skip to Main Content

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 • Oś priorytetowa 3: Energia
 • Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska
 • Poddziałanie 3.3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania
 • Dotacja bezzwrotna
 • Zakres interwencji (dominujący): 043. Infrastruktura na potrzeby czystego transportu miejskiego i jego promocja (w tym wyposażenie i tabor)
 • Zakres interwencji (uzupełniający): 090. Ścieżki rowerowe i piesze, 044. Inteligentne systemy transportowe (w tym wprowadzenie zarządzania popytem, system poboru opłat, informatyczne systemy momitorowania, kontroli i informacji)
 • Typ projektu: Budowa Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych, Infrastuktura dla rowerów, Infrastruktura transportu publicznego, Działania informacyjne i promocyjne.

Projekt „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Buku” zlokalizowany jest w Buku. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy funkcjonalności i dostępności kom. publicznej w ujęciu gminnym i ponadlokalnym (MOF Poznania) poprzez: budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego, parkingu „park&ride” i “bike&ride”, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych i energooszczędnego oświetlenia.

Zakres inwestycji obejmuje również prace rozbiórkowe oraz przebudowę ulic Kolejowej i Dworcowej, w tym budowę ronda na skrzyżowaniu ulic, poczekalni dla pasaż. oraz montaż automatycznej toalety publicznej. Ponadto przewidziano montaż małej architektury (wiaty dla pasażerów i rowerów, tablica inform., tablica kierunkowa, ławki, kosze na śmieci, ogrodzenie) oraz instalacji teletechnicznej i monitoringu. Zaplanowano również kampanię informacyjno-promocyjną oraz promocję projektu, które wzmocnią oddziaływanie projektu na zwiększ. mobilności mieszkańców w oparciu o transp. publiczny. W projekcie ujęto także nadzór inwestorski nad zadaniami o charakterze budowlanym.

Przedmiot projektu wpłynie na zwiększenie dostępności komunikacyjnej gminy Buk i MOF Poznania oraz jego spójności wewnętrznej, co przyczyni się do wzmocnienia powiązań funkcjonalnych pomiędzy partnerskimi gminami, zwiększenia mobilności mieszkańców i poprawy konkurencyjności regionu. Zakres rzeczowy projektu uwzględnia zastosowanie ponadstandardowych rozwiązań dla osób niepełnosprawnych.

Produktami projektu będą:

 • Liczba wybudowanych zintegrowanych węzłów przesiadkowych: 1 szt.
 • Liczba wybudowanych obiektów „parkuj i jedź”: 1 szt.
 • Liczba miejsc postojowych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź”: 132 szt.
 • Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach „parkuj i jedź”: 4 szt.
 • Liczba wybudowanych obiektów „Bike&Ride”: 1 szt.
 • Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bike&Ride”: 25 szt.
 • Długość wspartej infrastruktury rowerowej: 5,084 km.
 • Liczba akcji i kampanii informacyjno – promocyjnych: 1 szt.

Wartość projektu: 11 632 376,88 zł

Kwota dofinansowania: 9 594 226,35 zł.


Kampania informacyjno-promocyjna na rzecz zachęcania mieszkańców do korzystania z transportu publicznego.

 

W ramach kampanii informacyjno-promocyjnej:

 1. Przeprowadzono konkurs wiedzy “Ekodoskonali” dla szkół ponadpodstawowych poprzedzony prelekcją o tematyce zrównoważonego transportu publicznego.
 2. Przeprowadzono konkurs na plakat promujący zrównoważony transport publiczny, dla uczniów w gminnych szkołach podstawowych, który został poprzedzony prelekcją o ekologicznych rozwiązaniach transportowych.
 3. Przeprowadzono Konkurs z okazji “Dnia bez samochodu” dla mieszkańców gminy, promujący ekologiczne środki transportu.
 4. Stworzono grę miejską pt. “Pasażerowie z przeszłości w podróży do teraźniejszości”.
 5.  Stworzono plakat informacyjny (baner) promujący zintegrowany węzeł przesiadkowy zlokalizowany w Buku.
 6. Zamieszczono publikacje w prasie i Internecie, zwiększające świadomość opinii publicznej na temat udziału środków UE w projekcie.
 7. Stworzono animację dotyczącą zrównoważonego transportu, prezentującą korzyści płynące z rezygnacji z indywidualnej komunikacji na rzecz transportu zbiorowego.
Back To Top
Skip to content