skip to Main Content

XXXI nadzwyczajna sesja RMiG Buk

Informuję mieszkańców, że dnia 27 lipca 2021 r. o godz. 17.00 w Sali Miejskiej w Buku przy ul. Mury 5, odbędzie się XXXI nadzwyczajna sesja Rady Miasta i Gminy Buk.

Sesja Rady będzie rejestrowana w formie audiowizualnej

Ze względu na reżim sanitarny zachęcamy do oglądania obrad w formie online w serwisie YouTube na kanale Rady MiG Buk.

Przewodniczący
Rady Miasta i Gminy Buk
/-/ Piotr Goroński

P o r z ą d e k s e s j i

I. Sprawy organizacyjne.

1) Otwarcie XXXI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2) Przyjęcie protokołów z sesji 27 kwietnia 2021 r. i 22 czerwca 2021 r.
3) Przedstawienie porządku obrad.

II. Rozpatrzenie projektów uchwał.
1)Przyjęcie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
2) Przystąpienie do Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”.
3) Przyjęcie statutu Związku Międzygminnego „Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT”.
4) Zmiana uchwały Nr XXXVII/259/2017 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 26 września 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła.
5) Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Buku w rejonie ul. Basztowej, ul. Św. Rocha i ul. Sportowej.
6) Zmiana Uchwały Nr XXV/220/2020 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Buk na 2021 rok.
7) Zmiana uchwały Nr XXV/219/2020 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na lata 2021-2031.

III. Zakończenie.

Klauzula dot. przetwarzania danych osobowych

Back To Top
Skip to content