skip to Main Content

Dofinansowanie na przydomową oczyszczalnię ścieków

16 marca br. rozpocznie się nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Buk na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.
Nabór potrwa do 30 września br. lub do wyczerpania środków finansowych w budżecie gminy na realizację ww. zadania.

Wnioski o przyznanie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami można składać pocztą lub osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy w Buku.

O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby posiadające tytuł prawny do nieruchomości położonej na obszarze o rozproszonej zabudowie, gdzie nie przewiduje się budowy zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej, bądź podłączenie do istniejącego lub projektowanego systemu kanalizacyjnego jest z przyczyn technicznych niemożliwe lub ekonomicznie nieuzasadnione.

Dodatkowe informacje w powyższej sprawie można uzyskać w siedzibie Urzędu pod nr telefonu 61 888 44 90 lub kierując pytania na adres e-mail: .

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o naborze wniosków

Regulamin

Wniosek

Eksploatacja

Budowa

 

Back To Top
Skip to content