skip to Main Content

Relacja z XXXIX sesji RMiG Buk

Gmina Buk solidarnie pomaga uchodźcom z Ukrainy

Przyjazd obywateli Ukrainy do naszej gminy, zapewnienie im pomocy i planowanie kolejnych działań w tym zakresie to tematy, które zdominowały XXXIX sesję Rady Miasta i Gminy Buk, która odbyła się 18 marca br. w Sali Miejskiej w Buku.

Na wstępie sesji burmistrz Paweł Adam złożył wniosek o wycofanie z porządku obrad kilku projektów uchwał. Jak stwierdził, zbyt późne dostarczenie radnym materiałów spowodowało, że nie mieli oni wystarczająco dużo czasu, aby się z nimi zapoznać. Burmistrz przeprosił radnych za zaistniałą sytuację, ale jak mówił działał w sytuacji wyższej konieczności; chcąc, aby projekty uchwał na bieżąco trafiały pod obrady sesji. Jednak wydarzania ostatnich tygodni związane z udzielaniem pomocy obywatelom z Ukrainy, w pewnym zakresie zakłócają inne działania w gminie. Burmistrz wnioskował, aby wspomniane projekty uchwał w pierwszej kolejności zostały omówione na najbliższym wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Oświaty oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Oświaty Tomasz Plewa też złożył wniosek o wykreślenie z porządku obrad projektu uchwały dotyczącego nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonej w Niepruszewie. Oba wnioski zostały przyjęte przez radnych i projekty uchwał wycofano z porządku obrad.

Nie szczędząc trudu

Temat pomocy obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie naszej gminy zdominował wystąpienie burmistrza Pawła Adama, który już tradycyjnie przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie między sesjami. – Z powodu wojny na Ukrainie, kryzysu uchodźczego doświadczamy sytuacji nadzwyczajnej, która wymaga od nas działań adekwatnych do tego, co się dzieje. Jak najbardziej właściwe jest zachowanie mieszkańców naszej gminy, którzy nie szczędząc trudu od razu ruszyli z pomocą. Biorą udział w organizowanych zbiórkach, obywateli Ukrainy przyjmują pod swój dach, opiekują się nimi – każdy wspiera na miarę swoich możliwości. Są to odruchy serca, które pojawiły w sytuacji bardzo poważnej, na którą zarówno urząd jaki i społeczność lokalna w żaden sposób nie byli przygotowani. Przypomnijmy, na kilka dni przed rozpoczęciem działań wojennych na Ukrainie żyliśmy nadzieją, że może za chwilę nie będzie już pandemii, a tu doświadczamy sytuacji jeszcze trudniejszej, jeszcze bardziej dramatycznej. Wtedy wyczekiwaliśmy na pierwsze wytyczne ogólnopolskiego sztabu kryzysowego, ustalenia ze strony służby wojewody, ale nie trzeba było nam mówić jak mamy się zachować, bo to dobrze wiedzieliśmy jako mieszkańcy, bukowianie. Urząd nie poradziłby sobie bez wsparcia mieszkańców, a mieszkańcy mogli skutecznie działać dzięki współpracy z administracją i samorządem, też z organizacjami pozarządowymi. I cenna pomoc ze strony przedsiębiorców, bez których przynajmniej na samym początku działań nie bylibyśmy w stanie tak skutecznie pomagać uchodźcom. To właśnie oni poczuli się odpowiedzialni za rodziny pracowników pochodzących z Ukrainy, a u nich zatrudnionych; zatroszczyli się o ich żony, dzieci uciekające z kraju, gdzie wybuchła wojna.

Chciałbym z tego miejsca z całego serca bardzo podziękować mieszkańcom gminy, radnym, sołtysom, druhom strażakom, moim współpracownikom, przedsiębiorcom, harcerzom, wolontariuszom, nauczycielom, którzy wykazali tyle pięknych gestów pomocy z Ukrainą. Trudno tu wymienić wszystkich, bo jest to długa lista nazwisk, ale choć kilka z nich: Sekretarz MiG Buk Aleksandra Wawrzyniak, Przewodniczący Rady MiG Buk Piotr Goroński,  kierownik OPS Agnieszka Słaby, kierownik referatu spraw obywatelskich Feliks Straburzyński, koordynator świetlicy środowiskowej „Strefa Wyobraźni” Anna Krzemińska, komendant ZHP Buk Dariusz Sokołowski, dyrektor MGOK Agnieszka Skałecka. Trudno też nie wspomnieć o zaangażowaniu innego bukowianina artysty Karola Tuliszki, którego bardzo wymowna grafika została zainstalowana na elewacji kina Wielkopolanin.

Burmistrz kontynuował: – Finansowego wsparcia udzieliła nam też holenderska gmina partnerska Sint-Michielsgestel, która zauważyła nasze działania na rzecz uchodźców z Ukrainy i przekazała na ten cel 4400 euro; deklarując przy tym, że jest to pierwsza, ale nie ostatnia tego typu pomoc. Nasi przyjaciele z Holandii zapowiedzieli też wizytę w naszej gminie, co będzie dla nas szczególnie cenne.

 

Potrzeby na dziś i jutro

24 lutego br., od momentu rozpoczęcia działań wojennych na Ukrainie, w gminie powołany został sztab zarządzania kryzysowego. Kolejnym działaniem było uruchomienie Banku Solidarności, który poprzez formularz online zajmuje się zbieraniem różnych form wsparcia od mieszkańców; tego wszystkiego co jest w życiu potrzebne, a czym nasza społeczność chętnie się dzieli. Od razu uruchomiono też stacjonarne zbiórki darów, które od tego czasu są zbierane w Strażnicy w Buku.

Zapewnienie dachu nad głową dla uchodźców z Ukrainy jest problemem najistotniejszym, z którymi gmina próbuje sobie poradzić. Zaadaptowano pomieszczenia w budynku Wiejskiego Domu Kultury w Niepruszewie (obecnie przebywa tam 7 osób, docelowo ma być 30), w mieszkaniu po gimnazjum w Buku (4 osoby), strażnicy w Dobieżynie (6 osób). Dla obywateli Ukrainy przeznaczono też mieszkanie przy Miejsko-Gminnym Domu Kultury w Buku, gdzie lokum znalazło 17 osób. Obecnie dla 12 osób przystosowywane jest mieszkanie przy ul. Przykop (w budynku Dziennego Domu Opieki Medycznej). – Miejsca te musiały szybko zostać adaptowane, bo obywatele Ukrainy nie mogli czekać. Te działania nie byłyby możliwe do zrealizowania bez ogromnego zaangażowania ze stronnych moich współpracowników, którzy pracują często do późnych godzin wieczornych, nocnych, też w weekendy. To pokazuje, że samorząd musi działać elastycznie i na bieżąco dostosowywać się do zaistniałej sytuacji. I tak na przykład wczoraj, z racji samorządowej solidarności na szczeblu powiatu i województwa zobowiązani zostaliśmy do przyjęcia 32-35 uchodźców. W tym celu zaadaptowane zostaną pomieszczenia w Wiejskim Domu Kultury w Dakowach Suchych. Do tej pory przyjmowanie uchodźców w gminie odbywało się bardziej indywidualnie – wiedzieliśmy, że ktoś tutaj zmierza, bo ma w naszej gminie członka rodziny i zaczynaliśmy podejmować odpowiednie działania. Teraz musimy przyjąć większą grupę uchodźców, a nie wiemy, co jeszcze będzie dalej – mówił burmistrz.

Po chwili przyznał, że jako gmina stanęliśmy teraz przed zupełnie nowym zadaniem jakim jest pomoc uchodźcom; przy tym zupełnie nie wiedząc jak długo to potrwa i w jakim zakresie te działania trzeba będzie kontynuować. – Musimy być przygotowani na udzielanie pomocy długofalowej, która powinna być rozsądna. Za chwilę zacznie się wspólne życie z naszymi przyjaciółmi z Ukrainy. Wobec tego musimy zachowywać się odpowiedzialnie i proponować im odpowiednie instrumenty działania, które mogą pomóc. Zapewnienie lokum to pierwsza podstawowa potrzeba; kolejna to zatrudnienie. Przez cały czas prowadzone są rozmowy z pracodawcami, a w najbliższym czasie zaplanowano spotkanie z właścicielami firm, przedsiębiorcami. Kolejna ważna kwestia, która ułatwi wzajemną komunikację i integrację to nauka języka polskiego, i na przykład w Miejsko-Gminnym Domu Kultury prowadzone są takie lekcje. Dzieci z Ukrainy na bieżąco są przyjmowane do przedszkoli i szkół, gdzie są wdrażane do systemu szkolnictwa i uczą się języka polskiego. Kolejnym działaniem będzie zapewnienie uchodźcom usług socjalnych czy zdrowotnych – informował.

W związku z zaistniałą sytuacją pojawiła się konieczność nawiązania współpracy, a docelowo zatrudnienia w urzędzie osoby dobrze znającej zarówno język ukraiński, jak i polski. Dzięki tej inicjatywie obywatele Ukrainy mają okazję przy załatwianiu swoich spraw porozumieć się w języku ojczystym. Od połowy marca w urzędzie pracuje Iryna Tymchyshy pochodząca z Ukrainy i od sześciu lat mieszkająca w Polsce, od początku bardzo zaangażowana w działania związane z pomocą dla obywateli Ukrainy. W pierwszej kolejności w urzędzie zajęła się pomaganiem przy wypełnianiu deklaracji i rejestracji z przyznaniem numeru PESEL. Od kilku dni odbywa się ta procedura i jak do tej pory (18.03.br.) zgłosiło się już około 300 uchodźców z Ukrainy.

Jedność w działaniu i solidarność urzędu, mieszkańców, pracodawców, organizacji pozarządowych jest budująca; pomimo tego, że sygnały płynące zza wschodniej granicy są bardzo niepokojące. Burmistrz wspomniał, że trzeba też się zmierzyć z głosami wątpliwości ze strony obywateli polskich, którzy stawiają pytania, w jakim zakresie i jak długo rząd, samorząd powinien pomagać uchodźcom. Te opinie wynikają nierzadko z obaw i lęków, na przykład o miejsca pracy.

Jesteśmy razem

Burmistrz w swoim sprawozdaniu z okresu międzysesyjnego słowa podziękowania skierował też do druhów strażaków, którzy z dużym zaangażowaniem i poświęceniem ratowali ludzi oraz ich mienie podczas wichur, które w drugiej połowie lutego przeszły przez Polskę i też naszą gminę. – Było niemało niebezpiecznych sytuacji, ale druhowie byli w pełnej gotowości i natychmiast interweniowali w razie jakiegokolwiek zdarzenia, zabezpieczając wszelkie uszkodzenia. Jesteśmy razem – tak można by podsumować te działania; jest to też kwintesencja tego wszystkiego, czego ostatnio doświadczamy – mówił burmistrz.

Oprócz działań związanych z pomocą dla uchodźców z Ukrainy, w gminie na bieżąco prowadzone są działania związane z budżetem czy realizowaniem zaplanowanych inwestycji. Prace nad długo oczekiwanym rondem na ulicy Grodziskiej mają się rozpocząć na początku kwietnia. Jesteśmy w trakcie zebrań wiejskich w sołectwach, podczas których mieszkańcy mają okazję by porozmawiać z burmistrzem o sprawach bieżących wynikających z codziennego życia.

Po wystąpieniu burmistrza, do podziękowań dla pomagających uchodźcom z Ukrainy przyłączyli się inni radni. Też Przewodniczący Komisji Budżetu i Oświaty Tomasz Plewa, który mówił, że gmina w udzielanie pomocy uchodźcom zaangażowała się z dużą troską i poświęceniem. – Nie tylko w zakresie materialnym, choćby poprzez zbieranie darów, ale też udzielając wsparcia psychicznego, duchowego. W obliczu zagrożenia ze Wschodu Polacy po raz kolejny potrafili się zjednoczyć i pokazać, że są jednością i chętnie świadczą bezinteresowną pomoc. Wszystkim za to serdecznie dziękuję i życzę by nie zabrakło nam sił i zdrowia na dalsze działania.

Bieżące projekty uchwał

Następnie przyjęto bieżące projekty uchwał, które nie wymagały szerszego omówienia.  Dalej w części dotyczącej interpelacji i zapytań zgłoszone zostały wnioski radnych, w dużej mierze dotyczące stanu dróg gminnych i konieczności interwencji w tym zakresie.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Oświaty Tomasz Plewa nawiązał jeszcze do podjętej tego dnia uchwały, która jest następstwem przyjętej ustawy i dotyczy rolników oraz ich domowników; mają oni w piątki i soboty w wyznaczonym miejscu handlować bez opłaty targowej. Do burmistrza skierował pytania: W jaki sposób będzie weryfikowane, że handluje rolnik lub jego domownik? Czy odpowiednie służby – inkasenci wiedzą kto ma płacić, a kogo można zwolnić z opłaty handlowej w piątki i w soboty?

Przedstawione też zostały komunikaty związane z planowanymi akcjami utrzymania czystości i porządku w naszej gminy. Radny Remigiusz Maciejewski zaprosił radnych i mieszkańców gminy na sprzątanie brzegów jeziora w Niepruszewie, które odbędzie się 27 marca o godz. 9. Zaś w części posiedzenia „wystąpienia osób niebędących radnymi” głos zabrał Wojciech Drozd, który poinformował o organizowanej, 19 marca br. o godz. 9, akcji sprzątania obwodnicy.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Oświaty Tomasz Plewa podał też termin najbliższego wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Oświaty oraz Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych, które zaplanowano na 23 marca br. o godz. 17.

Podczas XXXIX sesji Rady Miasta i Gminy Buk przyjęto projekty uchwał:

– rozpatrzenie petycji;

– zmiana Uchwały Nr II/3/2018 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie powołania stałych komisji rady, składów osobowych komisji oraz przedmiotu działania każdej komisji;

– partycypowanie w kosztach w zakresie likwidacji wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Buk;

– przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Buk na lata 2022-2025;

– wyznaczenie miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz ustalenie regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu.

Back To Top
Skip to content