skip to Main Content

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Buk ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości położonej w Niepruszewie, gmina Buk, powiat poznański, woj. wielkopolskie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka o numerze ewidencyjnym 297/124, objętej księgą wieczystą numer PO1S/00054559/2, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Grodzisku Wlkp. Wyżej wymieniona działka objęta jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego parku przemysłowego w Niepruszewie, uchwalonego uchwałą nr LVIII/523/2023 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 28 listopada 2023 r. (Dz.Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2023 r. poz. 12260). W przedmiotowym planie zagospodarowania przestrzennego wskazana nieruchomość przeznaczona jest na teren usług, oznaczony w tekście i na rysunku planu symbolem U. Ponadto zgodnie z zapisami wyżej wymienionego planu zagospodarowania przestrzennego przez część działki przebiega linia energetyczna średniego napięcia SN 15kV wraz z pasem technologicznym, a także część działki położona jest w strefie kontrolowanej gazociągu wysokiego ciśnienia.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży podano do publicznej wiadomości w dniu 22.03.2024 r., w terminie od dnia 22.03.2024 r. do dnia 05.05.2024 r. wyznaczono termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.); wniosków nie złożono.

Dla działki numer 297/124, obręb ewidencyjny Niepruszewo, miejscowość Niepruszewo o powierzchni 0,0948 ha, objętej księgą wieczystą nr PO1S/00054559/2, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Grodzisku Wlkp. cena wywoławcza wynosi : 130 000,00 zł netto, wadium wynosi : 13 000,00 zł, postąpienie: zgodnie z decyzją uczestników przetargu, które nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 1 300,00 zł. Do ceny osiągniętej w przetargu dolicza się podatek VAT w wysokości 23%.
Przetarg odbędzie się w dniu 02 lipca 2024 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Buk, pokój nr 32, II piętro.

Obciążenia: w dziale III księgi wieczystej nr PO1S/00054559/2, prowadzonej przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Grodzisku Wlkp., widnieją następujące wpisy:

1) ograniczone prawo rzeczowe na rzecz Enei Operator sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Regon 30045539800000, tj. odpłatna i na czas eksploatacji urządzeń i linii elektroenergetycznych służebność przesyłu polegająca na prawie swobodnego przechodu i przejazdu przez działki numer 297/7 i 297/10, na których zlokalizowane zostaną linia kablowa SN kV o długości 1.067 metrów (dla której pas służebności wynosi 1,20 metra), linia napowietrzna SN kV o długości 14 metrów (dla której pas służebności wynosi 5,60 metra) oraz słup linii napowietrznej SN 15 kV (dla której pas służebności wynosi 5,60 metra kwadratowego), w celu pobudowania tychże urządzeń i linii elektroenergetycznych oraz na umożliwieniu prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontów, modernizacji, napraw awaryjnych i konserwacyjnych tychże urządzeń i linii elektroenergetycznych, a także wymiany przewodów i wyprowadzania nowych obwodów,

2) ograniczone prawo rzeczowe na rzecz Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie, REGON 301253370000000, tj. odpłatna i nieograniczona w czasie służebność przesyłu na działce numer 297/7, polegająca na:
– prawie do posadowienia na nieruchomości położonej w Niepruszewie, działka ewidencyjna 297/7 telekomunikacyjnej linii kablowej światłowodowej wraz z kanalizacja kablową (infrastrukturą) w celu jej utrzymywania,
– znoszenia istnienia posadowionej na nieruchomości obciążonej infrastruktury, o której mowa w pkt. 1 po jej posadowieniu,
– prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz
przebudowy infrastruktury wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników inwestora oraz przez wszelkie podmioty i osoby, którymi inwestor posługuje się w związku z prowadzoną działalnością.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej powyżej wysokości przelewem lub gotówką na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Buk nr 83 1020 4144 0000 6502 0007 2116 z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym Urzędu Miasta i Gminy Buk, najpóźniej w dniu 26 czerwca 2024 r. Wadium wpłacone przez osoby, które nie wygrały przetargu zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu, a osobie, która przetarg wygrała wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie podlega zwrotowi gdy osoba, która wygrała przetarg, uchyli się od zawarcia umowy. Cena osiągnięta w przetargu będzie wymagalna w całości do dnia zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. Kandydat na nabywcę zostanie powiadomiony o terminie zawarcia umowy w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi nabywca. Ewentualne opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej ponosi nabywca nieruchomości.
Wyżej wymieniona nieruchomość jest niezabudowana, niezagospodarowana, posiada ukształtowanie terenu płaskie, gęsto porośnięte nieuporządkowaną roślinnością trawiastą, chwastami, krzewami i drzewami. Działka posiada możliwość uzbrojenia w sieć wodociągową, energetyczną, gazową. Dojazd do nieruchomości następuje bezpośrednio z drogi gminnej – ulicy Jodłowej o nawierzchni utwardzonej, asfaltowej.
W przetargach mogą brać udział polskie osoby prawne i fizyczne, cudzoziemcy w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz podmioty zagraniczne w rozumieniu ustawy o spółkach zagranicznych, jeśli wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości i określonym powyżej terminie, a także miejscu i w formie podanej w ogłoszeniu.

Uczestnicy przetargów winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

  • oświadczenie oferenta o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych i publikację wyniku przetargu do pobrania na stronie www.buk.gmina.pl w zakładce druki do pobrania – nieruchomości;
  • w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości, a w przypadku reprezentowania innej osoby również pełnomocnictwo notarialne;
  • w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – wydruk z CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa;
  • w przypadku wspólników spółki cywilnej – wydruk z CEIDG, dowody tożsamości, stosowne pełnomocnictwa;
  • w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot;
  • w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim posiadających ustawową wspólność małżeńską do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze
    środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu – oświadczenie do pobrania na stronie internetowej www.buk.gmina.pl w zakładce druki do pobrania – nieruchomości;
  • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą pozostające w związku małżeńskim i pozostające we wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej) zobowiązane są przedstawić oświadczenie współmałżonka określone powyżej potwierdzające, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie zaoferowanej przez współmałżonka uczestniczącego w przetargu.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na tablicy Urzędu Miasta i Gminy Buk, na stronie internetowej www.buk.gmina.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Niepruszewo, a wyciąg z ogłoszenia o przetargu w prasie. Szczegółowe informacje można uzyskać tel. 61 8140 671, 61 888 44 16, zapytania proszę kierować na e-mail:.

Back To Top
Skip to content