zgodni co do tego, że ta inwestycja jest niezbędna, ale przy głosowaniu na sesji nad zmianami do uchwały i koniecznością zaciągnięcia obligacji, zdania już były podzielone. Ustosunkował się do tego też radny Mirosław Adamczak mówiąc, że sytuacja na ul. Wodnej w Dobieżynie jest dramatyczna i doprowadzenie jej do użyteczności jest koniecznością. – W ubiegły poniedziałek, strażacy OSP przez cztery godziny wypompowywali wodę z zalanych posesji – było to około 250.000 litrów, a takie sytuacje się powtarzają. Do tego dochodzi feralny rów, z którego się przelewa i są zalewane kolejne posesje.

Radni dopytywali też o place zabaw przy ul. Folwarcznej i ul. Kwiatowej (przy dworku) – czy zostały już wyjaśnione kwestie własnościowe. Burmistrz odpowiedział, że w przypadku placu zabaw przy ul. Folwarcznej, gmina nadal nie otrzymała odpowiedzi od KOWR’u.

Nowe propozycje zmiany w uchwale budżetowej

Omawiając zaproponowane zmiany w uchwale budżetowej na 2023, burmistrz mówił też o propozycjach, które do tej pory nie zostały uwzględnione w zmianach do tej uchwały, ale wymagają podjęcia działań. Mowa tu o zakupie nieruchomości przy ul. Szarych Szeregów (w sąsiedztwie działki szkolnej) w Buku o powierzchni 969 m² , dzięki której byłaby możliwość zapewnienia trzech lokali mieszkalnych, do zamieszkania od zaraz. W budżecie gminy, w dziale gospodarka zasobami mieszkaniowymi na 2023 rok (w wydatkach majątkowych) zostało zabezpieczone 300 tys. zł na zakup nieruchomości; też utworzenie mieszkań komunalnych zapewni staranie się o refundację w wysokości 50 procent z Banku Gospodarstwa Krajowego. Jak tłumaczył burmistrz, początkowo ta nieruchomość została zaproponowana powiatowi poznańskiemu na siedzibę poradni pedagogiczno-logopedycznej, która do tej pory znajduje się w szkole. Jednak powiat nie zdecydował się na zakup tej działki. Radni doszli do wniosku, że w najbliższym czasie Komisja Mieszkaniowa przeprowadzi wizytację tej nieruchomości, a jeżeli opinia będzie pozytywna, to propozycja zakupu wróci pod obrady komisji.
Ponadto w zaproponowanych poprawkach, nieuwzględnionych w projekcie zmiany uchwały budżetowej, pojawiła się też oferta, którą gmina otrzymała od inicjatywy Centrum Otwartego w Poznaniu zajmującej się wcześniej konsultacjami społecznymi odnośnie rewitalizacji bukowskiego rynku. Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Oświaty oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych w dn. 24.01.br. radni pozytywnie zaakceptowali dotychczasowe prace Centrum Otwartego. Kolejnym działaniem miałoby być przeprowadzenie dwuetapowego konkursu architektoniczno-urbanistycznego w formule flamandzkiej. Na potrzeby tego konkursu będzie też potrzeba przygotowania analizy transportowo-komunikacyjnej na terenie Buku, przede wszystkim części staromiejskiej miasta.

Bukowski rynek: jednomyślna rekomendacja dla dalszych działań – Miasto i Gmina Buk

Też niezbędne jest przygotowanie dwóch dokumentów: strategii rozwoju gminy i gminnego programu rewitalizacji, które są niezbędne do ubiegania się o jakiekolwiek dofinansowania, szczególnie unijne, a gmina aktualnie nie dysponuje takimi opracowaniami.
Następnie wiceskarbnik Miasta i Gminy Buk Anna Lewińska omówiła zmiany uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na lata 2023-2039.

Sprawy bieżące

W nawiązaniu do sesji Rady MiG Buk w dn. 28.03.br., podczas której jedna z mieszkanek Buku zwróciła uwagę na problem zrzucania ścieków z zewnątrz do zakładowej oczyszczalni ścieków przy mleczarni burmistrz poinformował, że otrzymał pismo w tej sprawie od firmy Levant (właściciela mleczarni). W przesłanym materiale, które zostało też przekazane radnym czytamy między innymi, że Zakład Mleczarski w Buku posiada na swym terenie przemysłową oczyszczalnię ścieków, co nakłada obowiązek przeprowadzenia badań ścieków oczyszczonych i jak wynika z tych analiz, wszystkie wymagane parametry są zgodne z normą i do tej pory nie stwierdzono żadnych odchyleń. Mleczarnia informuje, że „do cieku wodnego oprócz wód opadowych i spustu z naszej oczyszczalni są wprowadzane nieoczyszczone ścieki bytowe okolicznych mieszkańców. Patrząc na ilość odpływów i stan rowu, problem jest bardzo duży. Jeśli ktoś z mieszkańców przygląda się temu co płynie w rowie, to może odnieść mylne wrażenie, że winnym tego stanu jest zakład mleczarski. Ale za faktyczne zanieczyszczenie rowu odpowiedzialni są mieszkańcy, którzy swoje nieoczyszczone ścieki wprowadzają bezpośrednio do rowu i do kanalizacji „burzowej”, która dalej wpada do rowu”.

W nawiązaniu do przekazanych informacji, burmistrz poinformował : – W dniu dzisiejszym zleciłem Zakładowi Gospodarko Komunalnej w Buku niezwłoczne zadymianie wylotów rur znajdujących się w rowie wzdłuż odcinka, który w swoim piśmie opisał zakład mleczarni i załączył zdjęcia tego odcinka. Będę też zmuszony podjąć inne kroki, co stawia mnie w niełatwej sytuacji w stosunku do mieszkańców.

Burmistrz poinformował też, że do publicznego wglądu zostanie wyłożony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego Buku w rejonie ul. Basztowej, św. Rocha i Sportowej, co nastąpiło po przeanalizowaniu zaproponowanych przez radnych uwag i po uzgodnieniach z Powiatowym Konserwatorem Zabytków w Poznaniu.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Buk Piotr Goroński przypomniał radnym o zgłaszania się do pocztu sztandarowego radnych na gminne obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Back To Top
Skip to content