skip to Main Content

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Buk na lata 2024-2033: po konsultacjach społecznych

19 grudnia ub.r. zakończyły się konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Buk na lata 2024-2033. To bardzo ważny dokument, w którym określa się wizję rozwoju gminy i wskazuje działania, które mają pomóc w osiągnięciu wytyczonych celów, w perspektywie do 2033 roku. To niezbędny dokument podczas ubiegania się o dotacje, w tym pochodzące z funduszy unijnych.

Celem konsultacji było poznanie opinii i uwag mieszkańców MiG Buk, sąsiednich gmin oraz innych podmiotów, przedsiębiorstw i partnerów społecznych oraz uzyskanie informacji zwrotnej dotyczącej poszczególnych zapisów dokumentu, w tym uwzględnienie w nim potrzeb i oczekiwań grupy adresatów. W toku konsultacji społecznych wpłynęło 25 formularzy z uwagami dotyczącymi treści projektu „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Buk na lata 2024-2033”.

Zgłoszone uwagi dotyczyły w większości:

 • poprawy warunków do rozwoju gry w siatkówkę, w tym modernizacji boisk do gry w siatkówkę plażową. W przypadku braku możliwości modernizacji – utworzenie nowego miejsca z odpowiednimi warunkami oraz zwiększenie dostępności obiektów sportowo-rekreacyjnych dla zewnętrznych użytkowników; wprowadzenie możliwości rozwoju i promocji gminy poprzez organizację turniejów;
 • poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na obwodnicy Niepruszewa, między innymi poprzez zainstalowanie systemu wysepek, wprowadzenie odcinkowego pomiaru prędkości lub fotoradarów;
 • tworzenia murali na terenie Buku nawiązujących do historii i dziedzictwa kulturowego gminy;
 • zwiększenie obszarów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego (ograniczenie rozpraszania zabudowy);
 • tworzenie infrastruktury sprzyjającej korzystającym z transportu publicznego;
 • rozwój zaplecza turystycznego, w szczególności sektora usług hotelarskich i gastronomicznych;
 • działanie na rzecz rozwoju turystyki rekreacyjnej między innymi w oparciu o Jezioro Niepruszewskie;
 • rozwój istniejących i tworzenie nowych obszarów inwestycyjnych;
 • utworzenie w gminie podmiotu skupiającego przedsiębiorców i pomagającego w rozwoju, będącego platformą wymiany doświadczeń i rozwiązywania problemów;
 • zalesienie nieużytków, tworzenie zielonych enklaw;
 • budowa i modernizacja chodników oraz sieci ścieżek i dróg pieszo-rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, połączonych z istniejącą infrastrukturą;
 • poszerzenie współpracy oraz rozwój sieci gmin partnerskich;
 • stworzenie warunków (wsparcie lokalowe i organizacyjne) do rozwoju wolontariatu na terenie gminy;
 • kontynuacja działań oraz poszerzenie oferty instytucji kultury dla wszystkich grup wiekowych;
 • poszerzenia opisu dotyczącego działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Buku oraz oferty wydarzeń kulturowych i sportowych wyróżniających Miasto i Gminę Buk – rozbudowa i modernizacja instytucji kultury (MGOK, Biblioteka i Kino) oraz Parku Sokoła w celu stworzenia przyjaznej przestrzeni dla wszystkich grup społecznych.

Następnym etapem jest przesłanie projektu Strategii do zaopiniowania przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego; zgodnie z ustawą Zarząd ma 30 dni na wydanie opinii. Jest to ostatni etap prac nad Strategią. Po nim pozostaje przyjęcie dokumentu przez radnych Miasta i Gminy Buk oraz najdłuższy etap – wdrażanie.

Sprawozdanie z konsultacji społecznych SRG Buk

Projekt Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Buk

Back To Top
Skip to content