skip to Main Content

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2024

W związku z prowadzoną kwalifikacją wojskową poniżej przedstawiamy plakat zawierający najważniejsze informacje dla osób wzywanych do kwalifikacji. W 2024 roku kwalifikacja wojskowa obejmuje:

1) mężczyzn urodzonych w 2005 roku,

2) mężczyzn urodzonych w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3) osoby, które w latach 2022 i 2023:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;

4) kobiety urodzone w latach 1997-2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny; osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej;

5) osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.
Mieszkańcy Miasta i Gminy Buk zgłaszają do kwalifikacji wojskowej w dniach od 26 do 28 marca 2024 r. przed Powiatową Komisją Lekarską nr 2 dla Powiatu Poznańskiego, która urzęduje w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy ul. Juliusza Słowackiego 8. W najbliższych dniach wszyscy zobowiązani do zgłoszenia się do kwalifikacji otrzymają wezwania imienne określające dokładny dzień i godzinę zgłoszenia się. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia od obowiązku zgłoszenia się do kwalifikacji.

Back To Top
Skip to content