skip to Main Content

Budżet gminy na 2023 rok przyjęty

Radni przyjęli projekt budżetu gminy na 2023 rok podczas XLVIII sesji Rady Miasta i Gminy Buk, która odbyła się 29 grudnia ub.r. Dochody gminy zostały zaplanowane na poziomie 91,7 mln zł, wydatki – 102,9 mln zł, z czego 33,5 mln zł przeznaczonych zostanie na inwestycje. Planowany deficyt ma wynieść 11,2 mln zł.

W pierwszej części sesji burmistrz MiG Buk Paweł Adam przedstawił sprawozdanie z działalności między sesjami. Rozpoczął od omówienia zadań na rzecz mieszkańców, które w 2022 roku zostały nałożone na gminę przez administrację rządową.

Realizowane dodatki

Skutecznie i sprawnie zakończona została realizacja zadania związanego z przyznawaniem dodatku węglowego, którym zajmował się Ośrodek Pomocy Społecznej. Zostało złożonych 1572 wniosków, pozytywnie rozpatrzono 1191, wypłacono świadczenia na łączną kwotę 3 mln 567 tys. zł, ostatnia wypłata w tym zakresie była 22 grudnia ub.r.

W zakresie dodatku do pelletu drzewnego, gazu LPG, drewna czy oleju opałowego zostało złożonych 271 wniosków, pozytywnie rozpatrzono 235, wypłacono łącznie kwotę 347 tys. zł, ostatnia płatność: 15 grudnia ub.r.

Na dodatek osłonowy łącznie zostało złożonych 1131 wniosków, pozytywnie rozpatrzono 1045 wniosków na łączną kwotę 670.408 zł, ostatnia płatność: 2 grudnia ub.r.

W 2023 roku Ośrodek Pomocy Społecznej zajmie się nowym zadaniem wprowadzonym przez ustawodawcę. Jest to dodatek do gazu przeznaczony dla mieszkańców, którzy do ogrzewania wykorzystują piec gazowy wpisany lub zgłoszony do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Dodatek ten ma mieć formę zwrotu kosztów poniesionych na podatek VAT. Wsparcie przewidziane jest dla osób o najniższych dochodach. Progi dochodowe będą analogiczne jak w przypadku dodatku osłonowego: 2100 zł – jednoosobowe gospodarstwo domowe, 1500 zł – wieloosobowe gospodarstwo domowe.

Gmina zajmuje się też dystrybucją węgla na preferencyjnych warunkach. Pierwsza dostawa węgla miała miejsce 6 grudnia ub.r. – 50 ton, 7 grudnia ub.r. był drugi transport – 50 ton. Do dn. 29 grudnia ub.r. wpłynęło 442 wniosków od mieszkańców na zakup węgla o łącznej ilości 620 ton. Do tej pory otrzymaliśmy 425 ton, sprzedaliśmy węgiel 220 osobom o łącznej ilości 298 ton. Obecnie oczekujemy na 200 ton węgla typu orzech, co pozwoli zrealizować 100 procent złożonych wniosków. Węgiel jest sprzedawany w cenie 1850 zł za tonę i jest to jedna z najniższych cen w porównaniu z sąsiadującymi gminami. – Nie zakładaliśmy żadnej marży od tony węgla – w interesie nas wszystkich było, aby mieszkańcy mieli możliwość zakupu węgla po najniższej cenie. Burmistrz zaapelował też do mieszkańców, aby na bieżąco opłacali wnioskowany węgiel i przekazywali do urzędu informacje, czy podejmują się tego, czy rezygnują z zakupu węgla na preferencyjnych warunkach. Aktualnie gmina oczekuje na wpłatę od 113 mieszkańców, co utrudnia sprawną dalszą realizację tego zdania.

Stan inwestycji gminy

Następnie burmistrz przedstawił stan realizowanych i zaplanowanych inwestycji:
– Przedszkole „Złoty Kogucik” w Niepruszewie (inwestor publiczno-prywatny) – z racji zapotrzebowania rozpoczęła się rozbudowa obiektu; obecnie uczęszcza do placówki 125 dzieci, po rozbudowie zaplanowano, że będzie 175 dzieci;
– budowa kanalizacji sanitarnej w Niepruszewie, ul. Poznańska, ul. Dębowa, ul. Bukowa; zadanie realizowane z pożyczek Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest na etapie rozstrzygania przetargu, weryfikacja oferentów, których zgłosiło się 15;
– budowa kanalizacji sanitarnej w Wielkiej Wsi, ul. Ratajczaka, ul. Cieślaka, ul. Nizińskiego; zadanie realizowane z pożyczek Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest na etapie rozstrzygania przetargu: weryfikacja oferentów, których zgłosiło się 14;
– budowa kanalizacji sanitarnej w Dobieżynie, etap II, ul. Jarzębinowa, zadanie realizowane z pożyczek Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest na etapie rozstrzygania przetargu, weryfikacja oferentów, których zgłosiło się 10;
– zakończenie adaptacji pomieszczeń budynku hali OSiR do potrzeb szatniowo-sanitarnych w ramach dofinansowania w wysokości ok. 100 tys. zł z programu „Szatnia na Medal”, koszt zadania: 203 tys. zł;
– oddanie do użytku ul. Rzemieślniczej w Dakowach Suchych, droga została wykonana z płyt betonowych, wartość zadania łącznie 1.243.135 zł, na które pozyskane dofinansowanie łącznie w wysokości 200 tys. zł ze środków samorządu województwa wielkopolskiego; kolejnym etapem będzie włączenie ul. Rzemieślniczej do drogi powiatowej;
– zrealizowana przez powiat poznański budowa dwóch mostów na drodze Wiktorowo, zadanie kosztowało ponad 8 mln zł;
– zakończono modernizację ul. Otuskiej w Wielkiej Wsi, inwestycja o wartości prawie 5 mln zł (dofinansowanie z rządowego programu Polski Ład – 95 proc.) zrealizowana w partnerstwie przez powiat poznański oraz gminę Buk; w ramach zadania przebudowana została nawierzchnia jezdni, powstała ścieżka pieszo-rowerowa oraz chodniki, przebudowano też zjazdy i wprowadzono nową organizację ruchu;
– oddano do użytku drogę gminną Szewce – Dobieżyn, II etap, zbudowano drogę na odcinku 2 kilometrów dzięki której połączono dwa sołectwa i znacząco poprawił się komfort dojazdu; na realizację inwestycji gmina z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pozyskała dofinasowania w wysokości 3.100.000 zł, koszt zadania: 5.761.000 zł. Po rozliczeniu inwestycji dofinansowanie wyniosło 2.732.963 zł.

Burmistrz mówił też o ogłoszonym przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu przetargu na przygotowanie projektu koncepcyjnego wraz z decyzją środowiskową długo oczekiwanej inwestycji – budowy obwodnicy Niepruszewa w ciągu drogi wojewódzkiej 307 Poznań – Buk. Dzięki prowadzonym przez ubiegły rok licznym działaniom w ramach ofensywy planistycznej gminy udało się do tego zadania przekonać władze samorządu województwa wielkopolskiego. Już teraz burmistrz zabiega, aby ta inwestycja została wpisana w priorytety województwa w zakresie rozbudowy dróg wojewódzkich.

Też z inicjatywy burmistrza odbyły się spotkania z Prezesem PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Ireneuszem Melcherem i posłanką Jadwigą Emilewicz, a dzięki przeprowadzonym negocjacjom zostanie podjęta inwestycja budowy przejścia podziemnego na stacji kolejowej w Buku, od strony północnego Dobieżyna. – To niezwykle ważna inwestycja dla gminy, która poprawi komfort życia wielu mieszkańcom, umożliwiając szybki dostęp do dworcowych peronów od południowej strony torów kolejowych. W 2023 roku rozpoczną się prace projektowe, a na 2024 rok planowana jest realizacja zadania, które będzie prowadzona przez PKP przy współpracy z gminą – zapowiedział burmistrz.

Burmistrz podziękował radnym za przychylność za wyrażenie rekomendacji związanych z nawiązaniem partnerskiej współpracy z fińskim Miastem i Gminą Orimattila, z korzyścią przede wszystkim dla młodzieży szkolnej.

Jak zapowiedział na uroczystościach związanych z 104. rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego, na najbliższej sesji w 2023 roku zwróci się do radnych też z projektem uchwały, aby nowo wybudowane rondo na drodze wojewódzkiej nr 307 nosiło imię podpułkownika Kazimierza Zenktelera.

W nawiązaniu do przedstawionego sprawozdaniu radni pytali między innymi o szczegóły zaplanowanego przejścia podziemnego przy węźle przesiadkowym, koszty przebudowy Przedszkola „Złoty Kogucik” w Niepruszewie. Przewodniczący Komisji Budżetu i Oświaty Tomasz Plewa pogratulował burmistrzowi konsekwentnie realizowanej koncepcji rozbudowy węzła przesiadkowego i próby rozwiązania kwestii transportowych w Niepruszewie, ale dopytywał o zasady finansowania tych zadań. W związku z zaplanowanym przejściem podziemnym od strony Dobieżyna i rozbudową punktu przesiadkowego chciał też wiedzieć, czy w projektach zostaną uwzględnione potrzeby osób niepełnosprawnościami i dla wózków dziecięcych praz czy będą im zapewnione ułatwienia w postaci windy lub podjazdów.

Rekomendacja budżetu

Najważniejszym tematem grudniowych posiedzeń, zarówno komisji jak i sesji Rady MiG Buk było omówienie oraz przyjęcie budżetu gminy na rok 2023, który jest najważniejszym dokumentem wyznaczającym kierunki działania gminy. Radni otrzymali szczegółowe zestawienia w zakresie między innymi dochodów, wydatków, zadań inwestycyjnych, przychodów i rozchodów gminy. Więcej informacji.

Zanim projekt budżetu na 2023 roku trafił pod obrady sesji, podobnie jak projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na lata 2023-2039, celem zaopiniowania został przekazany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. Opinie w obu przypadkach były pozytywne, a ich uzasadnienia radni otrzymali przed sesją. Też komisje stałe Rady MiG Buk: Komisja Budżetu i Oświaty oraz Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych pozytywnie zaopiniowały w/w projekty uchwał.

Burmistrz przedstawiając główne założenia budżetu mówił: – Budżet, który Państwu przedstawiam nie jest budżetem marzeń, bo trudno mówić, aby jakikolwiek budżet samorządów w obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej taki mógł być. Jest to dobry budżet na trudne czasy, co świadczy o tym, że mimo sytuacji, której teraz doświadczamy, podejmujemy się rozwiązywania licznych problemów mieszkańców. Ważnym czynnikiem, który determinuje takie działania jest to, że skutecznie sięgamy po środki zewnętrzne, bez których trudno byłoby realizować inwestycje, na które i tak po części musimy wygospodarować środki w budżecie gminy. W sumie dochody gminy za rok 2023 rok oszacowano na poziomie 91,8 mln zł, a wydatki w kwocie 102,9 mln zł, z czego na zadania inwestycyjne 33,5 mln zł. Deficyt planuje się pokryć z emisji obligacji i z przychodów ze środków pomocowych – podsumował burmistrz.

Uzupełnieniem do projektu budżetu przedstawionego na wspólnym posiedzeniu komisji: Komisji Budżetu i Oświaty oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych Rady MiG Buk, która odbyła się 13 grudnia ub.r. była autopoprawka, która uwzględnia jedno z zadań własnych gminy – wpływy z tytułu opłaty za zezwolenie ze sprzedaży napojów alkoholowych. Tym samym zmianie uległy zaplanowane dochody i wydatki gminy na 2023 rok.

Ponadto burmistrz zaproponował dopisanie do budżetu na nowy rok jeszcze jednego zadania, które miało być zrealizowane w 2022 roku, jednak z powodu opóźnień ze strony wykonawcy zostanie przesunięte do nowego budżetu. Mowa tu o dostawie ciężkiego sprzętu bojowego dla OSP Buk, który strażacy otrzymają w połowie stycznia 2023 roku. Z racji zmniejszenia kosztów na termomodernizację Biblioteki i Kina w Buku, część pieniędzy – 1 mln 200 tys. zł zaplanowanych na tę inwestycję zostanie przekazanych na zakup wozu bojowego.

Rekomendując radnym projekt budżetu gminy na 2023 rok burmistrz w zakresie dochodów gminy mówił o podatku dochodowym od osób fizycznych PIT, który w ramach Polskiego Ładu został zmieniony z korzyścią dla obywatela, ale tym samym umniejszając dochody gminy. – Opłata planistyczna zapewni dochody w wysokości 10 mln zł – gmina jest na etapie uruchamiania procedury szacowania nieruchomości. Z roku na rok rosną wydatki bieżące i w 2023 roku z pewnością będą one jeszcze wyższe pomimo działań gminy związanych między innymi z oszczędzaniem energii elektrycznej w placówkach publicznych. Doceniając znaczenie działań sołectw wzrasta wysokość Funduszu Sołeckiego. Podsumowując: Wydatki na inwestycje wynoszą 33 mln zł; w większości mają one zapewnione dofinansowanie zewnętrzne. W związku z sytuacja gospodarczą i rosnącą stopą procentową wzrasta też obsługa długu publicznego i to są koszty, które znacząco dotykają wszystkie samorządy. Jednak jedynie poprzez emisję obligacji możemy realizować zapowiadane inwestycje.

Dyskusja nad projektem budżetu

Troje radnych z Klubu Radnych „Dla Dobra Gminy” przedstawiło negatywne stanowisko odnośnie projektu budżetu i wieloletniej prognozy finansowej. W uzasadnieniu stwierdzono między innymi, że biorąc pod uwagę niepokojącą sytuację gminy, rosnące zadłużenie, wątpliwe uzasadnienie dla zaplanowanych dochodów, przyjęcie budżetu w takim kształcie pogłębi złą kondycję finansową gminy. Ich zdaniem dochody zostały zaplanowane w sposób brawurowy i w związku z tym należy się liczyć z tym, że w ciągu 2023 roku trzeba będzie zaciągnąć kolejne zadłużenia. Zaapelowali do pozostałych radnych o nieprzyjmowanie zaproponowanego projektu budżetu i doprowadzenie do tego, aby został przedstawiony oszczędny projekt budżetu.

Burmistrz odniósł się do w/w stanowiska stwierdzając, że nie jest to rzeczowe przedstawienie sytuacji finansowej gminy. – Gospodarność wymaga planowania z wyprzedzeniem, bo tylko w ten sposób można mówić o realizacji zadań z myślą i dla dobra mieszkańców. Projekt budżetu został przygotowany biorąc pod uwagę potrzeby gminy, a należy do nich na przykład zapewnienie kanalizacji sanitarnej czy infrastruktury mieszkaniowej – zaniedbania w tym zakresie są znacznie zatrważające. Nadrabiamy zaległości, a czasy są trudne. Ofensywa planistyczna zapewni gminie inwestorów i aktywizację gospodarczą, a z tym związane są przychody gminy. W temacie długu publicznego proszę powiedzieć, które zrealizowane inwestycje nie były potrzebne? I też które zadania zaplanowane na 2023 rok należy wykreślić z budżetu i przy tym mieć odwagę powiedzieć mieszkańcom, że przez kolejne kilkanaście lat nie doczekają się realizacji ważnych dla nich inwestycji – tymi słowami burmistrz zwrócił się do radnych z Klubu Radnych „Dla Dobra Gminy”.

Duże zdziwienie z zaistniałej sytuacji wyraził też Przewodniczący Komisji Budżetu i Oświaty Tomasz Plewa. – Dlaczego te uwagi nie zostały przedstawione na posiedzeniu komisji, na której budżet był szczegółowo omawiany, a wtedy przecież projekt uchwały budżetowej radni pozytywnie zaopiniowali? Dlaczego przed rozpoczęciem sesji nie zostały zgłoszone wnioski do projektu budżetu, które należałoby wówczas poddać głosowaniu i przekonać do nich pozostałych radnych? Trzeba było wtedy powiedzieć, które inwestycje należy wykreślić, a nie teraz podczas sesji kwestionować wcześniej zaopiniowany i tak budżet. Jeżeli gmina byłaby w tak fatalnej sytuacji finansowej, to czy Regionalna Izba Obrachunkowa wydałaby pozytywną opinię dla projektu budżetu. Jeżeli zrezygnujemy z realizowania inwestycji, gmina wtedy co prawda nie ryzykuje, ale też nic nie zrobi, a nie taka jest rola samorządu. Burmistrz mówił, że jest to dobry budżet na trudne czasy, a ja nazwałbym to trochę inaczej, że jest to stabilny budżet na niełatwe czasy – podsumował swoją wypowiedź.

Budżet po akceptacji

W wyniku głosowania nad projektem budżetu radni 11 głosami „za”, przy 3 głosach „przeciw” przyjęli projekt budżetu gminy na 2023 rok. W ślad za akceptacją budżetu przyjęto też uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na lata 2023-2039.

Burmistrz podziękował radnym za nakład pracy oraz zaufanie i przychylność jakim go obdarzyli, pomimo często burzliwych i niełatwych dyskusji. Słowa podziękowania skierował też do Pani Skarbnik MiG Buk Aleksandry Szajek i referatu księgowego pod jej kierunkiem – za cały nakład pracy nie tylko nad projektem budżetem, ale przez cały czas. – Dziękuję, że Pani Skarbnik wspiera mnie w działaniach, realizując bardzo dynamiczny budżet inwestycyjny, którego zmiany są wprowadzane na bieżąco. Dziękuję też Pani Sekretarz MiG Buk Aleksandrze Wawrzyniak, wszystkim kierownikom referatów i jednostek organizacyjnych gminy oraz moim współpracownikom. I jak zadeklarował: – Czeka nas budżet, jak powiedziałem nie marzeń, ale skrojony na potrzeby mieszkańców i na trudne czasy. Z pełną odpowiedzialnością podejmuję się jego realizacji, bo wykonanie budżetu spoczywa na burmistrzu. Na pewno nie zwolnię tempa i w pierwszym kwartale 2023 roku przedstawię też inne propozycje, nad którymi starania poczynię, a wiele zależy też od przychylności przyjaciół naszej gminy. Moją rolą jest czynić i zabiegać o wszelkiego rodzaju inwestycje, bez względu na to jaki rząd jest u władzy. Rolą włodarza jest to, żeby skutecznie były inwestowane środki, bez względu na opcje polityczne.

Przyjęcie projektów uchwał

Następnie radni przyjęli projekty uchwał, które zostały omówione na wspólnym posiedzeniu komisji: Komisji Budżetu i Oświaty oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych w dn. 13.12.2022 r.

Ponadto Przewodniczący Komisji Budżetu i Oświaty Tomasz Plewa podziękował radnym za złożenie propozycji do planów pracy komisji na 2023 rok. Zapowiedział, że jednym z tematów przyszłorocznej komisji będzie stan dróg gminnych, co będzie związane z przeglądem wszystkich dróg. Też jednym z tematów komisji w pierwszy kwartale 2023 roku będzie ciąg dalszy dyskusji na temat bardzo ważnej dla gminy koncepcji rynku bukowskiego, która będzie miała strategiczne znaczenie w dalszych działaniach dla mieszkańców gminy.

Interpelacje i zapytania,
Komunikaty

Interpelacje i zapytania zgłoszone przez radnych w znacznej mierze dotyczyły stanu dróg gminnych, oświetlenia.

Burmistrz poinformował, że z racji coraz większej liczby zadań gminy i obowiązków, których się podejmuje, z początkiem 2023 roku powoła zastępcę. Planowana jest też reorganizacja urzędu, żeby jeszcze lepiej i skuteczniej realizować zadania gminy.

Na zakończenie ostatniej w 2022 roku sesji radni złożyli życzenia noworoczne. Życzyli wszystkim, aby był to rok lepszy od poprzedniego. A sobie, że pomimo czasami występujących sporów i kłótni potrafili zawsze znaleźć wspólną drogę.

Do życzeń dołączył burmistrz, który mówił: – Aby 2023 był rokiem spełnionych oczekiwań, zamierzeń, planów, marzeń. Żebyśmy mogli się spotkać za rok w pełni zdrowi, bo zdrowie jest darem najcenniejszym.

Podczas XLVIII sesja Rady Miasta i Gminy Buk przyjęto projekty uchwał:

– uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na lata 2023-2039; budżetu Miasta i Gminy Buk na 2023 rok;
– zmiany uchwały nr XXXVI/320/2021 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Buk na 2022 rok;
– zmiany uchwały nr XXXVI/319/2021 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na lata 2022-2036;
– określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto i Gmina Buk oraz warunków i zasad korzystania z nich;
– udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Poznańskiemu na pokrycie kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień;
– rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Buk.

Back To Top
Skip to content