skip to Main Content

Jakość wody w gminnych wodociągach – raport

Zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020 r. poz. 2028) Burmistrz Miasta i Gminy Buk informuje, że w roku 2020 w laboratorium Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu wykonano badania prób wody pobranych z:

  1. wodociągu miejskiego Buk,
  2. wodociągu wiejskiego Kalwy,
  3. wodociągu wiejskiego Dobieżyn,
  4. wodociągu wiejskiego Dakowy Suche,
  5. wodociągu wiejskiego Szewce.

Przeprowadzone badania laboratoryjne, w tym: 38 analiz chemicznych oraz 38 analiz bakteriologicznych wykonane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu oraz 64 analizy chemiczne i 45 analiz bakteriologicznych wykonanych w ramach kontroli wewnętrznej przez producenta wody, wykazały przydatność wody do spożycia przez ludzi w ujęciach wody: miejskim Buk, wiejskich Kalwy, Dobieżyn i Szewce, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294).

W wodociągu wiejskim Dakowy Suche stwierdzono warunkowa przydatność wody do spożycia przez ludzi. Stwierdzono przekroczenia parametrów chemicznych – żelaza (trwało 14 dni) i manganu (trwało 9 miesięcy). Wartość i charakter przekroczeń nie wpłynęły negatywnie na zdrowie konsumentów. Przyczyną pogorszenia jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zdaniem producenta wody, było zużycie złoża filtracyjnego. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu decyzją administracyjną stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia oraz nakazał m.in. doprowadzić jakość wody z wodociągu wiejskiego Dakowy Suche do odpowiednich wymagań określonych w ww. rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Przeprowadzono działania naprawcze polegające na wymianie złoża filtracyjnego. Nakaz decyzji został wykonany.

Back To Top
Skip to content