skip to Main Content

 

Punkt Konsultacyjny Programu Czyste Powietrze

Urząd Miasta i Gminy Buk
ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk
Punkt czynny:

  • poniedziałki w godz. 11-17,
  • czwartki w godz. 11-15.

Nowe zasady Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

Program Czyste Powietrze umożliwia mieszkańcom budynków jednorodzinnych posiadających nieekologiczne piece otrzymać dotację na ich wymianę.

Od stycznia 2023 roku wzrósł ponad dwukrotnie najwyższy poziom dofinansowania (zakładając kompleksową termomodernizację wraz z mikroinstalacją fotowoltaiczną). Osoby ubiegające się o podstawowy poziom dofinansowania mogą otrzymać 66 tys. zł,  w podwyższonym 99 tys. zł, a w najwyższym 135 tys. zł. Tak jak do tej pory wszystko w formie bezzwrotnej dotacji. Warunkiem otrzymania najwyższych kwot będzie przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji. Za taką uznaje się zmniejszenie zużycia energii użytkowej (EU) na cele ogrzewania budynku do wartości nie większej niż 80 kWh/(m2*rok) lub o minimum 40%.

Próg dochodowy, do którego można ubiegać się o dofinansowanie wynosi 135 tys. zł. Gospodarstwa wieloosobowe mogą ubiegać się o podwyższony poziom dofinansowania, gdy dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 1894 zł, a w gospodarstwie jednoosobowym 2651 zł. O najwyższy poziom dofinansowania mogą ubiegać się osoby, gdzie dochód na osobę w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 1090 zł, a w gospodarstwie jednoosobowym 1526 zł.

Od 22 kwietnia 2024 r. wprowadzono zmiany dotyczące pomp ciepła, kotłów zgazowujących drewno o podwyższonym standardzie oraz kotłów na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, dofinansowywanych w ramach Programu. Kosztem kwalifikowanym w ramach Programu mogą być wyłącznie pompy ciepła, kotły zgazowujące drewno  o podwyższonym standardzie oraz kotły na pellet drzewny o podwyższonym standardzie wpisane na listę zielonych urządzeń i materiałów (ZUM), która jest dostępna na stronie internetowej https://lista-zum.ios.edu.pl/. Ww. warunek obowiązuje dla umów  o dofinansowanie zawartych na podstawie wniosków o dofinansowanie składanych  od 22.04.2024 r., w ramach których są przedstawiane do rozliczenia faktury/równoważne dokumenty księgowe dotyczące zakupu lub montażu ww. urządzeń wystawione od dnia 14.06.2024 r. Finansowane w ramach wyżej wymienionych umów pompy ciepła, kotły zgazowujące drewno o podwyższonym standardzie oraz kotły na pellet drzewny o podwyższonym standardzie nie znajdujące się na liście ZUM mogą być kosztem kwalifikowanym tylko w przypadku, w którym wszystkie faktury (lub równoważne dokumenty księgowe) dotyczące zakupu lub montażu urządzenia będą wystawione do końca okresu przejściowego tj. do dnia 13.06.2024 r.

Dodatkowo wydłużono okres wydatkowania środków przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej z 30.09.2029 r. do 31.12.2029 r.

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu będą od 22.04.2024 r. finansowane m.in. ze środków Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS), Priorytet FENX.01 Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z Funduszu Spójności, Działanie FENX. 01.01 Efektywność Energetyczna, Typ projektu: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych (wraz z instalacją OZE) – wkład w Program Czyste Powietrze. WFOŚiGW realizują projekty grantowe dot. Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” polegające na udzielaniu grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celu tego projektu przez grantobiorców. W związku z powyższym w dokumentacji wprowadzono odpowiednie pojęcia i definicje.

Wnioski o dofinansowanie złożone przed dniem 22 kwietnia 2024 r. rozpatrywane będą na podstawie Programu i pozostałych dokumentów programowych w brzmieniu obowiązującym na dzień złożenia wniosku.

Nowa wersja programu 2023 “Czyste Powietrze”

Maksymalne kwoty dotacji

Statystyki dla gminy Buk do 31 marca 2024 roku

Liczba złożonych wniosków: 188
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 87
Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 1 531 301,67 zł

Więcej informacji: czystepowietrze.gov.pl

Back To Top
Skip to content