skip to Main Content

Zasłużeni dla Miasta i Gminy Buk

Podczas dzisiejszej XLI sesji Rady Miasta i Gminy Buk radni na wniosek burmistrza jednogłośnie przyjęli projekty uchwał w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta i Gminy Buk” trzem wybitnym mieszkańcom gminy: pani Annie Wyszyńskiej-Klorek, panu Ryszardowi Milerowi i panu Stefanowi Tonder. Ich osiągnięcia i zasługi dla społeczności lokalnej są dobrze znane, ale pokrótce je przypomnijmy:

ANNA WYSZYŃSKA-KLOREK

Pani Anna Wyszyńska-Klorek urodziła się 07 stycznia 1953 roku w Buku. Przez całe życie zawodowe była związana z bukowską oświatą. Od 1976 r. pracowała jako nauczyciel w Przedszkolu im. Krasnala Hałabały. W latach 1982-2009 pełniła funkcję dyrektora tej placówki. Naczelną dewizą w jej wieloletniej pracy było zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa, by w przedszkolu czuły się jak w rodzinnym domu. Najwięcej uwagi i zainteresowania poświęcała wychowankom z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych. Wprowadzała nowatorskie metody i formy pracy z dziećmi, w tym nauki czytania i pisania. Przestrzegając praw dziecka tworzyła kodeksy dobrego przedszkolaka zawierające normy postępowania. Otwarta na nowości mobilizowała nauczycielki do ciągłego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Integrowała rodziny przedszkolaków z sukcesem budując grupę przyjaciół bukowskiego „Hałabały”. Współpracowała ze środowiskiem lokalnym i organizowała akcje pomocowe dla domów dziecka. Cieszyła się zaufaniem i sympatią grona pedagogicznego, pracowników, rodziców oraz samych przedszkolaków. Mimo trudności, z sukcesem pozyskiwała ofiarodawców oraz środki budżetowe na rozwój przedszkola. Zwieńczeniem jej pracy stał się kapitalny remont placówki, dzięki któremu wszystkie pomieszczenie zyskały nowe wyposażenie i nowoczesny wygląd, który sama zaaranżowała. Po 27 latach zarządzania pozostawiła po sobie placówkę nowoczesną i funkcjonalną, ale także radosną i ciepłą – przyjazną każdemu dziecku. Od 42 lat uczestniczy w działalności turystycznej na terenie gminy. Jest prezeską miejskiego koła Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK) i wiceprezesem Oddziału PTTK w Buku. Organizuje liczne rajdy i wycieczki, dbając m.in. o wzorową dokumentację fotograficzną. Od 2019 r. jest osobiście zaangażowana w pracę Izby Muzealnej Ziemi Bukowskiej.

Zaangażowana całym sercem w życie społeczne gminy, zapracowała na powszechny szacunek i uznanie społeczności lokalnej.

 

RYSZARD MILER

Pan Ryszard Miler urodził się 24 sierpnia 1937 roku w Opalenicy. Człowiek-instytucja. W wieku 16 lat w 1953 roku wstąpił do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK), a od 1955 roku zaczął aktywnie działać w jego bukowskich strukturach. Od samego początku, aktywnie angażuje się w popularyzację idei PTTK, promującą walory przyrodnicze i kulturowe Polski. Swoim przykładem zachęca mieszkańców gminy do uprawiania turystyki. Jego wielką troską jest praca z młodzieżą, także spoza gminy. Jest sprawdzonym i oddanym organizatorem i uczestnikiem wycieczek, rajdów i zlotów w bliższe i dalsze rejony Ojczyzny, dzięki którym zdobył odznaki turystyki kwalifikowanej. Stał się Przodownikiem Turystyki Pieszej i Przodownikiem Honorowym OTP. W 1957 roku, w wieku zaledwie 20 lat został wybrany wiceprezesem Oddziału PTTK w Buku. W latach 1977-1978 pełnił obowiązki prezesa Oddziału, a nieprzerwanie od 31 marca 1979 roku sprawuje funkcję prezesa. Dzięki jego olbrzymiemu wysiłkowi od kilkudziesięciu lat organizowane są cieszące się dużym zainteresowaniem imprezy turystyczne m.in.: w Żarnowcu, Niepruszewie i Porażynie. Pan Ryszard Miler w trakcie wielu lat pełnienia funkcji prezesa Oddziału odpowiadał za tworzenie nowych i utrzymanie istniejących kół organizacji oraz rozwój Izby Muzealnej Ziemi Bukowskiej, którą otwarto ponownie w 1983 roku. Był także zaangażowany w rozwój Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach, którym w latach 1976-1991 administrował bukowski Oddział PTTK. Jest autorem książki pt. „Dzieje PTTK w Buku w latach 1952-2003”. Dzięki umiejętności współdziałania z członkami Oddziału, ciężkiej pracy osobistej i bezinteresownemu zaangażowaniu w działalność społeczną, zbudował prawdziwy autorytet organizacji. Dzięki swojemu oddaniu pracy społecznej zyskał powszechny szacunek w środowisku lokalnym, stając się jednocześnie jedną z najbardziej rozpoznawalnych osobistości gminy. Jego aktywność została także szeroko zauważona na gruncie regionalnym i krajowym. Wielokrotnie wyróżniany medalami i odznaczeniami: państwowymi, samorządowymi i turystycznymi, pozostaje nadal skromy i otwarty na współpracę.

 

STEFAN TONDER

Pan Stefan Tonder urodził się w 1937 roku, w Dobieżynie. W jego rodzinie gołębie były od zawsze. Miał je dziadek, ojciec i większość Jego rodzeństwa. „Miłość do gołębi to dar od Boga” – mówi sam Pan Stefan. W 1954 roku mając zaledwie dwa gołębie, wstąpił do Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych i od tego czasu jest jego aktywnym członkiem. Jest szeroko znany w gronie hodowców, daleko poza granicami gminy Buk. Przez 55 lat brał udział we wszystkich lotach na szczeblach: sekcji, Oddziału i Okręgu. Jego gołębie uczestniczyły w lotach narodowych z Watykanu, Francji, Belgii i Holandii. Wśród jego osobistych osiągnięć sportowych należy wymienić: Mistrzostwo Okręgu Poznań w lotach gołębi młodych w 1994 roku i Wicemistrzostwo Okręgu Poznań w lotach średniodystansowych w 1994 roku. Wielokrotnie zdobywał tytuł Mistrzowski Sekcji i Oddziału oraz był Przodownikiem Okręgu Poznań w lotach gołębi starych i młodych. Wśród kolegów ceniony jest za prawdziwą pasję i zaangażowanie, ale jego wyjątkową cechą jest życzliwość. Od najmłodszych lat, wciągnięty w nurt pracy społecznej udzielał się aktywnie m.in. jako: prezes Sekcji Buk, prezes Oddziału w Nowym Tomyślu, prezes Okręgu Poznań oraz członek Zarządu Głównego Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych. W latach dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku, włożył duży wkład do rozwoju krajowego współzawodnictwa hodowców. Był współtwórcą i wnioskodawcą uchwalenia nowego ogólnopolskiego regulaminu lotowego o Mistrzostwo Polski. Za swoją działalność był wielokrotnie nagradzany odznaczeniami związkowymi. Wśród „gołębiarzy” jest człowiekiem legendą, a dla bukowian wzorem społecznika, pracowitości i dobroci.

Wyróżnienia „Zasłużony dla Miasta i Gminy Buk” zostaną wręczone podczas obchodów święta Konstytucji 3 Maja.

Back To Top
Skip to content