skip to Main Content

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Buk na lata 2024-2033: konsultacje społeczne

Trwają pracę nad Strategią Rozwoju Miasta i Gminy Buk na lata 2024-2033 – dokumentem nadrzędnym nad innymi w sferze gospodarczej, społecznej czy przestrzennej. 4 grudnia, w Sali Miejskiej, odbyło się spotkanie konsultacje projektu, w którym udział wzięli mieszkańcy, radni, pracownicy urzędu MiG Buk, Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki i Kina.

Projekt tego najważniejszego dokumentu, który wytyczy kierunki rozwoju Miasta i Gminy Buk na najbliższe lata przygotowali pracownicy Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju z Poznania, przy współpracy z zespołem roboczym oddelegowanym do prac z ramienia urzędu MiG Buk. 21 września br. w Sali Miejskiej odbyły się warsztaty w celu określenia misji, wizji, celów i kierunków działań strategicznych – udział różnych grup społecznych i zawodowych stanowił aktywny wkład w tworzenie nowego planu strategicznego w perspektywie do 2033 roku.

W połowie listopada, projekt został przedstawiony mieszkańcom do konsultacji, które potrwają do 19 grudnia 2023 roku. Opinie, uwagi, propozycje zmian zapisów wraz z uzasadnieniem można jeszcze zgłaszać na Formularzu: przesłanym na adres Urzędu Miasta i Gminy Buk ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk; osobiście w Urzędzie lub wypełniony dokument przesłać za pośrednictwem platformy konsultacyjnej: https://buk.konsultacjejst.pl/konsultacje-spoleczne

Do zaopiniowania mieszkańcom

Uwagi można było przedstawić też podczas spotkania konsultacyjnego, które odbyło się 4 grudnia w Sali Miejskiej, w trakcie którego przedstawiciele Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju: Tomasz Michałowicz i Natalia Szarzyńska omówili poszczególne etapy prac nad dokumentem, jego strukturę oraz najważniejsze założenia, takie jak elementy analizy SWOT, misji, wizji oraz cele i kierunki działań. Szczegółowo omówiono wyniki badań ankietowych, priorytety rozwoju według mieszkańców oraz strategiczne kierunki rozwoju (misje i wizje Miasta i Gminy Buk).

Do każdego z celów strategicznych przedstawione zostały cele operacyjne:

Miasto i Gmina Buk miejscem z rozwiniętą infrastrukturą i czystym środowiskiem:
– infrastruktura sprzyjająca rozwojowi i bezpieczeństwu MiG Buk,
– zrównoważony rozwój przestrzenny,
– aktywna ochrona środowiska.

Miasto i Gmina Buk przyjazne przedsiębiorcom i rozwijające się turystycznie:
– wysoki potencjał inwestycyjny oraz zrównoważone rolnictwo,
– promocja aktywności kulturowej i inwestycyjnej Miasta i Gminy Buk,
– turystyka oparta na dziedzictwie kulturowym oraz rekreacji.

Miasto i Gmina Buk otwarty na potrzeby mieszkańców:
– dostęp do wysokiej jakości usług medycznych oraz społecznych,
– edukacja na wysokim poziomie oraz wspieranie potrzeb uczniów i nauczycieli,
– rozbudowana oferta kulturalna oraz sportowa realizowana na terenie obiektów o wysokim standardzie.

Następnie każdy cel operacyjny zawierał już konkretne pomysły i inicjatywy, dzięki którym założenia Strategii Rozwoju MiG Buk będą realizowane. W tym punkcie uczestnicy spotkania mieli okazję wyrazić swoje opinie czy zastrzeżenia. Uwagi dotyczyły między innymi doprecyzowania lub uaktualnienia niektórych propozycji – np. zalesienia nieużytków – tworzenie zielonych enklaw czy opracowanie strategii i diagnozy MGOK w zakresie potrzeb kulturowych w różnych grupach wiekowych dotyczących organizacji wydarzeń oraz ich realizacji – prace w tym zakresie są już realizowane. Ze strony mieszkańców pojawiły się też inne propozycje – by utworzyć boisko do piłki siatkowej, nieatrakcyjne mury budynków zagospodarować muralami, zwiększyć liczbę Białych Sobót. Na dłużej zatrzymano się nad dostępnością do usług medycznych, też specjalistycznych. Przedstawiciele Rady Miasta i Gminy zastanawiali się, co samorząd lokalny może zrobić w sytuacji, kiedy usługi medyczne nie są zadaniem własnym gminy, a jakiekolwiek działania w tym zakresie są niemożliwe do zrealizowania ze względu na brak zaplecza lokalowego czy trudności ze zatrudnieniem lekarzy specjalistów.

Kierunek: ostateczna wersja Strategii

Zebrane wszystkie uwagi z ponad miesięcznych konsultacji społecznych, po ich analizie będą uwzględnione w końcowym projekcie Strategii Rozwoju. Dokument ten musi być spójny z ustaleniami i rekomendacjami określonymi w strategii rozwoju województwa wielkopolskiego, któremu ostateczna wersja będzie przedstawiona do zaopiniowania. Po uzyskaniu wszystkich opinii i wniosków zostanie przygotowana ostateczna wersja Strategii i przedstawiona Radzie Miasta i Gminy Buk.

Back To Top
Skip to content