skip to Main Content

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym tj. art. 27g ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2496) właściciel lub zarządca budynku lub lokalu składa do burmistrza deklarację dot. źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw.

W przypadku zmiany danych wskazanych w deklaracji tj. liczby i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz  ich przeznaczenia i wykorzystywanych w nich paliwach, właściciel lub zarządca budynku lub lokalu jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia,  w którym zaistniała zmiana.

Deklarację można złożyć  w postaci:

– pisemnej –  w Urzędzie Miasta i Gminy w Buku (ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk)

druki deklaracji

budynki i lokale mieszkalne, formularz  A – Deklaracja A

budynki i lokale niemieszkalne, formularz B – Deklaracja B

– elektronicznej –  na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego poprzez system ZONE, na której można znaleźć także szczegółowe informacje i druki.

https://zone.gunb.gov.pl/pl/deklaracja-ceeb

Jednocześnie informujemy, iż do złożenia deklaracji jest także zobowiązany właściciel lub zarządca budynku, który nie uczynił tego w wymaganym ustawowo terminie, w tym do 30 czerwca 2022 roku, w przypadku źródła ciepła/spalania paliw uruchomionego przed 1 lipca 2021 r.

Za brak złożenia deklaracji grozi grzywna, zgodnie z art. 27h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Back To Top
Skip to content