skip to Main Content

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym

Załącznik do uchwały nr 3766/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2021 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGOWYM

Położenie nieruchomościOznaczenia geodezyjnePrzeznaczenie w planie zagospodarowaniaOpis nieruchomościPrzeznaczenieCena
 23456
Buk ul. Jana Pawła Ilobręb 0001 Buk, arkusz mapy 4, działka nr 744/7 o pow. 0,0316 ha, zapisana w księdze wieczystej KW nr POI S/00043433/3Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona jest symbolem ZP/US — tereny zieleni parkowej, sportu i rekreacji.Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę nr 744/7, porośnięta roślinnością ruderalną, nieogrodzona, nieuzbrojona.Sprzedaż w trybie przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli działek przyległych9.500,00 zł

zwolnienie z VAT — art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2021 poz. 685 ze zm.)

Osoby, którym przysługuje roszczenie do nabycia ww. nieruchomości na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów a także poprzedni właściciele prawa własności do tych nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. oraz ich spadkobiercy korzystają z pierwszeństwa w nabyciu tych nieruchomości pod warunkiem, iż złożą wniosek o ich nabycie w terminie do dnia 10 sierpnia 2021 r.

Back To Top
Skip to content