skip to Main Content

Miasto i Gmina Buk realizuje projekt „Bukowianka” – nowy żłobek w Gminie Buk.

Projekt jest realizowany w ramach działania 6.4.1. „Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020. Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest utworzenie 32 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w gminie Buk poprzez dofinansowanie doposażenia i dostosowania placówki do potrzeb dzieci oraz finansowanie przez 13 m-cy ich bieżącego funkcjonowania, dzięki czemu rodzice doświadczający trudności na runku pracy z powodu opieki nad dzieckiem do lat 3, będą mogli utrzymać, znaleźć lub aktywnie poszukiwać pracy. Projekt jest realizowany w okresie od 01.06.2021 do 31.08.2023.

Dofinansowanie projektu z UE: 879 325,00 PLN
Całkowita wartość projektu: 1 034 500,00 PLN

W ramach projektu zapewnione zostanie:

 • Montaż instalacji wewnętrznych,
 • Remont sali głównej i korytarza,
 • Aranżacja i wykończenie łazienek,
 • Wyposażenie kuchni w sprzęt do przygotowywania posiłków,
 • Piec konwekcyjno – parowy,
 • Wyposażenie kuchni w rzeczy drobne,
 • Meble do sali głównej, szatni i wyposażenie wypoczynkowe,
 • Elementy drobnej architektury,
 • Piaskownica,

A po otwarciu żłobka:

 • Wynagrodzenie 4 opiekunów dzieci,
 • Wynagrodzenie pracownika gospodarczego, woźnych i pielęgniarki.

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 w Mieście i Gminie Buk.

 


Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020

Adaptacja i wyposażenie zabytkowego budynku synagogi w Buku na cele kulturalne

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 • Oś priorytetowa 4: Środowisko
 • Działanie 4.4. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego
 • Poddziałanie 4.4.3. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla MOF Poznania
 • Dotacja bezzwrotna
 • Zakres interwencji (dominujący): 094. Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa
 • Typ projektu: Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu.

Przedmiotem projektu jest przebudowa, adaptacja i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego budynku byłej synagogi na potrzeby kulturalno-społeczne. Projekt obejmuje również zakup niezbędnego wyposażenia obiektu oraz zagospodarowanie terenu przyległego. Przewiduje się nadanie nowych funkcjonalności synagodze obejmujących: część dla stałej wystawy muzealnej zlokalizowanej na antresoli oraz przestrzeni na parterze budynku dla wystaw czasowych i różnych wydarzeń kulturalno-społecznych, a także uruchomienie pracowni digitalizacji. Dodatkowo zmodern. zostanie budynek toalet publ., jako zaplecze sanitarne dla obiektu.

W budynku dawnej synagogi powstanie nowoczesny obiekt pełniący funkcje kulturalno-wystawiennicze. Parter budynku będzie wielofunkcyjny z możliwością zmian aranżacji wnętrza. W zależności od aranżacji będzie pełnił funkcje:

 1. sali konferenycjno-koncertowej na maks. 100 osób z wykorzystaniem krzeseł składanych, wyposażonej w ruchomy ekran, rzutnik, nagłośnienie i składany podest, siedziska,
 2. sali wystawienniczej z mobilnymi ścianami działowymi.

W części parteru projektuje się również szatnię.

Antresola przeznaczona jest wyłącznie na cele stałej wystawy – powstanie nowoczesna przestrzeń ekspozycyjna wyp. w gabloty do przechowyw. eksponatów z wystawy „Miasto i woda – historie połączone”, interaktywną księgę multimedialną pozwalającą na przeglądanie zdigitalizowanych eksponatów i materiałów histor., ekran, powstanie kącik dla dzieci wyposażony w skrzynie, poduchy i w elementy edukacyjne.

W ramach projektu powst. pracownia digitalizacji, która pozwoli na archiwizację zasobów dokum., druków, publikacji i pamiątek rodzinnych związanych z dziedzictwem kulturowym regionu.

Wartość projektu: 2 941 011,30 zł.

Kwota dofinansowania: 2 499 859,60 zł.

Back To Top
Skip to content