skip to Main Content

Informacja o naborze wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła.

Realizując  Uchwałę Nr XXXVII/259/2017 Rady  Miasta  i  Gminy  Buk z  dnia 26 września 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła, zmienioną Uchwałą Nr XIV/120/2019 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/259/2017 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 26 września 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła, uprzejmie Państwa zawiadamiam, że również w br. zaistniała możliwość dofinansowania z budżetu Miasta i Gminy Buk do wymiany pieców węglowych centralnego ogrzewania lub kaflowych zasilanych paliwem stałym (węglem) na kotły centralnego ogrzewania zasilane gazem, olejem opałowym lub energią elektryczną.

Dotacja przyznawana jest w wysokości równej kosztowi zakupu kotła centralnego ogrzewania zasilanego gazem, olejem opałowym lub energią elektryczną nie wyższej jednak niż 5 000,00 zł. Jednym z warunków przyznania dotacji jest m.in. zdemontowanie w sposób trwały wszystkich źródeł ciepła na paliwa stałe (węgiel) w lokalu mieszkalnym lub budynku mieszkalnym, uniemożliwiający ich ponowne podłączenie.

Nie przyznaje się dotacji na zakup przenośnych urządzeń grzewczych, wykonanie prac projektowych i instalacyjnych oraz pokrycie kosztów eksploatacji źródła ogrzewania.

W związku z powyższym wnioski (wg ustalonego wzoru) o przyznanie dotacji należy złożyć do Burmistrza Miasta i Gminy Buk (ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk) przed zakupem nowego kotła w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r. Dotacje przyznawane są w kolejności składania wniosków – decyduje data i godzina wpływu wniosku do Urzędu Miasta i Gminy w Buku. W przypadku wyczerpania środków w roku 2021 przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków zostaje wstrzymane. Nierozpatrzone wnioski w celu ubiegania się o dotację należy złożyć ponownie w roku następnym.

Jednocześnie informuję, że składanie wniosków w br. powinno dotyczyć prac, których wykonanie przewidują Państwo w roku bieżącym.

Osobą kompetentną do udzielania informacji w przedmiocie sprawy jest pan Konrad Woźniak – insp. ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy w Buku (pok. nr 21 tel. 61 888 44 42; e-mail: ).

Wnioski można pobrać z holu tut. Urzędu Miasta i Gminy, w pokoju nr 21 lub ze strony internetowej adres: www.buk.gmina.pl (zakładka: Strefa mieszkańca – Urząd Miasta i Gminy – Druki do pobrania – Ochrona środowiska).

Z poważaniem
Paweł Adam
Burmistrz Miasta i Gminy Buk

Back To Top
Skip to content