skip to Main Content

Komunikat w sprawie przeprowadzenia naboru kandydatów na ławników do sądów powszechnych: Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz Sądu Rejonowego w Grodzisku Wlkp. na kadencję 2024-2027

Kolegium Sądu Okręgowego w Poznaniu działając na podstawie art.161 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 217, ze zm.) ustaliło następujące liczby ławników, którzy mają być wybrani przez Radę Miasta i Gminy Buk na kadencję 2024-2027:
– do Sądu Rejonowego w Grodzisku Wlkp. – 1 ławnik, w tym 0 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy;
– do Sądu Okręgowego w Poznaniu – 3 ławników, w tym 0 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy.

Ławników do sądów powszechnych z terenu Miasta i Gminy Buk wybiera Rada Miasta i Gminy Buk w głosowaniu tajnym.

Podmioty uprawnione mogą zgłaszać kandydatów na ławników do dnia 30 czerwca 2023 r. w biurze rady w Urzędzie MiG w Buku przy ul. Ratuszowej 1, pok. 22.

Wybory ławników na kadencję 2024-2027 odbędą się najpóźniej w październiku 2023 r. na sesji Rady Miasta i Gminy Buk.

Dokumenty do pobrania:

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników
Prawa i obowiązki ławnika
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika
Oświadczenia kandydata na ławnika
Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika
Zapytanie z KRK
Zaświadczenie lekarskie
Klauzula informacyjna – wybory ławników

Back To Top
Skip to content