skip to Main Content

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

  • Oś priorytetowa 4: Środowisko
  • Działanie 4.4. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego
  • Poddziałanie 4.4.3. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla MOF Poznania
  • Dotacja bezzwrotna
  • Zakres interwencji (dominujący): 094. Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa
  • Typ projektu: Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu.

Przedmiotem projektu jest przebudowa, adaptacja i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego budynku byłej synagogi na potrzeby kulturalno-społeczne. Projekt obejmuje również zakup niezbędnego wyposażenia obiektu oraz zagospodarowanie terenu przyległego. Przewiduje się nadanie nowych funkcjonalności synagodze obejmujących: część dla stałej wystawy muzealnej zlokalizowanej na antresoli oraz przestrzeni na parterze budynku dla wystaw czasowych i różnych wydarzeń kulturalno-społecznych, a także uruchomienie pracowni digitalizacji. Dodatkowo zmodern. zostanie budynek toalet publ., jako zaplecze sanitarne dla obiektu.

W budynku dawnej synagogi powstanie nowoczesny obiekt pełniący funkcje kulturalno-wystawiennicze. Parter budynku będzie wielofunkcyjny z możliwością zmian aranżacji wnętrza. W zależności od aranżacji będzie pełnił funkcje:

  1. sali konferenycjno-koncertowej na maks. 100 osób z wykorzystaniem krzeseł składanych, wyposażonej w ruchomy ekran, rzutnik, nagłośnienie i składany podest, siedziska,
  2. sali wystawienniczej z mobilnymi ścianami działowymi.

W części parteru projektuje się również szatnię.

Antresola przeznaczona jest wyłącznie na cele stałej wystawy – powstanie nowoczesna przestrzeń ekspozycyjna wyp. w gabloty do przechowyw. eksponatów z wystawy „Miasto i woda – historie połączone”, interaktywną księgę multimedialną pozwalającą na przeglądanie zdigitalizowanych eksponatów i materiałów histor., ekran, powstanie kącik dla dzieci wyposażony w skrzynie, poduchy i w elementy edukacyjne.

W ramach projektu powst. pracownia digitalizacji, która pozwoli na archiwizację zasobów dokum., druków, publikacji i pamiątek rodzinnych związanych z dziedzictwem kulturowym regionu.

Wartość projektu: 2 941 011,30 zł.

Kwota dofinansowania: 2 499 859,60 zł.

Back To Top
Skip to content