skip to Main Content

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Uprzejmie przypominamy, że dnia 1 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268), wprowadzająca istotne zmiany w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce. Do takich zmian należy wprowadzenie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Ustawa nakłada na Burmistrza obowiązek związany z poborem opłat za usługi wodne związane ze zmniejszeniem retencji.

Art. 269 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne wprowadza obowiązek dokonywania opłat za usługi wodne w przypadku zmniejszenia naturalnej retencji na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej. Otwarte systemy kanalizacji deszczowej to urządzenia takie jak np. korytka odwadniające, rynsztoki, rynny, rowy, systemy odwodnień i profili dróg, chodników oraz innych przestrzeni utwardzonych. Zamknięte systemy kanalizacji deszczowej to rurociągi oraz zamknięte kanały ściekowe wraz ze studzienkami.

Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 ww. ustawy wskazując, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty wyrażonej w m2 wielkość utraconej powierzchni biologicznie czynnej wyrażonej w m2 oraz czasu wyrażonego w latach. Wysokość opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej ustala Burmistrz Miasta i Gminy Buk i przekazuje w formie informacji podmiotom obowiązanym do jej uiszczenia, na podstawie złożonego oświadczenia, które dany podmiot składa raz na kwartał. Opłata jest ustalana kwartalnie, a podmiot obowiązany do jej uiszczenia wnosi ją na rachunek bankowy tut. Urzędu w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono mu przedmiotową informację.

Jednostkowe stawki opłat zgodnie z § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz.U. 2017 poz.2502), wynoszą:

  1. bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok,
  2. z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:

– do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem

– 0,30 zł za 1m2 na 1 rok,

– od 10 do 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem 0,15 zł za 1m2 na 1 rok,

– powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1m2 na 1 rok.

Wobec powyższego, informujemy wszystkich właścicieli nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2, położonych na terenie Miasta i Gminy Buk, o obowiązku przedstawienia danych dotyczących wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej dostarczając wypełnione stosowne oświadczenie. Wzór oświadczenia dostępny poniżej oraz w wersji papierowej w tut. Urzędzie pokój nr 17.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela p. Michał Migdałek – Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej pokój nr 17, tel. 61 888 44 90, e-mail: .

ZAŁĄCZNIK
Oświadczenie_gmina_retencja

Back To Top
Skip to content