skip to Main Content

Relacja z XLI sesji RMiG Buk

Pomagając innym realizujemy bieżące inwestycje

Przyjęcie projektów uchwał, omówienie sytuacji uchodźców z Ukrainy przebywających na terenie gminy oraz dyskusja na temat polityki mieszkaniowej gminy zdominowały XLI sesję Rady MiG Buk, która odbyła się 28 kwietnia w Sali Miejskiej w Buku. 

Sprawozdanie burmistrza

Na początku spotkania burmistrz Paweł Adam już tradycyjnie przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności z okresu między sesjami. Swoje wystąpienie rozpoczął od złożenia podziękowań mieszkańcom gminy, którzy tak aktywnie zaangażowali się w pomoc dla obywateli Ukrainy; też w tych miejscach na terenie gminy, gdzie goście przebywają w sposób bardziej zorganizowany, takich jak w Niepruszewie czy Dakowach Suchych. Burmistrz podziękował też sołtysom, radom sołeckim, współpracownikom, kierownikom referatów i jednostek organizacyjnych. Mówił, że te działania są prowadzone na wielu płaszczyznach: począwszy od obsługi administracyjnej w urzędzie i wypłaty świadczeń pieniężnych po różne formy wsparcia oświatowego – na przykład naukę języka polskiego dla dorosłych, a kończąc na najzwyklejszym ludzkim odruchu jakim jest rozmowa. Dziękował też wolontariuszom, harcerzom, którzy zaangażowali się w obsługę punktu zbiórki darów w strażnicy oraz organizatorom festynu wiosennego „Buk dla Ukrainy” w Parku Sokoła, w ramach którego zostało przygotowanych szereg atrakcji kulturalnych. Podsumowując stwierdził, że odruch solidarności z obywatelami Ukrainy jest ogromny, co pokazuje, że jako gmina nie jesteśmy obojętni – staramy się wspierać najbardziej jak potrafimy i najlepiej jak umiemy. Dzięki temu goście zza wschodniej granicy mogą się poczuć u nas jak w domu.

Burmistrz wspominał też wizytę dwójki przedstawicieli partnerskiej gminy holenderskiej Sint-Michielsgestel, która jako samorząd wsparła finansowo naszą gminę w działaniach na rzecz uchodźców z Ukrainy. Zebrali pieniądze, za które zgodnie z aktualnymi potrzebami zakupili na przykład odzież; w tym celu pojechali do sklepów w Poznaniu i pod konkretne rozmiary zrobili zakupy. – Te fundusze przez cały czas są zbierane przez naszych holenderskich przyjaciół w Sint-Michielsgestel. Jednak, aby tę pomoc przyjąć, koniecznym stało się powołanie bukowskiej Fundacji Wybierz Przyszłość, która wspiera samorząd między innymi w dystrybuowaniu pomocy dla Ukraińców. To pokazuje, że szukamy różnych form organizacyjnych, aby jak najskuteczniej pomagać potrzebującym – mówił burmistrz.

Kolejnym adresatem słów uznania ze strony burmistrza był Zespół Folklorystyczny Złote Kłosy, który został laureatem pierwszej nagrody powiatu poznańskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej za 2021 roku. – Ta nagroda pokazuje, że zespoły, organizacje z terenu naszej gminy mogą się cieszyć nie tylko długoletnią działalnością, ale też licznymi osiągnięciami, czyli wysoką oceną jakości ich pracy – mówił burmistrz. I kontynuował: – Jak już mówimy o wysokiej jakości, trzeba wspomnieć o Koncercie Nadziei, który odbył się w hali OSiR. Dobrze znany nie tylko bukowskiej publiczności zespół Amici Canti dał popisowy występ, który spotkał się z ogromnym entuzjazmem publiczności, podobnie jak występ tenorów Tre Voci. Podziękowania należą się nie tylko artystom, ale też MGOK, OSiR i pracownikom urzędu za zorganizowanie koncertu oraz publiczności, która tak chętnie i licznie przyjęła nasze zaproszenie do udziału w tym wydarzeniu. Po trudnym okresie pandemii, ta forma rozrywki jest oznaką powrotu do normalności, czego bardzo nam wszystkim życzę.

I kolejne podziękowania złożone przez burmistrza zostały skierowane do „zasłużonych dla Miasta i Gminy Buk”. – Są to osoby, które cieszą się nie tylko wybitnymi osiągnięciami dzięki swojej długoletniej działalności, ale też tym, że wiele wniosły w życie naszej społeczności lokalnej. Trójkę nominowanych: Prezesa PTTK, oddziału w Buku pana Ryszarda Milera; wiceprezesa PTTK, oddziału w Buku panią Annę Wyszyńską-Klorek i Prezesa Hodowców Gołębi pana Stefana Tondra będę miał ogromny zaszczyt uhonorować podczas uroczystości Konstytucji 3 Maja, oczywiście po wcześniejszej akceptacji tych kandydatur przez Państwa radnych i przyjęciu odpowiednich uchwał w tym zakresie.

Przechodząc do tematu inwestycji w gminie burmistrz zaznaczył, że wiele działań tego typu jest realizowanych w związku z pomocą uchodźcom z Ukrainy. – Jak na przykład doposażenie i przystosowanie obiektów, w których przebywają uchodźcy (zainstalowanie kabin prysznicowych w WDK w Dakowach Suchych, dostosowanie sanitariatów w Niepruszewie), co znacznie obciąża Referat Inwestycji i ma wpływ na realizację zadań własnych gminy, co nie znaczy, że coś sobie odpuszczamy. Pomagamy innym, ale realizujemy też zadania własne gminy – mówił burmistrz. Prace są kontynuowane na przykład w związku z budową ulicy Rzemieślniczej w Dakowach Suchych, gdzie też trzeba będzie wymienić całą sieć wodociągową czy przedsięwzięcia wynikające ze zmiany w budżecie gminy i realizacji wieloletniego planu rozwoju modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych oraz inicjowane są zadania nowe: budowa placu zabaw na terenie Parku Sokoła czy Pumptracku w Niepruszewie. Jak mówił burmistrz: – Te działania są możliwe dzięki bieżącym zmianom budżetu gminy, których uchwały w tym zakresie będą podejmowane podczas dzisiejszej sesji. I tak na przykład, jedna z tych zmian dotyczy gromadzenia wody deszczowej i tym samym wsparcia mieszkańców w tym zakresie dotacją w wysokości 5.000 zł.

Ponadto burmistrz zaprosił radnych i mieszkańców gminy na uroczystości związane z obchodami Konstytucji 3 Maja.

Bieżące projekty

Wszystkie bieżące projekty, które zostały zaplanowane na tę sesję zostały przyjęte jednomyślnie lub większością głosów radnych. Już nie było potrzeby ich omawiania, co zostało zrobione podczas wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Oświaty oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych w dn. 22 kwietnia br.

W części sesji: „interpelacje i zapytania” radni mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców dopytywali między innymi, kiedy rozpocznie się budowa ronda na ulicy Grodziskiej czy ścieżki rowerowej na ulicy Otuskiej, montowanie lustra na ulicy Sportowej (wyjazd od ulicy Basztowej); zwracali też uwagę na porozrzucane szkło na obwodnicy przy stawku. Byli też zainteresowani działaniami związanymi ze stawem w Sznyfinie czy użytkowaniem studni głębinowych, co jak się wyjaśniło, nie jest przedmiotem zadań gminy.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Oświaty Tomasz Plewa dołączył do słów podziękowań skierowanych do pomysłodawców i organizatorów Koncertu Nadziei, który zgromadził około 700 osób publiczności; słowa uznania skierował do Amici Canti, który świetnie się zaprezentował, tym razem w repertuarze rozrywkowym. Zaproponował, aby już na stałe wpisać do kalendarza zmianę terminu koncertu noworocznego na okres wiosenny. Wyraził swoją aprobatę dla działań związanych z retencją wody – z powodu małych opadów deszczu każdą kroplę wody należy chronić. Ucieszyło go, że Park Sokoła lub Park Harcerza przy ulicy Dobieżyńskiej w Buku (te nazwy do tej pory były używane zamiennie) doczekał się w końcu swojej nazwy i w ten sposób docenione też zostało Towarzystwa Gimnastyczne „Sokół”. Tomasz Plewa podziękował też wszystkim zaangażowanym w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Jak mówił: – Nasza gmina przyjęła w sumie 400-500 osób, zapewniając im zakwaterowanie i wyżywienie; szczególne podziękowania kieruję do tych sołectw, które obywateli Ukrainy goszczą w obiektach gminnych. Przydatne byłoby, aby na stronie internetowej urzędu ukazał się przewodnik dotyczący zwrotu kosztów; na jaką formę pomocy finansowej mogą liczyć mieszkańcy udzielający wsparcia uchodźcom (gdzie te wnioski można składać, ile jest czasu na ich rozpatrzenie), podobnie przedsiębiorcy zatrudniający obywateli z Ukrainy, też, jakie dofinansowanie ze skarbu państwa otrzymuje urząd jako samorząd przyjmując uchodźców do obiektów gminnych. Przy okazji przekazuję ogromny apel od służb zbierających żywność w strażnicy, że kończą się zapasy i proszą o pomoc. I jeszcze wnioskuję, aby teraz, już po zakończeniu pandemii wrócić do zdrowotnego programu rehabilitacji pocovidowej, który został zawieszony i by tego typu działania były prowadzone na terenie MiG Buk.

O Koncercie Nadziei mówiono jeszcze wielokrotnie. Przewodniczący Rady MiG Buk Piotr Goroński podziękował za słowa uznania dla występu Amici Canti; zwrócił też uwagę na wyremontowany hol OSiR. – Długo czekaliśmy na rezultat prac, ale efekt finalny jest znakomity, o czym mogliśmy się przekonać, przychodząc na koncert.

Sprawy mieszkaniowe

W punkcie „wystąpienia osób niebędących radnymi” burmistrz skierował do przewodniczącego Społecznej Komisji Mieszkaniowej Tomasza Giełdy zapytania dotyczące polityki mieszankowej gminy. – 25 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej, na którym niestety, ale nie mogłem być obecny. Chciałbym skierować do Pana Przewodniczącego kilka zapytań. Pytanie 1: W jaki sposób, Pana zdaniem, należałoby skutecznie pozyskiwać nieruchomości, które możemy potem włączyć do mieszkaniowego zasobu gminy? Pytanie 2: Jeżeli jednym ze sposobów ich pozyskiwania jest ich wykup, czy ma Pan na uwadze jakieś dofinansowania; oprócz tych, które podejmuje urząd korzystając z Funduszu Dopłat, w ramach którego już dwukrotnie udało nam się pozyskać fundusze na zakup lokali. Ale może Pan Przewodniczący ma inny pomysł i może dostępne są inne dofinansowania? Pytanie 3: W związku z zakupem nieruchomości w Buku prosiłbym Pana o poradę na jakie cele, Pana zdaniem, należałoby przeznaczyć tą zakupioną nieruchomość. Bo to, że nowy lokal jest potrzebny, aby włączyć do zasobu mieszkaniowego gminy jest oczywiste.

Przewodniczący Społecznej Komisji Mieszkaniowej Tomasz Giełda odpowiedział zaczynając od pytania 3: – Nie mam pomysłu, gdyż byłem przeciwny zakupowi tej nieruchomości. Opuściłem posiedzenie komisji, bo nie chciałem podejmować decyzji w tej sprawie. Odpowiedź na pytanie 1: Uważam, że nowych mieszkań trzeba szukać na wolnym rynku. Odpowiedź na pytanie 2: Co do programów dotyczących szukania dofinansowanie to są te, które przedstawił pracownik obsługujący sprawy zasobów mieszkaniowych w urzędzie – na podstawie przygotowanych przez niego materiałów udzielę Panu informacji pisemnej i prześlę e-mailem.

W temacie polityki mieszkaniowej głos zabrał też Przewodniczący Komisji Budżetu i Oświaty Tomasz Plewa, który powiedział: – Skoro na dzisiejszej sesji podjęliśmy tak ważną uchwałę dotyczącą nabycia nieruchomości przy ulicy Dworcowej w Buku, to powinniśmy zdawać sobie sprawę, że w uzasadnienie do uchwały został doprecyzowany cel jej zakupu i jest on mieszkaniowy. W uzasadnieniu do uchwały jest też zapowiedź wystąpienia o dopłatę z Funduszu Dopłat. Ustosunkował się do tego radny Tomasz Giełda, który powiedział, że nie zostały przedstawione dokumenty dotyczące wartości tej nieruchomości. W odpowiedzi burmistrz stwierdził, że Przewodniczący Komisji Oświaty i Budżetu Tomasz Plewa prowadząc wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Oświaty oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych w dn. 24 marca br. informował, że na biurku dostępne są materiały związane z operatem szacunkowym i każdy radny mógł się z nimi zapoznać.

Natomiast burmistrz wyraził ubolewanie co do faktu, że pan radny Tomasz Giełda, tym bardziej jako przewodniczący Społecznej Komisji Mieszkaniowej, ostatecznie opuścił posiedzenie komisji i tym samym nie brał udziału w dyskusji nad tak ważną uchwałą, mimo prośby o pozostanie. W odpowiedzi, ku niedowierzaniu wszystkich radnych, Tomasz Giełda przyznał, że opuścił posiedzenie komisji, żeby nie podejmować decyzji.

– Zaś w punkcie tejże komisji, w części dyskusji nad projektami uchwał rozgorzała dyskusja jednak Pan opuścił posiedzenie – jak przypuszczam nie chcąc zabierać głosu, co bardzo mnie zawiodło. Liczyłem na to, że Pańska pomoc merytoryczna jako Przewodniczącego Społecznej Komisji Mieszkaniowej mogłaby okazać się dla mnie i współpracowników bardzo przydatna.

Radny Tomasz Plewa przekazał też komunikat w sprawie, która budziła szereg pytań i wątpliwości, a dotyczy ustalenia warunków zabudowy budynków wielorodzinnych mieszkalnych przy ulicy Basztowej w Buku – burmistrz wydał odmowną decyzję w tej sprawie.

Na zakończenie sesji Przewodniczący Rady MiG Buk Piotr Goroński przypomniał radnym o składaniu oświadczeń majątkowych.

Podczas XLI sesji Rady Miasta i Gminy Buk przyjęto projekty uchwał:

– nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Buk” Annie Wyszyńskiej-Klorek;

– nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Buk” Ryszardowi Milerowi;

– nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Buk” Stefanowi Tonder;

– zmiany uchwały nr XXXVIII/252/2021 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu;

– udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Buk Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Św. Wawrzyńca w Niepruszewie;

– wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Buku;

– udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie Miasta i Gminy Buk, polegającym na budowie systemu do retencjowania wód opadowych w miejscu ich powstania;

– określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Buk w roku 2022;

– nadania imienia parkowi miejskiemu w Buku przy ulicy Dobieżyńskiej 27;

– ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Miejskim Żłobku „Bukowianka” w Buku;

– wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Miasta i Gminy Buk w stowarzyszeniu o nazwie: Lokalna Grupa Działania „Źródło” z siedzibą w Buku;

– konieczności dokonania zmian i ponowienia procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania terenów położonych w Wielkiej Wsi pomiędzy ul. Jana Pawła II oraz Głównym Punktem Zasilania – GPZ;

– przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Dobieżynie i Wielkiej Wsi w rejonie linii kolejowej E20 oraz dróg powiatowych nr 2458P i 2497P;

– zakresu pomocy świadczonej przez Miasto i Gminę Buk na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

– zgłoszenie sołectwa Dobieżyn do Programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2020+”;

– uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w latach 2022-2026 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Buku;

– uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Buk;

– zmiany Uchwały nr XXXVI/320/2021 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Buk na 2022 rok;

– zmiany Uchwały nr XXXVI/319/2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na lata 2022-2036.

Back To Top
Skip to content