skip to Main Content

Wielkoobszarowa inwentaryzacja stanu lasu w kraju, 2020-2024

INFORMACJA o wykonywaniu „Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020 – 2024”

Na podstawie art. 13a ust. 2 oraz art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1463) Starosta Poznański podaje do publicznej wiadomości, że:

  1. stosownie do zapisów art. 13a ust. 2 ww. ustawy o lasach na terenie całego kraju w lasach wszystkich form własności rozpoczęło się wykonywanie opracowania pod nazwą: Wykonywanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020 — 2024″,
  2. opracowanie to dotyczy również lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa,
  3. celem ww. opracowania jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasów oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian,
  4. wyniki inwentaryzacji będą wykorzystywane wyłącznie dla celów statystycznych (m. in. dla sprawozdawczości krajowej i międzynarodowej oraz Banku Danych o Lasach),
  5. dane o lasach zebrane w trakcie inwentaryzacji będą również służyły formułowaniu, realizacji i oceny Polityki Leśnej Państwa,
  6. prace w poszczególnych latach 5-letniego cyklu obejmą 20% powierzchni lasów i będą polegały na pomiarach i obserwacjach na stałych powierzchniach próbnych zakładanych w tzw. traktach rozmieszczonych w sieci 4×4 km,
  7. wobec powyższego, właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, prosi się o umożliwienie pracownikom Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej: wstępu na teren lasów oraz założenia w nich powierzchni próbnych, a następnie dokonywania cyklicznych pomiarów na tych powierzchniach.

Z up. Starosty
Małgorzata Waligórska
Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Załącznik – Informacja Starosty Poznańskiego

Back To Top
Skip to content