skip to Main Content

Komunikat dot. pojemników na odpady

Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Buk,

W związku z pismem, dotyczącym pojemników na odpady znajdujących się na Państwa posesjach, skierowanym do mieszkańców gminy Buk w dniu 25 stycznia 2023 roku przez ALKOM Firma Handlowo – Usługowa Henryk Sienkiewicz z siedzibą w Poznaniu, pragnę zaznaczyć że takie działanie jest niezrozumiałe i nie mające podstaw prawnych.

Jednocześnie wyjaśniam, że w sierpniu 2022 roku toczyły się rozmowy z firmą ALKOM dotyczące uregulowania sytuacji związanej z pojemnikami na odpady na terenie Miasta i Gminy Buk. Wówczas zostało ustalone, że firma ALKOM miała wykazać, które pojemniki znajdujące się na Państwa posesjach w rzeczywistości są własnością tej firmy, która w trakcie rozmów przedstawiała tylko i wyłącznie niezweryfikowane i nieaktualne wykazy pojemników na odpady, które rzekomo miały być jej własnością.

Cały proces miał być zakończony do końca roku 2022, wówczas po spełnieniu tych warunków, gmina miała wykupić pojemniki od firmy Alkom. Jednakże firma ALKOM nie wywiązała się z poczynionych ustaleń i nie przedłożyła dokumentów z procesu inwentaryzacji, potwierdzających własność i stan techniczny pojemników.

Dodatkowo zostało ustalono, że skoro pojemniki są używane i często także uszkodzone, zaproponowana cena będzie odzwierciedlała ich zużycie i wiek. Dlatego też nie można zaakceptować cen narzuconych przez firmę ALKOM. Ceny powinny być dostosowane do warunków rynkowych, a przede wszystkim odzwierciedlać indywidualną cenę dla każdego z pojemników powiązaną z ich faktycznym stanem technicznym.

Działanie firmy Alkom zostało podjęte samowolnie, bez udziału gminy i to z naruszeniem poczynionych ustaleń. Tymczasem sprawa własności pojemników pozostaje sporna, a wystosowane roszczenia firmy Alkom wobec mieszkańców są co najmniej przedwczesne, a wręcz na tym etapie całkowicie nieuzasadnione.

Jednocześnie należy wskazać, iż niezgodne z prawem jest stwierdzenie firmy ALKOM, iż w przypadku braku deklaracji odnośnie wykupu albo zwrotu pojemnika, firma ALKOM jednostronnie przyznaje sobie prawo do naliczenia Państwu opłaty za wykup pojemników, bądź ich odbioru z posesji. Jest to działanie mogące naruszać zbiorowe interesy Mieszkańców Miasta i Gminy Buk. Godnym podkreślenia jest fakt, że w trakcie ustaleń firma Alkom wyceniła pojemniki na dużo mniejszym poziomie niż we wspomnianym na wstępie piśmie skierowanym do mieszkańców.

W związku z powyższym ze strony Miasta i Gminy Buk zostanie skierowane pismo do firmy ALKOM wzywające ją do zrealizowania ustaleń poczynionych w sierpniu 2022 roku i przedstawienia dokładnego wykazu pojemników, których właścicielem jest firma ALKOM z opisaniem ich stanu technicznego, a dodatkowo przedłożenia dokumentów przez firmę ALKOM potwierdzających własność konkretnych pojemników na odpady. Do tego czasu, wszelkie działania podejmowane przez firmę ALKOM należy uznawać, za mocno wątpliwe pod względem prawnym, gdyż firma ALKOM nie może sprzedawać czy też zabierać pojemników na odpady, co do których nie wykazała się bezspornie tytułem własności.

O dalszych działaniach gminy w tej sprawie mieszkańcy będą mogli się dowiadywać poprzez komunikaty na stronie www.buk.gmina.pl, a wątpliwości będzie można wyjaśniać w Urzędzie Miasta i Gminy Buk pod numerami telefonu 61 888 44 54 lub 61 888 44 10.

Back To Top
Skip to content