skip to Main Content

Nowy obowiązek właścicieli lub zarządców budynków i lokali – ewidencja źródeł ciepła

Na podstawie art. 27a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 554) oraz informacji zawartej na stronie internetowej Wydziału ds. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków — Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w Warszawie, od 1 dnia lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca budynków będzie miał obowiązek złożenia deklaracji do centralnej ewidencji budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Deklarację będzie można złożyć drogą elektroniczną na stronie: zone.gunb.gov.pl lub w wersji papierowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Buku ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk (formularz dostępny pod adresem: fttps://zone.gunb.gov.pl [dokumenty-do-pobrania/) lub w holu tut. Urzędu Miasta i Gminy w Buku.

Na wysłanie deklaracji właściciele będą mieli 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących. W przypadku nowo powstałych obiektów będzie to termin 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

W systemie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków będą gromadzone dane o budynkach, w zakresie eksploatowanych w nich lub na ich potrzeby: źródeł ciepła, w tym zasilania z sieci ciepłowniczej, źródeł energii elektrycznej oraz źródeł spalania paliw, w rozumieniu art. 157 a ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.) o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW, niewymagającego pozwolenia, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt. 1 i 2 albo zgłoszenia, o którym mowa w art. 152 ust. 1 tej ustawy. Decydującym kryterium wpisu budynku do systemu w przypadku kopciuchów pozostaje bowiem moc cieplna źródła spalania paliw nie większa niż 1 MW. Kryterium wpisu budynku do systemu pozostaje moc źródła, niezależnie od formy prawnej użytkowania budynku, tj. czy przez osobę fizyczną czy przez przedsiębiorcę. Centralną Ewidencją Emisyjności Budynków zostaną więc objęte również te budynki jak małe lokalne ciepłownie czy małe zakłady produkcyjne, pod warunkiem, że nominalna moc cieplna wykorzystywanego źródła spalania paliw nie przekracza 1 MW.

Więcej informacji na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budownictwa https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq 

Dodatkowych informacji można zasięgnąć w siedzibie tut. Urzędu Miasta i Gminy w Buku (ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk, pok. nr 21) lub telefonicznie pod numerem 618884442, e-mail: .

Back To Top
Skip to content