skip to Main Content

Tak będzie w szkołach od września

1 września nauka w szkołach ma rozpocząć się stacjonarnie.

Ministerstwo Edukacji i Nauki podało wytyczne dla szkół po powrocie uczniów z wakacji. Ich celem jest zapewnienie bezpiecznej i higienicznej organizacji zajęć w warunkach epidemii w nadchodzącym roku szkolnym 2021/2022.

Podstawowe wytyczne MEN:

 • dystans – zachowanie co najmniej 1,5 m odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela;
 • higiena – częste mycie rąk lub dezynfekcja rąk, przed i po zajęciach, mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym:
 • wietrzenie – przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć,
 • przedmioty oraz sprzęty znajdujące się w sali, których nie da się skutecznie umyć lub zdezynfekować, należy usunąć albo zupełnie uniemożliwić do nich dostęp. Z kolei sprzęt i materiały, które są wykorzystywane podczas zajęć praktycznych, trzeba regularnie czyścić i dezynfekować;
 • podczas ustalania bezpiecznych zasad korzystania z szatni należy wprowadzić różne godziny przychodzenia uczniów do szkoły, zgodnie z harmonogramem/planem dnia (lub tygodnia);
 • stosowania maseczek ochronnych – w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu; rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki;
 • zaleca się także korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego i pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły;
 • należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego;
 • w trakcie zajęć (w tym wychowania fizycznego), podczas których niemożliwe jest zachowanie dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń oraz gier kontaktowych;
 • do szkoły uczęszczać będzie mógł uczeń bez objawów infekcji czy choroby zakaźnej oraz gdy nie został objęty obowiązkiem kwarantanny lub izolacji domowej;
 • jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, powinien odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły;
 • rekomenduje się, o ile to możliwe, ograniczenie korzystania z transportu publicznego na rzecz pojazdów prywatnych, przemieszczania się pieszo lub rowerem czy hulajnogą;
 • rekomendowane jest szczepienie dla pracowników szkół i uczniów w określonych grupach wiekowych;
 • po długotrwałym okresie nauki zdalnej i izolacji uczniów od bezpośrednich kontaktów ze społecznością szkolną należy szczególnie zadbać o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży (działania wychowawcze, profilaktyczne i wspierające).

Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-mein-mz-i-gis-dla-szkol-podstawowych-i-ponadpodstawowych-obowiazujace-od-1-wrzesnia-2021-r

Back To Top
Skip to content