skip to Main Content

Rozpoczynamy konsultacje społeczne programu współpracy z NGO na 2024 rok

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 31 października 2023 r. do dnia 15 listopada 2023 r., na terenie Miasta i Gminy Buk.

Program powstał w oparciu o wiedzę i praktykę organizacji pozarządowych z terenu naszej gminy, jak i pracowników Urzędu Miasta i Gminy Buk. Tak przygotowany dokument ułatwi wydobycie i wykorzystanie potencjału sektora pozarządowego w celu dalszego rozwoju naszego Miasta i Gminy.

Celem konsultacji jest zebranie propozycji, uwag i opinii dotyczących projektu Uchwały Rady Miasta i Gminy Buk w sprawie Programu współpracy Miasta i Gminy Buk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

Konsultacje społeczne zostały prowadzone za pomocą formularza do zgłaszania uwag osobiście lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:

Projekt programu współpracy został umieszczony od dnia 31 października 2023 r. w Biuletynie Informacji Publicznej – https://bip.buk.gmina.pl/a,17635,pozytek-publiczny-i-wolontariat-2024.html

Back To Top
Skip to content