skip to Main Content

XXVI Sesja Rady Miasta i Gminy Buk – 23.02.2021

Informuję mieszkańców, że dnia 23 lutego 2021 r. o godz.17 00 odbędzie się XXVI sesja Rady Miasta i Gminy Buk.

W związku ze stanem epidemii sesja odbędzie się w trybie zdalnego obradowania. Transmisja online z obrad będzie prowadzona w serwisie YouTube na kanale Rady MiG Buk.

Osoby niebędące radnymi, chcące zadać pytania na sesji, proszone są o wcześniejsze ich składanie w formie pisemnej lub na adres mailowy do dnia 22 lutego 2021 r.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Buk
Piotr Goroński

P o r z ą d e k   s e s j i

I. Sprawy organizacyjne.

 • Otwarcie XXVI sesji Rady Miasta i Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji z dnia 29 grudnia 2020 r.
 • Przedstawienie porządku obrad.
 1. Informacje. Sprawozdania.
  – Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Buk między sesjami.

II. Sprawozdania z pracy stałych Komisji Rady Miasta i Gminy Buk w 2020 roku:

 1. Komisji Budżetu i Oświaty,
 2. Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Spraw Socjalnych,
 3. Komisji Rewizyjnej,
 4. Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

 III. Rozpatrzenie projektów uchwał.

 • Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Wielkiej Wsi przy ulicach Jana Pawła II, Konwaliowej i Kwiatowej.
 • Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Wielkiej Wsi w sąsiedztwie rodzinnych ogrodów działkowych przy ul. Św. Rocha.
 • Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości lokalowej.
 • Udzielenie Województwu Wielkopolskiemu pomocy w formie dotacji celowej.
 • Uchwalenie Gminnego Programu Wspierania Rodzin w Mieście i Gminie Buk na lata 2021-2023.
 • Zmiana uchwały Nr XIV/121/2019 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i  modernizacji urządzeń wodociągowych i  kanalizacyjnych w latach 2019-2024 dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Buku.
 • Ustalenie ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Miasta i Gminy Buk.
 • Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Buk na rok 2021.
 • Regulamin korzystania z wiejskich domów kultury na terenie Miasta i  Gminy Buk.
 • Rozpatrzenie petycji. (PS)
 • Rozpatrzenie petycji. (AR)
 • Rozpatrzenie petycji. (KM)
 • Uchwalenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Buk na 2021 rok.
 • Zmiana Uchwały Nr XXV/220/2020 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia  29 grudnia
  2020 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Buk na 2021 rok.
 • Zmiana uchwały Nr XXV/219/2020 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Buk na lata 2021-2031.

IV. Interpelacje i zapytania.
V.
Oświadczenia radnych.
VI.
Wystąpienia osób nie będących radnymi.
VII.  Komunikaty.
VIII.  Zakończenie.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Back To Top
Skip to content