skip to Main Content

XXXIV sesja Rady Miasta i Gminy Buk

Informuję mieszkańców, że dnia 26 października 2021 r. o godz.17 00 w Sali Miejskiej w Buku przy ul. Mury 5, odbędzie się XXXIV sesja Rady Miasta i Gminy Buk.

Transmisja online z obrad będzie prowadzona w serwisie YouTube na kanale Rady MiG Buk.

/Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Buk
Piotr Goroński

P o r z ą d e k  s e s j i:

I. Sprawy organizacyjne.
1) Otwarcie XXXIV sesji Rady Miasta i Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2) Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji z dnia 20 września 2021 r. i 5 października 2021 r.
3) Przedstawienie porządku obrad.

II. Informacje. Sprawozdania.
1) Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Buk między sesjami.
2) Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta i Gminy Buk za rok szkolny 2020/2021.

III. Rozpatrzenie projektów uchwał.
1) Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022.
2) Określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok.
3) Opłata targowa w roku 2022.
4) Wprowadzenie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2022 roku.
5) Obniżenie średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2022 rok.
6) Przystąpienie do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Buk.
7) Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w sąsiedztwie autostrady A2 i drogi wojewódzkiej nr 307 w obrębach Wysoczka oraz Niepruszewo.
8) Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy węźle autostradowym w Niepruszewie.
9) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Dworcowej, torów kolejowych, drogi do Szewc, rzeki Trupiny w Buku.
10) Emisja obligacji.
11) Zmiana Uchwały Nr XXV/220/2020 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Buk na 2021 rok.
12) Zmiana uchwały Nr XXV/219/2020 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na lata 2021-2031.
13) Przyjęcie apelu związanego ze wzrostem cen gazu ziemnego.

IV. Interpelacje i zapytania.

V. Oświadczenia radnych.

VI. Wystąpienia osób nie będących radnymi.

VII. Komunikaty.

VIII. Zakończenie.

Klauzula dot. przetwarzania danych osobowych 2021

Back To Top
Skip to content