skip to Main Content

XXXVII sesja Rady Miasta i Gminy Buk

Informuję Mieszkańców, że dnia 25 stycznia 2022 r. o godz.17 00 odbędzie się XXXVII sesja Rady Miasta i Gminy Buk.

W związku ze stanem epidemii sesja odbędzie się w trybie zdalnego obradowania. Transmisja online z obrad będzie prowadzona w serwisie YouTube na kanale Rady MiG Buk.
Osoby nie będące radnymi, chcące zadać pytania na sesji, proszone są o wcześniejsze ich składanie w formie pisemnej lub na adres mailowy do dnia 24 stycznia 2022 r.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Buk
/-/ Piotr Goroński

Porządek sesji:

I. Sprawy organizacyjne.
1) Otwarcie XXXVII sesji Rady Miasta i Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2) Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji z dnia 28 grudnia 2021 r.
3) Przedstawienie porządku obrad.

II. Informacje. Sprawozdania.
1) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Buk między sesjami.
2) Sprawozdania z pracy stałych Komisji Rady Miasta i Gminy Buk w 2021 roku:
a) Komisji Budżetu i Oświaty,
b) Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych,
c) Komisji Rewizyjnej,
d) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
3)Apel Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie wysokich cen nawozów sztucznych.

III. Rozpatrzenie projektów uchwał.
1) Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Niepruszewie przy drodze powiatowej nr 2500P.
2) Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Buk na 2022 rok.
3) Uchwalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Buk na 2022 rok.
4) Udzielenie Województwu Wielkopolskiemu pomocy w formie dotacji celowej.
5) Rozpatrzenie skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Buk.
6) Zmiana Uchwały Nr XXXVI/320/2021 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 28 grudnia 2021 r.
w sprawie budżetu Miasta i Gminy Buk na 2022 rok.
7) Zmiana uchwały Nr XXXVI/319/2020 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na lata
2022-2036.

IV. Interpelacje i zapytania.
V. Oświadczenia radnych.
VI. Wystąpienia osób nie będących radnymi.
VII. Komunikaty.
VIII. Zakończenie.

klauzula dot. przetwarzania danych osobowych

Back To Top
Skip to content