skip to Main Content

Miasto i Gmina Buk realizuje projekt: Eko-adaptacja i eko-edukacja w Mieście i Gminie Buk poprzez budowę infrastruktury przyrodniczo-dydaktycznej i nowe formy zajęć edukacyjnych kształtujących świadomość ekologiczną.

Projekt jest realizowany w ramach FEWP.02.10 Ochrona i zachowanie przyrody wraz z rozwojem zielonej infrastruktury oraz ograniczeniem zanieczyszczeń w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. Projekt jest finansowany z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Celem projektu jest budowa nowej infrastruktury przyrodniczo-dydaktycznej: zakup ławek miejskich z donicą, nasadzeniami i tablicami edukacyjno-informacyjnymi. Nowe miejsca zieleni powstaną przy szkołach podstawowych w całej gminie. Odbędzie się też cykl warsztatów i szkoleń, też zajęcia z sokolnikiem. Tego typu interaktywne lekcje przyrody odbędą się nie tylko w szkołach, ale we wszystkich przedszkolach na terenie gminy, aby już od najmłodszych lat budować świadome postawy młodych mieszkańców gminy Buk w zakresie ochrony przyrody. Projekt jest realizowany w okresie od 01.10.2023 do 30.06.2025.

Dofinansowanie: 352 800,00,00 PLN
Całkowita wartość projektu: 504 000,00 PLN

ZADANIA W PROJEKCIE:

I Budowa nowej infrastruktury przyrodniczo-dydaktycznej (nowe miejsca edukacji ekologicznej) w MiG Buk.

Wartość zadania: 154 000,00 zł
Dofinansowanie: 107 800,00 zł

W ramach nowych miejsc edukacji ekologicznej w projekcie przewidziano:

1. Zakup ławek miejskich z donicą z nasadzeniami wraz z montażem, 8 szt.

Lokalizacja inwestycji:

1. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bukowskich w Buku. Ul. Szkolna 12, 64-320 Buk, 2 szt.
2. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bukowskich w Buku, Ul. Szarych Szeregów 8, 64-320 Buk, 1 szt.
3. Branżowa Szkoła I Stopnia w Buku, Ul. Dworcowa 44, 64-320 Buk, 1 szt.
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. dr Wandy Błeńskiej w Niepruszewie. Ul. Starowiejska 26, 62-074 Niepruszewo, 1 szt.
6. Szkoła Podstawowa im. o. Ignacego Cieślaka w Dobieżynie. Ul. Powstańców Wielkopolskich 3, 64-320 Dobieżyn, 1 szt.
7. Szkoła Podstawowa im. L. Siudy w Szewcach. Ul. Bukowska 151, 64-320 Szewce, 1 szt.
8. Szkoła Podstawowa im. L. Siudy w Szewcach. Ul. Szkolna 64, 64-320 Dakowy Suche, 1 szt.

2. Zakup tablic edukacyjnych wraz z montażem, 8 szt.

Lokalizacja inwestycji:
1. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bukowskich w Buku. Ul. Szkolna 12, 64-320 Buk, 2 szt.
2. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Bukowskich w Buku, Ul. Szarych Szeregów 8, 64-320 Buk, 1 szt.
3. Branżowa Szkoła I Stopnia w Buku, Ul. Dworcowa 44, 64-320 Buk, 1 szt.
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. dr Wandy Błeńskiej w Niepruszewie. Ul. Starowiejska 26, 62-074 Niepruszewo, 1 szt.
5. Szkoła Podstawowa im. o. Ignacego Cieślaka w Dobieżynie. Ul. Powstańców Wielkopolskich 3, 64-320 Dobieżyn, 1 szt.
6. Szkoła Podstawowa im. L. Siudy w Szewcach. Ul. Bukowska 151, 64-320 Szewce, 1 szt.
7. Szkoła Podstawowa im. L. Siudy w Szewcach. Ul. Szkolna 64, 64-320 Dakowy Suche, 1 szt.

3. Dokumentacja techniczna związana z montażem tablic edukacyjnych, 1 kpt.

II Edukacja ekologiczna w MiG Buk.

Wartość zadania: 350 000,00 zł
Dofinansowanie: 245 000,00 zł

W ramach zaplanowanej edukacji ekologicznej w projekcie przewidziano interaktywne zajęcia przyrodnicze.
Formuła zajęć: Nauka połączona z zabawą i refleksją.
Metody pracy:
o pogadanka,
o pokaz,
o interaktywne zajęcia
o rozmowa kierowana.
Formy pracy: zbiorowa, w terenie
Środki dydaktyczne: Żywe lekcje pokazowe, inne.
Temat: Świat ptaków drapieżnych i in.
Prowadzący: przyrodnicy / ornitolodzy / sokolnicy / Polski Klub Sokolników PZŁ „Gniazdo Sokolników.
Wymiar godzinowy: pojedyncza lekcja trwająca do 2 godziny.

Harmonogram zajęć:

 • jesień 2023 – śr. 500 os./ 22 oddziały
 • wiosna 2024 – śr. 500 os./ 22 oddziały
 • jesień 2024 – śr. 500 os./ 22 oddziały
 • wiosna 2025 – śr. 500 os./ 22 oddziały

Grupa docelowa:

1. Szkoła Podstawowa w Buku 30 oddziałów, 743 uczniów,
2. Szkoła Podstawowa w Szewcach 8 oddziałów, 121 uczniów,
3. Szkoła Podstawowa w Dobieżynie 8 oddziałów, 149 uczniów,
4. Szkoła Podstawowa w Niepruszewie 9 oddziałów, 170 uczniów,
5. Branżowa Szkoła I Stopnia w Buku 7 oddziałów, 176 uczniów,
6. Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Buku 10 oddziałów, 267 uczniów,
7. Przedszkole w Niepruszewie 2 oddziały, 34 uczniów,
8. Przedszkole Sióstr Miłosierdzia 5 oddziałów, 105 uczniów,
9. Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Dobieżynie 2 oddziały, 50 uczniów,
10. Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Szewcach 2 oddziały, 47 uczniów,
11. Przedszkole Publiczne Złoty Kogucik w Niepruszewie 5 oddziałów, 111 uczniów,

RAZEM 88 oddziałów,  1973 uczniów.

Miasto i Gmina Buk realizuje projekt „Bukowianka” – nowy żłobek w Gminie Buk.

Projekt jest realizowany w ramach działania 6.4.1. „Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020. Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest utworzenie 32 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Buk poprzez dofinansowanie doposażenia i dostosowania placówki do potrzeb dzieci oraz finansowanie przez 13 m-cy ich bieżącego funkcjonowania, dzięki czemu rodzice doświadczający trudności na runku pracy z powodu opieki nad dzieckiem do lat 3, będą mogli utrzymać, znaleźć lub aktywnie poszukiwać pracy. Projekt jest realizowany w okresie od 01.06.2021 do 31.08.2023.

Dofinansowanie projektu z UE: 879 325,00 PLN
Całkowita wartość projektu: 1 034 500,00 PLN

W ramach projektu zapewnione zostanie:

 • Montaż instalacji wewnętrznych,
 • Remont sali głównej i korytarza,
 • Aranżacja i wykończenie łazienek,
 • Wyposażenie kuchni w sprzęt do przygotowywania posiłków,
 • Piec konwekcyjno – parowy,
 • Wyposażenie kuchni w rzeczy drobne,
 • Meble do sali głównej, szatni i wyposażenie wypoczynkowe,
 • Elementy drobnej architektury,
 • Piaskownica,

A po otwarciu żłobka:

 • Wynagrodzenie 4 opiekunów dzieci,
 • Wynagrodzenie pracownika gospodarczego, woźnych i pielęgniarki.

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 w Mieście i Gminie Buk.

 


Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020

Adaptacja i wyposażenie zabytkowego budynku synagogi w Buku na cele kulturalne

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 • Oś priorytetowa 4: Środowisko
 • Działanie 4.4. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego
 • Poddziałanie 4.4.3. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla MOF Poznania
 • Dotacja bezzwrotna
 • Zakres interwencji (dominujący): 094. Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa
 • Typ projektu: Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu.

Przedmiotem projektu jest przebudowa, adaptacja i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego budynku byłej synagogi na potrzeby kulturalno-społeczne. Projekt obejmuje również zakup niezbędnego wyposażenia obiektu oraz zagospodarowanie terenu przyległego. Przewiduje się nadanie nowych funkcjonalności synagodze obejmujących: część dla stałej wystawy muzealnej zlokalizowanej na antresoli oraz przestrzeni na parterze budynku dla wystaw czasowych i różnych wydarzeń kulturalno-społecznych, a także uruchomienie pracowni digitalizacji. Dodatkowo zmodern. zostanie budynek toalet publ., jako zaplecze sanitarne dla obiektu.

W budynku dawnej synagogi powstanie nowoczesny obiekt pełniący funkcje kulturalno-wystawiennicze. Parter budynku będzie wielofunkcyjny z możliwością zmian aranżacji wnętrza. W zależności od aranżacji będzie pełnił funkcje:

 1. sali konferenycjno-koncertowej na maks. 100 osób z wykorzystaniem krzeseł składanych, wyposażonej w ruchomy ekran, rzutnik, nagłośnienie i składany podest, siedziska,
 2. sali wystawienniczej z mobilnymi ścianami działowymi.

W części parteru projektuje się również szatnię.

Antresola przeznaczona jest wyłącznie na cele stałej wystawy – powstanie nowoczesna przestrzeń ekspozycyjna wyp. w gabloty do przechowyw. eksponatów z wystawy „Miasto i woda – historie połączone”, interaktywną księgę multimedialną pozwalającą na przeglądanie zdigitalizowanych eksponatów i materiałów histor., ekran, powstanie kącik dla dzieci wyposażony w skrzynie, poduchy i w elementy edukacyjne.

W ramach projektu powst. pracownia digitalizacji, która pozwoli na archiwizację zasobów dokum., druków, publikacji i pamiątek rodzinnych związanych z dziedzictwem kulturowym regionu.

Wartość projektu: 2 941 011,30 zł.

Kwota dofinansowania: 2 499 859,60 zł.

Back To Top
Skip to content