skip to Main Content

Relacja z sesji RMiG Buk

Z inwestycjami nie można czekać

O tym, że bez środków zewnętrznych trudno zrealizować inwestycje gminne mówiono podczas XLII sesji Rady Miasta i Gminy Buk, która odbyła się 7 czerwca br. Wiele zadań udaje się przeprowadzić dzięki pozyskanym dofinansowaniom, o które gmina regularnie zabiega.

Kontrola ZGK

Na wstępie sesji burmistrz Paweł Adam przedstawił projekt uchwały w sprawie zlecenia kontroli doraźnej, nieprzewidzianej w rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady MiG Buk. Kompleksowa kontrola ma dotyczyć Zakładu Gospodarki Komunalnej w Buku, w okresie działalności spółki w latach 2014-2021 roku, czyli w szerszym okresie niż zaproponował to Klub Radnych „Dla Dobra Gminy”, który wnioskował o kontrolę jedynie w latach 2019-2021. Kontrola ma obejmować całokształt działalności spółki, w tym przede wszystkim prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej i gospodarowania mieniem. Komisja Rewizyjna kontrolę ma przeprowadzić w terminie do 31 października 2022 roku, a protokół pokontrolny wraz z wnioskami ma zostać przedłożony Radzie MiG Buk do 30 listopada 2022 roku. Jak mówił burmistrz: – W swoich działaniach kieruję się transparentnością i dobrem wszystkich mieszkańców, dlatego wnioskuję o kontrolę kompleksową, co w żaden sposób nie wyklucza objęcia nią zagadnień szczegółowych.

Po dyskusji radni przyznali rację burmistrzowi, że zaproponowany przez niego dłuższy okres kontroli pozwoli na bardziej wnikliwe przyjrzenie się pracy ZGK. W związku z tym, w porządku obrad wspomniany projekt uchwały radnych z tym związany został zastąpiony projektem burmistrza.

 

Wyróżnieni mieszkańcy gminy

            Swoje sprawozdanie z okresu między sesjami burmistrz rozpoczął od podziękowań mieszkańcom, którzy tak licznie wzięli udział w Dniach Gminy Buk. Słowa uznania padły też pod adresem organizatorów. – Dzięki zaangażowaniu pracowników urzędu i jednostek organizacyjnych, w szczególności dyrektor MGOK Agnieszki Skałeckiej, wydarzenie w tym roku było trzydniowe, a jego program bardzo zróżnicowany. Nie tylko Dni Gminy Buk, ale też wiele innych inicjatyw organizowanych w sołectwach pokazuje, że po okresie pandemii wracamy do normalności i wiele się w gminie dzieje, co bardzo cieszy. W tym roku, też po dwuletniej przerwie zorganizowaliśmy tradycyjne obchody Konstytucji 3 Maja, w ramach których trzem wyróżniającym się mieszkańcom przyznano Nagrody „Zasłużony dla Miasta i Gminy Buk” – mówił burmistrz.

            Zostały też ogłoszone wyniki nagród i wyróżnień przyznawanych zawodnikom, trenerom reprezentującym kluby sportowe lub stowarzyszenia sportowe, prowadzące działalność na terenie Miasta i Gminy Buk oraz osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej w roku 2021. Burmistrz przyznał 12 nagród indywidualnych i 3 nagrody zbiorowe. https://buk.gmina.pl/7178-nagrody-sportowe-za-rok-2021-ogloszenie-wynikow/

            W dniu 29 maja br. w Parku im. Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” odbył się „Spacer z kulturą”, w trakcie którego osobom, które w minionym roku w sposób szczególny przyczyniły się do upowszechniania, rozwoju oraz ochrony kultury oraz promocji gminy, zostały przyznane „Bukowskie Talenty”. Nagrodę Powiatu Poznańskiego za osiągnięcia artystyczne w 2021 roku dla zespołu „Złote Kłosy” wręczył wicestarosta poznański – Tomasz Łubiński.

            Burmistrz omówił też sytuację gości zza wschodniej granicy przebywających w gminie. Do 3 czerwca br. 478 obywatelom Ukrainy nadano numery PESEL. Dziewięciu uchodźców przebywających w WDK w Dakowach Suchych, za zgodą wojewody wielkopolskiego, zostało przeniesionych do Wiejskiego Domu Kultury w Niepruszewie i tym samym mieszkańcom sołectwa ponownie udostępniono WDK. Przeprowadzka uchodźców umożliwiła ograniczenie kosztów związanych z utrzymaniem obiektu, a jednocześnie pozwoli na wystąpienie o wyższą rekompensatę od wojewody na zapewnienie ich pobytu. Obie placówki kulturalne zostały też objęte monitoringiem.

            W sprawozdaniu wrócił też temat przycinki drzew na Placu Stanisława Reszki. Jak mówił burmistrz: – Z wykonawcą przycinki została rozwiązana umowa, a zakres tych zadań przejęli pracownicy urzędu oraz jednostek organizacyjnych. W tym celu, na potrzeby gminy zakupiono dwie kosiarki samojezdne, a wcześniej nabyto bus do przewozu osób i sprzętu, co umożliwia sprawną organizację prac w zakresie utrzymania zieleni i prac porządkowych w gminie. Ponadto wobec pracownika urzędu odpowiedzialnego za wspomniane zaniedbanie wyciągnięto konsekwencje służbowe. Bardzo ubolewam nad tym, że doszło do takiej sytuacji, która nie powinna mieć miejsca.

            Następnie burmistrz omówił temat konsultacji społecznych związanych z rewitalizacją Placu Przemysława. W dniu 21 maja mieszkańcy mieli możliwość wzięcia udziału w otwartej debacie, która odbyła się w Sali Miejskiej. https://buk.gmina.pl/7066-konsultacje-spoleczne-w-sprawie-bukowskiego-rynku-2/?fbclid=IwAR0z-dmVxp2_NgFuNTA5QTIJNWfdrrHzbepqgj3xBM-wjxrO4GpIwCkGY1I

Następnie w ramach Dni Gminy Buk zorganizowano warsztaty, które już bardziej szczegółowe pozwoliły mieszkańcom wyrazić potrzeby i oczekiwania w tym zakresie. To nie koniec otwartych spotkań na temat tego jak ma wyglądać bukowski rynek. Będą kolejne, po których zostanie przygotowany kompleksowy raport, a następnie przez specjalistów opracowany będzie program rewitalizacji tej ważnej części Buku.

            Burmistrz zachęcił też do zapoznania się z wynikami badań archeologicznych, które zostały przedstawione w drugim tomie „Najstarszych dziejów lokacyjnych Buku”. Publikacja jest dostępna zarówno w wersji papierowej, jak i jest do pobrania w wersji elektronicznej: https://buk.gmina.pl/wp-content/uploads/2022/05/Najstarsze-dzieje-lokacyjnego-Buku-tom-2-2022.pdf

 

Bieżące inwestycje

W dalszej części sprawozdania burmistrz omówił bieżące inwestycje drogowe i kanalizacyjne. Zakończono prace związane z budową ul. Nowej w Dobieżynie i ul. Górczaka w Buku. Rozpoczęła się budowa ronda na ul. Grodziskiej, trwają też prace związane z budową ul. Malinowej w Niepruszewie, ul. Józefa Grobelnego w Buku. Przebudowa i budowa drogi gminnej Szewce – Dobieżyn, etap II, na którą gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 3.154.336 zł, w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, jest na etapie procedur przetargowych.

Kontynuowane są prace kanalizacyjne w Wielkiej Wsi, etap II, w ul.: Boczna, Smugi i dwie drogi wewnętrzne prostopadłe do ul. Ogrodowej; planowany termin zakończenia prac: 18 sierpnia br.

Na początku lipca rozpocznie działalność Żłobek Bukowianka. Prace zakończono, ale jeszcze ma zostać podpisana umowa z inwestorem sieci na dostarczenie energii elektrycznej. Też ogłoszono listę dzieci przyjętych do przedszkola na okres od lipca do września. Następnie przeprowadzona ma być kolejna rekrutacja, co wynika z zasad przyznawania dotacji ze środków unijnych w ramach WRPO, które otrzymał Żłobek Bukowianka. Program ma na celu aktywizację zawodową rodziców dzieci do 3 roku życia i na bieżąco będzie weryfikowana ich sytuacja – na ile odnaleźli się na rynku pracy. Została też przeprowadzona rekrutacja pracowników do przedszkola, która cieszyła się dużym zainteresowaniem, co pokazuje, że mieszkańcy szukają zatrudnienia w gminie.

W ramach rozstrzygniętego naboru Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, edycja II otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 5 mln na budowę Hali Sportowej w Dobieżynie. Jak mówiono na sesji: – Ta inwestycja jest długo wyczekiwana przez mieszkańców i już czas najwyższy, aby na lekcjach wychowania fizycznego dzieci nie musiały ćwiczyć na szkolnym korytarzu czy w sali lekcyjnej.

Niemniej ważna jest inna inwestycja – rozbudowa i modernizacja Biblioteki Publicznej w Buku, na którą uzyskano dofinansowanie w wysokości ponad 2 mln w programie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa „Infrastruktura bibliotek 2021-2025”, co obliguje placówkę do przeprowadzenia zadania do 2024 roku. Podjęte zostaną też kolejne działania w celu pozyskania innych środków zewnętrznych na ten cel.

Gmina złożyła też wnioski na dofinansowanie inwestycji w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej, które wymagają podjęcie pilnych prac i dużych nakładów finansowych. Wnioski zostały złożone w celu pozyskania środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 3.724.879 zł na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami zakończonymi studniami przyłączeniowymi zlokalizowanymi przed granicami posesji w Dobieżynie: ul. Powstańców Wlkp., Ogrodowa, Topolowa, Podgórna, Wodna, Szkolna, Nowa, Jarzębinowa (etap I) wraz z modernizacją sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody w Dobieżynie, budową i przebudową sieci wodociągowej w Kalwach oraz budową zbiornika retencyjnego w Buku”.

Do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej też zostały złożone wnioski o udzielenie pożyczki w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej: między ul. Dobieżyńską a ul. Otuską w Buku wraz z przykanalikami; w Wielkiej Wsi: ul. ks. Inf. T. Ratajczaka, etap II; w Dobieżynie: II etap – ul. Jarzębinowa; w Niepruszewie – ul. Poznańska, ul. Dębowa, ul. Bukowa.

W zakresie poprawy bezpieczeństwa w gminie Buk złożono wniosek do Centrum Unijnych Projektów Transportowych, w programie infrastruktura i środowisko – rozwój sieci drogowej TEN-T. Zadanie obejmuje zakup i montaż 20 wyświetlaczy prędkości, wyniesienie 2 przejść dla pieszych, oznakowanie poziome pionowe 12 przejść dla pieszych, zakup 3 mobilnych miasteczek rowerowych dla 3 szkół podstawowych. Wartość zadania: 538.200 zł, dofinansowanie – 85 procent.

Burmistrz zaapelował też do radnych o rozpropagowanie wśród mieszkańców gminy informacji o obowiązku składania do urzędu deklaracji dotyczących źródeł ogrzewania budynków, w terminie do 30 czerwca br., co wynika z przepisów ustawowych. Deklaracje muszą złożyć właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których znajduje się źródło ciepła. https://buk.gmina.pl/5628-zrodla-ogrzewania-budynkow-obowiazek-zlozenia-deklaracji/

Następnie burmistrz odpowiadał na pytania radnych dotyczące przede wszystkim bieżących inwestycji. Wyrażono też podziękowania dla organizatorów za przygotowanie Dni Gminy Buk. Chwalono również Młodzieżową Szkółkę Wędkarską, która w ramach tego wydarzenia cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców. Dopytywano również o ciąg dalszy konsultacji społecznych związanych z rewitalizacją Placu Przemysława oraz stan miejskiej zieleni.

Projekty uchwał

            Kolejny punkt sesji dotyczył projektów uchwał. Zanim nastąpiło głosowanie nad projektami uchwał związanych ze zmianą budżetu MiG Buk na 2022 rok oraz zmianą WPF na lata 2022-2026, podstawowe założenia tych projektów przedstawiła Skarbnik MiG Buk Aleksandra Szajek.

            Dochody budżetu zmniejszyły się o kwotę 1.376.077 zł, a wydatki zwiększyły o 1.954.698 zł. Wydatki należało zwiększyć między innymi ze względu na przebudowę ul. Rzemieślniczej w Dakowach Suchych, wykonanie remontu dachu w budynku Szkoły Podstawowej w Buku, wymianę sieci wodociągowych w Dakowach Suchych (ul. Rzemieślnicza), Niepruszewo (ul. Szkolna), Szewce (ul. Mylna) czy konieczność zabezpieczenia środków dla Biblioteki w związku z umieszczeniem projektu na liście rankingowej.

            Przewodniczący Komisji Budżetu i Oświaty Tomasz Plewa mówiąc o zmianach w budżecie gminy na 2022 rok stwierdził między innymi, że wydatki związane z podniesieniem kapitału Zakładu Gospodarki Komunalnej o 15 mln zł, które mają być wprowadzane w budżecie zarówno tegorocznym, jak i w kolejnych siedmiu latach oraz aktualnie z przekazaniem spółce miliona złotych na bieżące, pilne zadania związane z wymianą sieci wodociągowej zostaną zabezpieczane w budżecie gminy, ale na koniec roku spółka została zobowiązana do poinformowania Radę MiG Buk jak te kwoty zostały wykorzystane, w jaki sposób i z jakim rezultatem. Zwrócił się też do Prezesa ZGK Tomasza Stawickiego z apelem, aby oprócz pozyskania środków z budżetu gminy, idąc za przykładem urzędu, który skutecznie się tym zajmuje, podjąć działania związane z uzyskaniem dofinansowania z różnych źródeł.

 

Interpelacje i zapytania,

komunikaty

W tej części sesji radni skierowali do burmistrza zapytania dotyczące bieżących zadań, szczególnie drogowych, na przykład: jakie są szanse na budowę ul. Kwiatowej w Niepruszewie, naprawę nawierzchni ul. Kościelnej w Buku czy zainstalowanie progów spowalniających w sołectwach i w mieście.

            Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mirosław Adamczak zaprosił zebranych do Dobieżyna na uroczystości związane z 90-leciem Ochotniczej Straży Pożarnej, które zaplanowano na 11 czerwca.

            – Kolejne wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Oświaty oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych odbędzie się 21 czerwca o godz. 17 w Dobieżynie w celu zwizytowania Wiejskiego Domu Kultury – poinformował Przewodniczący Komisji Budżetu i Oświaty Tomasz Plewa.

            Przewodniczący Rady MiG Buk Piotr Goroński zauważył, że przy okazji Nagród Sportowych warto też wspomnieć o jednej z mieszkanek Buku, która jest utalentowaną sportsmenką. Mowa o Sandrze Beszterdzie, która została powołana do Kadry Narodowej w Rugby Kobiet, a 5 czerwca br. zajęły II miejsce w turnieju w Amsterdamie.

Podczas XLII sesji Rady Miasta i Gminy Buk przyjęto projekty uchwał:

– ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Miasta i Gminy Buk;

– wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntów pod punkty zbiórki odzieży;

– emisji obligacji:

– zmiany uchwały nr XXXVI/320/2021 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Buk na 2022 rok;

– zmiany uchwały nr XXXVI/319/2021 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na lata 2022-2026;

– zlecenia kontroli w spółce ZGK w Buku doraźnej nieprzewidzianej w rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Buk.

 

Back To Top
Skip to content