skip to Main Content

Edukacja, opieka zdrowotna, zatrudnienie uchodźców – informacje rządowe

Notatka z wideokonferencji Starosty Poznańskiego Jana Grabkowskiego członka Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego dnia z 26.02.2022r.

Omawiane tematy i informacje przekazane przez stronę rządową.

  1. Edukacja – rząd sfinansuje wszystkie potrzeby oświatowe związane z uchodźcami. Na chwilę obecną planuje się włączenie dzieci ukraińskich w system edukacji poprzez tworzenie oddziałów przygotowawczych dla dzieci ukraińskich nieznających języka polskiego – pozwalających na naukę języka polskiego i przygotowujących dzieci do wprowadzenia do polskiego systemu szkolnego od 1 września (jeśli w ogóle będzie taka potrzeba). W oddziałach przygotowawczych możliwe zatrudnienie pomocy nauczyciela – np. osoby władającej językiem ukraińskim bez konieczności posiadania przez nią przygotowania pedagogicznego. Listę takich osób przygotowują kuratorowie.

Dzieci znające język polski mogą być włączone do systemu nauczania w każdej chwili przez dyrektora szkoły. Wobec braku posiadania świadectw poświadczających ukończenia konkretnego poziomu nauczania (na Ukrainie) wystarczy oświadczenie rodzica.

Uproszczona ma być procedura nostryfikacji dyplomów uzyskanych na Ukrainie, co ma ułatwić pozyskiwanie do pracy w szkole np. uchodźców będących nauczycielami.

Wszelkie informacje przekazywane będą do szkół i organów prowadzących poprzez system informacji oświatowej.

Uczestnicy zwrócili uwagę na potrzebę zwiększenia ilości dzieci w oddziałach przygotowawczych z 15 do 20. Minister edukacji zaaprobował postulat, zwracając uwagę na potrzebę dużej elastyczności w przygotowywanych rozwiązaniach.

  1. Pomoc społeczna i zatrudnienie – przygotowywana specustawa dotycząca ułatwień w pomocy dla uchodźców z terenu Ukrainy ma umożliwić jak najszybsze wejście na rynek pracy osób przybyłych na terytorium RP, a także objęcie ich systemem pomocy społecznej. Szczegóły omawiane są ze służbami zatrudnienia i jednostkami pomocy społecznej.

Uczestnicy zwracali uwagę na problemy obywateli ukraińskich, ale też Rosjan i Białorusinów, pracujących w Polsce (dotyczy to także m.in. studentów) związanych z blokadą działania systemów bankowych ich krajów i niemożliwością dokonywania wypłat i operacji bankowych na kontach. Stąd pomysł by polscy pracodawcy dokonywali wypłat wynagrodzenia w gotówce. Ma to być przedmiotem rozmów MRiPS z przedstawicielami pracodawców i rektorami uczelni, w których studiują Ukraińcy/Rosjanie/Białorusini.

  1. Pomoc humanitarna – w chwili obecnej Ministerstwo Spraw Zagranicznych przygotowuje ze stroną ukraińską procedury przewozu pomocy humanitarnej między państwami oraz opracowuje instrukcję dla wojewodów w sprawie koordynacji zbierania tejże pomocy na poziomie województw. W chwili obecnej nie ma możliwości samodzielnej organizacji transportu z pomocą humanitarną – nie zostanie ona wpuszczona na teren Ukrainy! Do jutra ma powstać instrukcja dotycząca koordynacji pomocy humanitarnej przez wojewodów. Główne założenie – wojewoda wyznacza punkty kontaktowe koordynujące zbiórki oraz miejsca, do których będzie można przywieźć rzeczy zebrane podczas zbiórki. Pomoc zebrana w ramach danego województwa będzie przewożona do miejsca koncentracji pomocy humanitarnej na terenie województwa podkarpackiego (najprawdopodobniej) i przewożona na Ukrainę przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych. Dlatego przekazano prośbę o wstrzymanie się z organizacją pomocy humanitarnej do chwili określenia zasad jej organizacji (prawdopodobnie niedziela wieczorem lub poniedziałek rano).

Uczestnicy (samorządowcy) zgłosili chęć organizacji pomocy dla swoich miast lub regionów partnerskich w Ukrainie wg. przekazanych przez nie potrzeb. Odpowiedź MSZ – ma to zostać uwzględnione w instrukcji, jednak nie można na chwilę obecną samodzielnie organizować transportów, ponieważ nie zostaną one wpuszczone przez stronę ukraińską.

Pomoc humanitarna ma obejmować: wodę żywność o długim terminie przydatności, koce śpiwory, poduszki, leki, środki medyczne.

Pomoc „okołowojskowa” (hełmy, kamizelki kuloodporne i inny sprzęt) – jeśli ktoś chciałby przekazać, należy to zgłosić osobno do MSZ i nie przekazywać z pomocą humanitarną.

  1. Zdrowie – wiceminister Kraska zadeklarował pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych przez lekarzy rodzinnych i szpitale przez NFZ. Procedury będą jeszcze doprecyzowywane. Przekazał, że lekarze rodzinni zrzeszeni w Porozumieniu Zielonogórskim zadeklarowali bezpłatną pomoc medyczną POZ dla uchodźców z Ukrainy. Uchodźcy mają też mieć możliwość bezpłatnego badania w kierunku COVID19.

Opracowanie: Paweł Kurosz, Starostwo Powiatowe w Poznaniu

Back To Top
Skip to content