skip to Main Content

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Buk

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Buk ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości położonych w Wielkiej Wsi, gmina Buk, powiat poznański, woj. wielkopolskie, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki o numerach ewidencyjnych: 330/48 i 330/49 (jako jedna całość), 330/51, 330/52, objętych księgą wieczystą numer PO1S/00029390/5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Grodzisku Wlkp. Wyżej wymienione działki objęte są ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Wielkiej Wsi w sąsiedztwie rodzinnych ogrodów działkowych przy ul. św. Rocha, uchwalonego uchwałą  nr XLVI/399/2022 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 25 października 2022 r. (Dz.Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2022 r. poz. 7764). W przedmiotowym planie zagospodarowania przestrzennego wskazane nieruchomości przeznaczone są pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej, oznaczony w tekście i na rysunku planu symbolem MN/U.

Wykaz nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży podano do publicznej wiadomości w dniu 11.04.2024 r., w terminie od dnia 11.04.2024 r. do dnia 24.05.2024 r. wyznaczono czas na złożenie wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.); wniosków nie złożono.

Poz. 1. działki o numerach: 330/48 o powierzchni 0.1913 ha i 330/49 o powierzchni 0.0070 ha, obręb ewidencyjny Wielka Wieś, miejscowość Wielka Wieś, o łącznej powierzchni 0,1983 ha, objęte księgą wieczystą nr PO1S/00029390/5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Grodzisku Wlkp.

cena wywoławcza wynosi :  400 000,00  zł netto,

wadium wynosi : 40 000,00 zł,

postąpienie: zgodnie z decyzją uczestników przetargu, które nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 4 000,00 zł.

Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 24 lipca 2024 r. o godz. 9oo w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Buk, pokój nr 32, II piętro.

Poz. 2. działka numer 330/51 o powierzchni 0.1645 ha, obręb ewidencyjny Wielka Wieś, miejscowość Wielka Wieś, objęta księgą wieczystą nr PO1S/00029390/5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Grodzisku Wlkp.

cena wywoławcza wynosi :  330 000,00  zł netto,

wadium wynosi : 33 000,00 zł,

postąpienie: zgodnie z decyzją uczestników przetargu, które nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 3 300,00 zł.

Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek VAT w wysokości 23%.       

Przetarg odbędzie się w dniu 24 lipca 2024 r. o godz. 10oo w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Buk, pokój nr 32, II piętro.

Poz. 3. działka numer 330/52 o powierzchni 0.1645 ha, obręb ewidencyjny Wielka Wieś, miejscowość Wielka Wieś, objęta księgą wieczystą nr PO1S/00029390/5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Grodzisku Wlkp.

cena wywoławcza wynosi :  330 000,00  zł netto,

wadium wynosi : 33 000,00 zł,

postąpienie: zgodnie z decyzją uczestników przetargu, które nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 3 300,00 zł.

Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek VAT w wysokości 23%.

           

Przetarg odbędzie się w dniu 24 lipca 2024 r. o godz. 11oo w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Buk, pokój nr 32, II piętro.

Obciążenia: w dziale III księgi wieczystej nr PO1S/00029390/5, prowadzonej przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Grodzisku Wlkp., widnieje wpis ostrzeżenia o niezgodności treści księgi z rzeczywistym stanem prawnym w odniesieniu do działek o numerach ewidencyjnych: 105/1, 106/1, 107/1, 108/1, 109/1, 110/1, 111/1, 112/1, 113/1, 114/1, 115/1, 116/1 i 122/1, w związku z decyzją Starosty Poznańskiego nr 37/2023  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej powyżej wysokości przelewem lub gotówką  na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Buk nr 83 1020 4144 0000 6502 0007 2116 z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym Urzędu Miasta i Gminy Buk, najpóźniej w dniu 18 lipca 2024 r. Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrały przetargu zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu, a osobie, która przetarg wygrała wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi gdy osoba, która wygrała przetarg, uchyli się od zawarcia umowy. Cena osiągnięta w przetargu będzie wymagalna w całości do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. Kandydat na nabywcę zostanie powiadomiony o terminie zawarcia umowy w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca. Ewentualne opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej ponosi nabywca nieruchomości.

Wyżej wymienione nieruchomości są niezabudowane, niezagospodarowane, użytkowane są jako grunty orne, posiadają ukształtowanie terenu płaskie. Działki mają możliwość uzbrojenia w sieć wodociągową, energetyczną, gazową. Dojazd do nieruchomości następuje bezpośrednio z drogi gminnej, gruntowej – działki o numerach ewidencyjnych 332/2, 330/45 i 330/50, obręb ewidencyjny Wielka Wieś.

W przetargach mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne, cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz podmioty zagraniczne w rozumieniu ustawy o spółkach zagranicznych, jeśli wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości i określonym powyżej terminie, a także miejscu i w formie podanej w ogłoszeniu.

Uczestnicy przetargów winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

  • oświadczenie oferenta o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i publikację wyniku przetargu do pobrania na stronie buk.gmina.pl w zakładce druki do pobrania – nieruchomości;
  • w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości, a w przypadku reprezentowania innej osoby również pełnomocnictwo notarialne;
  • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk z CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa;
  • w przypadku wspólników spółki cywilnej – wydruk z CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa;
  • w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot;
  • w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu – oświadczenie do pobrania na stronie internetowej buk.gmina.pl w zakładce druki do pobrania – nieruchomości;
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą pozostające w związku małżeńskim i pozostające we wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) zobowiązane są przedstawić oświadczenie współmałżonka określone powyżej potwierdzające, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie zaoferowanej przez współmałżonka uczestniczącego w przetargu.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy Urzędu Miasta i Gminy Buk, na stronie internetowej www.buk.gmina.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Wielka Wieś, a wyciąg z ogłoszenia o przetargu w prasie.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 61 8140 671, 61 888 44 16, zapytania proszę kierować na e-mail:.

 

Back To Top
Skip to content