skip to Main Content

Skorzystaj z dotacji na budowę systemów deszczowych

Miasto i Gmina Buk ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie do budowy systemów deszczowych do retencjonowania wód opadowych w miejscu ich powstania (np. wolnostojący lub podziemny zbiornik na wody opadowe, studnię chłonną/ drenaż rozsączający, zbiornik retencjonująco-rozsączający). Nabór wniosków na dofinansowanie deszczówki rozpoczyna się od 1 marca br.

  • Począwszy od 2023 roku, od dnia 1 marca do 31 sierpnia danego roku budżetowego, w UMiG Buk są przyjmowane wnioski o udzielenie dotacji celowej z budżetu Miasta i Gminy Buk na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie Miasta i Gminy Buk, polegających na budowie systemu do retencjonowania wód opadowych w miejscu ich powstania. Zasady dotacji reguluje Uchwała Rady Miasta i Gminy Buk nr XLVI/407/2022 z dnia 25 października 2022 roku.
  • Do ubiegania się o dotację uprawniona jest osoba posiadająca tytuł prawny do nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym lub wielorodzinnym położoną na terenie Miasta i Gminy Buk, na której ma być realizowane przedsięwzięcie.
  • Dotacje przyznawane będą w kolejności składania kompletnych i prawidłowych wniosków – decyduje data i godzina wpływu wniosku do Urzędu Miasta i Gminy Buk.
  • Dotacja przyznawana będzie w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych poniesionych na zakup i montaż systemu do retencjonowania wód opadowych, jednakże nie większej niż 5 000,00 zł na całe przedsięwzięcie.
  • Wszelkich informacji dotyczących ww. dotacji można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z pracownikiem UMiG w Buku, panią Natalią Mądroszyk, tel. 61 888 44 54.

Załączniki:

Treść uchwały
Wniosek o udzielenie dotacji
Wniosek o wypłatę dotacji
Klauzula RODO

Back To Top
Skip to content