skip to Main Content

Obwieszczenie ws. przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Buk z dnia 2 marca 2022 r. znak IP.6220.9.2020 o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt. 1 – 8, art. 33 ust. 2, art. 34 i art. 79 ust. 1 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późn. zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Buk, działając na wniosek Spółki Panattoni Europe Sp. z o.o. z siedzibą (ul. Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa), który został złożony w dniu 28 kwietnia 2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu hal przemysłowo–magazynowo-usługowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą techniczną i socjalno–bytową pn.: „PANATTONI PARK Zespół hal przemysłowo–magazynowo-usługowych z infrastrukturą towarzyszącą” realizowanego na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 175/4 (obręb Wysoczka) i cz. działki nr 242/2 (obręb Niepruszewo), gmina Buk, powiat poznański, województwo wielkopolskie, podaje do publicznej wiadomości informację o: 

 • Przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.
 • Wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.
 • Przedmiocie decyzji, która ma być wydana w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu hal przemysłowo–magazynowo-usługowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą techniczną i socjalno–bytową p.n.: „PANATTONI PARK Zespół hal przemysłowo – magazynowo – usługowych z infrastrukturą towarzyszącą” realizowanego na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 175/4 (obręb Wysoczka) i cz. działki nr 242/2 (obręb Niepruszewo), gmina Buk, powiat poznański, województwo wielkopolskie.
 • Organie właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, którym jest Burmistrz Miasta i Gminy Buk (z siedzibą ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk).
 • Organie właściwym, który wydał opinię sanitarną, którym jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu (ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań).
 • Organie właściwym, który uzgodnił realizację przedsięwzięcia, którym jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań).
 • Możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy (z zamierzeniem inwestycyjnym Wnioskodawcy – ze złożonym wnioskiem oraz wymaganymi załącznikami w tym z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z jego uzupełnieniem) a także z otrzymaną opinią oraz uzgodnieniem od ww. organów.
  Z zebranymi dokumentami można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Buku (ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk, pok. nr 18) w podanym niżej terminie w godzinach urzędowania. Ponadto można zasięgnąć informacji telefonicznej pod nr tel. 618884455, lub e-mail: .
 • Jednocześnie informuję o możliwości składania uwag i wniosków w przedmiocie sprawy w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Buku (ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk, Nr 1 – Biuro Obsługi Interesanta) w terminie 30 dni to jest od dnia 7 marca 2022 r. do dnia 5 kwietnia 2022 r. (włącznie). Zgodnie z art. 34 wymienionej na wstępie ustawy z dnia 3 października 2008 r. uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
 • w formie pisemnej;
 • ustnie do protokołu;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: lub .

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Buk (z siedzibą ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk). Złożone wnioski i uwagi winny być opatrzone nazwiskiem, imieniem oraz adresem Wnioskodawcy.

Załącznik:

Back To Top
Skip to content