skip to Main Content

Zgłoszenie kandydatów do udziału w komisjach konkursowych w otwartych konkursach ofert na 2023 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Buk zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowych, które zostaną powołane do oceny ofert złożonych w ramach ogłoszonych konkursów ofert na realizację zadań publicznych na 2023 r.

Termin składania dokumentów do 15 lutego  2023 r. do godz. 15.00 w Biurze Podawczym w Urzędzie Miasta i Gminy Buk. W przypadku przesłania zgłoszenia pocztą decyduje data wpływu do urzędu.

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie w sprawie naboru na członka komisji konkursowej NGO 2023

Formularz zgłoszenia kandydata 2023

Back To Top
Skip to content